Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Český Focal Point pro BOZP

České internetové stránky Focal Point (FOP) jsou součástí informační sítě BOZP Evropské unie (EU‑OSHA, Bilbao, Španělsko) a jsou zaměřeny na problematiku bezpečnosti práce v EU ve vztahu k ČR. Hlavním cílem evropské sítě FOP je podpořit výměnu informací v oblasti BOZP mezi jednotlivými zeměmi EU a distribuovat informace a materiály k BOZP vydávané Evropskou agenturou pro BOZP.

Evropská kampaň pro BOZP

Kampaň na období 2018–2019: Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou. Cílem kampaně je zvýšit povědomí o rizicích, která představují nebezpečné látky na pracovišti, a prosazovat kulturu prevence rizik.

Oborový portál BOZPinfo

Oborový portál BOZPinfo nabízí informace ve formě článků z oblasti BOZP. Poskytuje závazné i doporučené pokyny, odborné názory, příklady správné praxe, odpovědi odborníků na dotazy čtenářů, formuláře týkající se BOZP, právní předpisy, seznam odborně způsobilých osob poskytujících služby k zajišťování úkolů v prevenci rizik, k činnostem koordinátora BOZP na staveništi, v požární ochraně nebo technika požární ochrany.

Znalostní systém prevence rizik v oblasti BOZP

Znalostní systém shromažďuje, zpracovává, spravuje a prezentuje znalosti a informace z oblasti prevence rizik a BOZP. Uživatelům poskytuje celou řadu nadstavbových funkcí, které komplexně pokryjí informační potřeby uživatelů k problematice prevence rizik.

Encyklopedie BOZP

Online vícejazyčná publikace pro orientaci v oboru BOZP. Průběžně aktualizovaný soubor hesel, sloužící zčásti i jako překladový slovník z oblasti BOZP, prevence rizik, prevence závažných havárií, standardizace, inspekce práce, požární ochrany, ochrany životního prostředí atd.

Ergonomické stresory

Praktický interaktivní rádce umožňuje uživateli pomocí vizuálních prvků analyzovat ergonomická rizika dle působení na jednotlivé části těla, vybraných profesí v odvětvích ekonomiky a seznámit se s prevencí.

Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách

Specializovaná webová stránka na pomoc při zajišťování bezpečnosti dětí, žáků a studentů ve školách a při vzdělávání a výchově dětí a mladých lidí v oblasti prevence rizik, prevence úrazů, ochrany zdraví a osobní bezpečnosti, včetně BOZP při činnostech souvisejících s prací.

Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti

Journal of Safety Research and Applications (JOSRA) je prvním recenzovaným odborným časopisem pro oblast výzkumu, vývoje a aplikací v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a souvisejících oborech v České republice.