Bratislava 10. – 12. 10. 2017

Zahraniční studijní cesta do Bratislavy se konala ve dnech 10. – 12. října 2017. Mimo zaměstnanců MPSV ČR se cesty zúčastnilo rovněž 49 zástupců z 15 obcí spolupracujících na projektu Systémová podpora sociální práce v obcích. Účastníci si veškeré náklady hradili z vlastních projektů a účastnili se společného programu zorganizovaného MPSV.

Po příjezdu byl v hotelu Tatra zahájen odborný program od 14 hodin odbornou přednáškou doc. PhDr. Petera Brnuly, PhD. na téma komparace sociálních systémů v Slovenské a České republice. Prezentace nesla název Sociálna práca na Slovensku – Príbeh jednej profesie a vedného odboru. Prezentace byla velmi podrobná, účastníci ocenili zejména výbornou znalost tématu a teoretickou přípravu na další dny studijní cesty.

Následovala prezentace Mgr. Martiny Gymerské, tajemnice Slovenské komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce. Jednalo se o velmi zajímavé téma, které je v ČR aktuálně velmi diskutované a je tak možné se v mnohém inspirovat zkušenostmi ze SR.

Druhý den se všichni pracovníci přesunuli společně autobusem na odborný workshop, který se konal v prostorách městského úřadu MČ Bratislava-Ružinov, kde byly představeny krátkými vstupy zejména sociální služby působící v této městské části, jejich problémy a příklady řešení. Dopolední přednáškovou část moderovala vedoucí odboru sociálních věcí úřadu MČ Bratislava-Ružinov Mgr. Henrieta Valková., která představila výkon sociální práce v Ružinově.

Dále prezentovali zástupci z organizací: Úrad práce – Podpora bydlení a kompetence Ústredie práce, sociálných vecí a rodiny; Tvoj buddy; Úsmev ako dar – Poskytovanie podporných služieb pre rodinu a prevencia vyňatia dieťaťa z prirodzeného rodinného prostredia; Práca s ľuďmi bez domova v OZ Proti prúdu; Násilia na deťoch - sieťovanie jednotlivých aktérov na území obce - OZ Prima. Odborného workshopu se zúčastnilo i 36 zástupců z dalších organizací a obcí SR.

V odpolední části dne účastníci navštívili dvě zařízení sociálních služeb – Ružinovský domov seniorou, jehož zřizovatelem je MČ Bratislava-Ružinov a Nocľaháreň sv. Vincenta de Paul a Útulok sv. Vincenta de Paul (noclehárna pro osoby bez přístřeší a útulek). Pro účastníky bylo velmi zajímavé vidět obě zařízení a slyšet podrobnosti o jejich fungování v legislativním prostředí Slovenské republiky.

Třetí den cesty byli účastníci rozděleni do tří skupin, neboť z kapacitních a časových důvodů nebylo možné navštívit všechny organizace.

V dopoledních hodinách proběhly návštěvy jednotlivých zařízení sociálních služeb – Nízkoprahové centru DOMEC, Prosociální kavárna Dobre&Dobré, které zřizuje OZ Vagus, které se pracuje s osobami bez přístřeší a Kontaktní centrum OZ Prima, které se zabývá pomocí drogově závislým.

S Mgr. Henrietou Valkovou byla dojednána její aktivní účast na odborném workshopu na téma Role sociální práce ve vztahu k výkonu veřejného opatrovnictví, který se konal 1. února 2018 v Hradci Králové, kde představila problematiku sociální práce ve vztahu k veřejnému opatrovnictví tak, jak jsou realizovány na Slovensku. Někteří slovenští kolegové také projevili zájem o výměnný studijní pobyt v České republice.

V nabídce níže naleznete prezentace poskytnuté ke zveřejnění slovenskými kolegy, kterým moc děkujeme za velice příjemně strávený čas, inspiraci pro další práci a navázaní spolupráce.

Poslední aktualizace: 18. 12. 2020