Autorizace osob v oblasti dalšího vzdělávání

podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů

Od 1. 8. 2007 nabyl účinnosti zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání“).

Ověřování a uznávání je realizováno prostřednictvím tzv. autorizovaných osob. Autorizovaná osoba je osoba, která má oprávnění ověřovat způsobem vymezeným v příslušném hodnoticím standardu dosažení odborné způsobilosti uchazeče – tedy oprávnění zkoušet a vydávat osvědčení o získání profesní kvalifikace. Autorizovanou osobou se může stát jakákoli fyzická osoba, podnikající fyzická osoba, právnická osoba nebo právnická osoba vykonávající činnost školy, která vyhoví podmínkám stanoveným zákonem.

Splnění podmínek prokazuje žadatel autorizujícímu orgánu, což je příslušné ministerstvo, které má ve své gesci dané povolání.

Ministerstvo práce a sociálních věcí má dle přílohy č. 1 zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání vymezenou příslušnost k autorizaci pro povolání z následujících oblastí: pracovněprávních vztahů, bezpečnosti práce, zaměstnanosti a rekvalifikace, důchodového zabezpečení, sociální péče, péče o rodinu a děti a péče o občany, kteří potřebují zvláštní pomoc.

V současné době jsou to tyto profesní kvalifikace:
(Tento seznam je pouze orientační. Úplný seznam schválených kvalifikací, autorizovaných osob oprávněných ověřovat dosažení odborné způsobilosti, stejně jako požadavky na autorizované osoby jsou podle ustanovení § 6 zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání uvedeny v Národní soustavě kvalifikací.)

obor Speciální a interdisciplinární Technik/technička BOZP
Manažer/manažerka BOZP
Technik pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou (omezena platnost)
Instruktor pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou
Specialista v ergonomii
obor Ekonomie Personalista/personalistka
Asistent/asistentka
Specialista/specialistka hodnocení a odměňování zaměstnanců
Specialista/specialistka náboru, přijímání a uvolňování zaměstnanců
Specialista/specialistka vzdělávání a rozvoje zaměstnanců
Specialista/specialistka pracovněprávních vztahů
obor Ekonomika a administrativa Specialista pro práci a mzdy
Pracovník v administrativě
obor Osobní a provozní služby Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
Chůva pro dětské koutky
Chůva pro děti v dětské skupině
Topič nízkotlakých parních kotlů
Topič nízkotlakých teplovodních kotlů
obor Stavebnictví, geodézie a kartografie Projektant lešení
Instruktor lešenářské techniky
Lešenář - šéfmontér
Lešenář - montážník
Revizní technik nízkotlakých kotelen
obor Pedagogika, učitelství a sociální péče Kariérový poradce pro zaměstnanost (omezena platnost)
Kariérový poradce pro ohrožené, rizikové a znevýhodněné skupiny obyvatel (omezena platnost)
Interkulturní pracovník
Pečovatel/pečovatelka
obor Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika Operátor horkovodních energetických zařízení
Operátor parních energetických zařízení
obor Doprava a spoje Obsluha pojízdných zdvihacích pracovních plošin
Vazač břemen
Obsluha regálových zakladačů
obor Strojírenství a strojírenská výroba Jeřábník tř. A
Obsluha tlakových nádob stabilních

Poslední aktualizace: 25. 2. 2022