Byl Váš projekt úspěšný?

Tabulka výsledků 1. kola výzvy vyhlašované odborem sociálních služeb MPSV v rámci Opatření 2.1.

Číslo kola výzvy: 001 
Název grantového schématu: Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů v oblasti sociálních služeb a integrace specifických cílových skupin

V souladu s pravidly poskytování dotací z prostředků ESF a na základě rozhodnutí výběrové komise budou zveřejněny aktuálně přidělené částky, které nemusejí odpovídat částkám požadovaným.

Registrační číslo Program podpory A/B Žadatel Název projektu Doporučen k podpoře
1 A Česká asociace pečovatelské služby, Praha 6 Vzdělávání pro pracovníky sociální péče NE
2 A České centrum pro sanaci rodiny STŘEP, Praha 3 Příklad dobré praxe v mikroreigion Kladno ANO
3 A Jihomoravský kraj, Brno Zabezpečení integrovaných soc. programů v síti hospicové péče v JMK, vzdělávací program domácí paliativní - hospicová péče NE
4 A Jihomoravský kraj, Brno Vzdělávání pracovníků, poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb v Jihomoravském kraji ANO
5 A Centrum sociální pomoci, Lovosice Projekt Vega NE
6 B Centrum sociální pomoci, Lovosice Projekt Vega Star NE
7 A Občanské sdruž. Za důstojné stáří, Praha 1 Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb mládeži ohrožené sociální enkluzí pro vedení pracovních dílen NE
8 A Centrum pro integraci cizinců, Praha 3 Vzdělávání pracovníků NNO pracujících s imigranty NE
9 A ÚSP pro tělesně postiženou mládež, Zbůch Vzdělávání pracovníků sociální péče NE
10 A Partners Czech, o.p.s., Praha 6 Probační a resocializační program "Právo pro každý den" ANO
11 A Kraj Vysočina, Jihlava Vzdělávání zadavatelů a poskytovatelů v oblasti standardů kvality sociálních služeb v rezidenčních službách v kraji Vysočina ANO
12 A Vysoká škola evropských a regionálních studií, České Budějovice Programy vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb v opomíjených problematikách sociální integrace v regionu NUTS 2 Jihozápad NE
16 A Slezská diakonie, Český Těšín Vytvoření a pilotní ověření vzdělávacích modulů pro pracovníky v sociální oblasti v NNO NE
17 A Sananim o.s., Praha 9 Systematické vzdělávání pro poskytovatele sociálních služeb v oblasti návykových nemocí ANO
18 A TRINITAS, Opava 1 Standardy kvality - vzdělávání NE
19 A Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Olomouc Vzdělávání poskytovatelů služeb minoritním skupinám obyvatelstva s ohledem na jejich uplatnění na trhu práce ANO
20 A Jihočeská rozvojová o.p.s., České Budějovice Jihočeská akademie pro vzdělávání a kvalitu sociální práce NE
21 A Středočeský kraj, Praha 5 Vzdělávání zadavatelů a pokytovatelů v oblasti standardů kvality sociálních služeb ve Středočeském kraji ANO
22 A Městský úřad Hodonín Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb NE
23 A Pardubická kraj, Pardubice Komplexní vzdělávání pracovníků ústavů sociální péče ANO
24 A ProFotbalFans, Chrudim Komplexní vzdělávací program pro sociální pracovníky - streetworkery, kontaktní a klubové pracovníky pracující s cíl. skupinou fotbalových fanoušků ANO
25 A Regionální rozvojová agentura Střední Čechy, s.p.o., Kladno Systemické přístupy ve veřejné správě NE
27 A Občanské sdružení ISEV, Praha 9 "SVET" - program komplexní podpory poskytovatelů komplexních terénních sociálních služeb NE
28 B Spirála občanské sdružení, Ústí nad Labem - Skorotice Interdisciplinární spolupráce v integraci specifických cílových skupin obyvatelstva v regionech Severozápad a Moravskoslezsko NE
29 A Královéhradecký kraj, Hradec Králové Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb na území Královéhradeckého kraje ANO
31 A Město Děčín, Děčín IV Vzdělávání sociálních pracovníků MěÚ Děčín NE
32 A Společnost pro ranou péči o.s., Praha 1 Včas - komplexní systém odborného vzdělání pro poskytovatele služby rané péče na území ČR ANO
34 B o.s. SPOLEČNĚ - JEKHETANE, Ostrava - Přívoz Integrovaný komplex podpory sociální a funkční gramotnosti Romů NE
35 B Sdružení Romů a národnostních menšin v České republice, Kladno Sociálně ekonomické poradenství příslušníkům romské komunity s cílem jejich začlenění do společnosti NE
36 B Občanské sdružení přátel města Milovic, Milovice - Mladá Sociálně právní poradna NE
38 B Bílý kruh bezpečí, Praha 5 Pomoc obětem domácího násilí a zvlášť zranitelným obětem násilných trestných činů ANO
39 B Sdružení pro probaci a mediaci v justici, Praha 2 Systém mentoringu v trestní justici ANO
40 A Portus Praha, o.s., Praha 4 Cesty k sociální integraci NE
41 A Občanské sdružení Horizonty, Brno Organiizační rozvoj a stabilita - program pro NNO pracující s Romy NE
42 A Instand, o.s., Praha 4 Vzdělávání zadavatelů sociálních služeb a jejich zapojení do lektorské činnosti ANO
43 A Instand, o.s., Praha 4 Vzdělávání supervizorů a vzdělávací semináře pro poskytovatele v supervizi v zařízeních sociálních služeb NE
44 A Diecézní charita ostravsko-opavská, Moravská Ostrava Podpůrné hodnocení kvality charitativních služeb ANO
45 A Charita Opava, Opava-Jaktař Učící se Charity NE
46 A Liga lidských práv, Brno Mediace jako cesta sociální integrace NE
47 A Centrum strategických studií, Brno Vzdělávání sociálních pracovníků zaměřené na začlenění osob, které opustily extremistickou scénu NE
48 B O.S. Cíl Chomutov Azylový dům a Dům na půli cesty Nikolas NE
49 A Český institut pro supervizi, Praha 7 Ověření modulu vzdělávání sociálních pracovníků Středočeského kraje NE
50 B Naděje, Praha 2 Integrace bezdomovců a osov bezdomovectvím ohrožených s důrazem na sekundární prevenci a na zvýšení možnosti společenského uplatnění příslušníků cílových skupin s ověřením systémového přístupu řešení problematiky v modelových podmínkách NE
51 B Sdružení azylových domů, Praha Strategie sociální inkluze bezdomovců v ČR ANO
52 B Člověk v tísni, Praha 2 Podpora sociálního začleňování ANO
53 A Krajský úřad Ústeckého kraje, Ústí nad Labem Operační program rozvoj lidských zdrojů pro Ústecký kraj NE
54 A Arcidiecézní charita Praha, Praha 2 Multidisciplinární vzdělávání pracovníků v oblasti problematiky domácího násilí a obchodu s lidmi NE
55 A DROM, o.p.s., Brno Dvoustupňový vzdělávací program DROM pro TSP ANO
56 B DROM, o.p.s., Brno SASTIPEN ČR - Zdravotně sociální pomocníci ve vyloučených lokalitách ANO
57 A CARITAS - vyšší odborná škola sociální Olomouc Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb ANO
58 A Domov důchodců LUXOR, Poděbrady Vzdělávání pro nekvalifikovaný a kvalifikovaný personál v rezidenčních službách a dalších sociálních službách pečovatelského a ošetřovatelského typu ve Středočeském kraji NE
59 A Národní vzdělávací fond, Praha 1 Společné a specializované profesní vzdělávání a dobrá praxe v sociálních poradenských službách ve vybraných asociacích NE
60 A Národní vzdělávací fond, o.p.s., Praha 1 Profesní vzdělávání pracovníků a odborníků v nízkoprahových zařízeních pro děti mládež (NZDM) a streetwork (SW) sdružených v ČAS ANO
61 A Městská správa soc.služeb, Vejprty Vzdělávání zaměstnanců a zavedení standardů sociálních služeb NE
62 A Institut zdravotní politiky a ekonomiky, Kostelec nad Černými lesy Program prevence a managementu násilí na pracovišti jako nástroj podpory poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb NE
63 B Komora Public Relations (KoPR), Praha 2 Česká republika, nový domov k životu a práci - komunikační a kulturní vzdělávání imigrantů v České republice a jejich rovnoprávné začlenění do české společnosti NE
64 A Centrum pro zdravotně postižené při ÚSP, Mladá Boleslav Vzdělávací program sociální péče v regionu Mladá Boleslav NE
65 B KONEXE, o.p.s., Litvínov OSOBY V OHROŽENÍ - soubor systémových opatření ke zlepšení pozic ohrožených osob na trhu práce NE
66 A Husův institut teologických studií, Praha 6 Vzdělávání pracovníků soc.služeb s využitím existující struktury Církve československé husitské NE
67 B Sdružení občanů zabývajících se emigranty Už vím co a jak! NE
69 A QUIP - společnost pro změnu Profesní rozvoj pracovníků ústavů středočeského kraje ANO
70 B La Strada Česká republika o.p.s., Praha 1 Sociální inkluze osob komerčně zneužívaných a obětí obchodu s lidmi NE
žádosti, které byly vyřazeny už ve formálním hodnocení
13 A Sociální služby Karviná, příspěvková org., Karviná - Nové Město Mosty Žádost vyřazena ve formálním hodnocení
14 B Ostravská univerzita v Ostravě Systém vzdělávání osob odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody podporující jejich integraci do společnosti Žádost vyřazena ve formálním hodnocení
15 A PONTIS Šumperk o.p.s., Šumperk Vzdělaný pracovník - předpoklad kvalitních služeb PONTIS Šumperk o.p.s. Žádost vyřazena ve formálním hodnocení
26 A ÚSP Červený Hrádek, Uhlířské Janovice Vzdělávání pracovníků v oblasti sociální péče Žádost vyřazena ve formálním hodnocení
30 A Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých v ČR, Praha 1 Vzdělávání pracovníků regionálních středisek pro slabozraké a nevidomé občany Žádost vyřazena ve formálním hodnocení
33 A Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s., Praha 8 Podpora vzdělávání pracovníků sociálních služeb z hlediska integrace ohrožených skupin do běžného života Žádost vyřazena ve formálním hodnocení
37 B Ruský institut, o.s., Pardubice I První česko-ruské gymnázium Žádost vyřazena ve formálním hodnocení
68 A Institut pro evropské a národní strategie "ACCESS", začleňování sociálně vyloučených romských komunit na trh práce Žádost vyřazena ve formálním hodnocení