Archiv aktualit

 • Dne 12. 7. 2023 byla vyhlášena revize výzvy č. 31_22_043 Zvyšování kapacit nepobytových komunitních sociálních služeb, kterou je mimo jiné pro žadatele spadající do neziskového sektoru zaváděna možnost využití financování projektu prostřednictvím tzv. kombinovaných ex post plateb. V souvislosti s touto změnou je možné, že bude během dne 12. 7. 2023 dočasně znemožněno podávání žádostí o podporu v systému MS2014+ z důvodu provádění úprav nastavení výzvy v tomto systému.
 • V přílohách výzvy č. 31_22_044, a to v dokumentu Model hodnocení a kritéria pro hodnocení a výběr projektů a v dokumentu Souhlasné stanovisko subjektu, který vydal komunitní plán Sociálních služeb, střednědobý plán rozvoje sociálních služeb kraje nebo Národní strategii rozvoje sociálních služeb 2016–2025, byly s platností od 11. 7. 2027 provedeny dílčí změny.
 • Dne 30. 6. 2023 byla v investici 3.3.3 Rozvoj a modernizace infrastruktury sociální péče Národního plánu obnovy vyhlášena výzva č. 31_22_044 s názvem Modernizace a rozvoj pobytových služeb sociální péče. Výzva je zaměřena na podporu rozšíření kapacit pobytových služeb sociální péče, a to buď formou rekonstrukce stávajících zařízení, nákupem a následnou rekonstrukcí budov či výstavbou nových zařízení. Současně byla vyhlášena nová revize Obecných pravidel pro žadatele a příjemce a jejich přílohy.
 • Dne 29. 6. 2023 byla v investici 3.3.3 Rozvoj a modernizace infrastruktury sociální péče Národního plánu obnovy vyhlášena výzva č. 31_23_066 s názvem Nákup nízkoemisních vozidel pro sociální služby II. Cílem výzvy je podpora nákupu vozidel s alternativním pohonem (elektromobil – BEV a Plug-in electric vehical – PHEV) pro služby poskytované ambulantní a terénní formou.
 • Dne 13. 6. 2023 byla v investici 3.3.1 Rozvoj politik zaměstnanosti Národního plánu obnovy vyhlášena výzva č. 31_23_067 s názvem Příspěvek na úhradu kurzu digitálního vzdělávání prostřednictvím Databáze rekvalifikací a dalšího vzdělávání. Cílem výzvy je větší a efektivnější podpora systémového rozvoje oblasti dalšího vzdělávání, rozvoj strany nabídky i stimulace strany poptávky po dalším vzdělávání.
 • Upozorňujeme žadatele, že od 15. 5. 2023 nabývá platnosti změna výzvy č. 31_22_043 Zvyšování kapacit nepobytových komunitních sociálních služeb. V souvislosti s touto změnou byly aktualizovány dokumenty: Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, Hodnotící kritéria, Metodické listy indikátorů.
 • Dne 12. 5. 2023 byla vyhlášena změna výzvy č. 31_22_019 Nákup nízkoemisních vozidel pro sociální služby spočívající v prodloužení nejzazšího termínu pro ukončení fyzické realizace operace. V případě odůvodněné potřeby prodloužení realizace projektu mohou žadatelé, jejichž projekty již byly výběrovou komisí vybrány k financování, iniciovat žádost o změnu projektu v souladu s postupem uvedeným v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce a příloze č. 5 těchto pravidel.
 • K dnešnímu dni (tj. 14. 4. 2023) byl v systému MS2014+ zahájen příjem žádostí o podporu v rámci výzev č. 31_22_43 a  31_22_045. Současně s otevřením výzev pro zahájení příjmu žádostí o podporu došlo k vyhlášení revize Obecných pravidel pro žadatele a příjemce, Specifických pravidel pro žadatele a příjemce vydaných k výzvě č. 31_22_043 a přílohy č. 1 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce vydaných k výzvě č. 31_22_043 s názvem Postup pro podání žádosti o podporu v MS2014+. Prosíme žadatele, aby při přípravě žádosti o podporu v aplikaci ISKP14+ systému MS2014+ důsledně postupovali dle pokynů uvedených v této příloze (Postup pro podání žádosti o podporu v MS2014+).
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci Národního plánu obnovy vyhlašuje dne 17. 3. 2023 výzvy: Výzvu č. 31_22_043 Zvyšování kapacit nepobytových komunitních sociálních služeb a Výzvu č. 31_22_045 Budování kapacit dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů – veřejný sektor.
  Současně s vyhlášením nových výzev došlo k aktualizaci Obecných pravidel pro žadatele a příjemce. Text Obecných pravidel pro žadatele a příjemce a jejich přílohy žadatelé/příjemci nově naleznou v samostatné složce, jež bude společná pro všechny již vyhlášené a vyhlašované výzvy (tzn., že Obecná pravidla již nebudou ukládána samostatně do jednotlivých složek výzvy).
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje dne 3. 3. 2023 AVÍZO Výzvy č. 31_22_045 (262.44 kB) (Budování kapacit dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů – veřejný sektor) k předkládání žádostí o podporu z Národního plánu obnovy.
 • V souvislosti se spuštěním příjmu žádostí o podporu v systému MS2014+ do výzvy č. 31_22_041 došlo dne 16. 1. 2023 k úpravě přílohy č. 1 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce s názvem Postup pro podání žádosti o podporu v MS2014+.
 • Z důvodu technických potíží v IS KP14+ (Informační systém konečného příjemce) došlo ke změně data zpřístupnění a zahájení příjmu žádosti o podporu v rámci výzvy č. 31_22_041 Rekvalifikace realizované ÚP ČR v oblastech digitálních dovedností (IT) a dovednostech potřebných pro Průmysl 4.0. Datum zpřístupnění a zahájení příjmu žádosti o podporu je pondělí 16. 1. 2023.
 • V rámci Národního plánu obnovy byla dne 30. 11. 2022 vyhlášena výzva č. 31_22_41 Rekvalifikace realizované ÚP ČR v oblastech digitálních dovedností (IT) a dovednostech potřebných pro Průmysl 4.0.
 • V souvislosti se spuštěním příjmu žádostí o podporu v systému MS2014+ do výzvy č. 31_22_019 došlo k úpravě výzvy a její přílohy č. 6.
 • V rámci Národního plánu obnovy byla dne 9. 11. 2022 vyhlášena výzva č. 31_22_019 Nákup nízkoemisních vozidel pro sociální služby. V souvislosti s vyhlášením výzvy došlo k revizi navazující dokumentace k výzvám č. 31_22_002 a 31_22_003.
 • Vážení zájemci o podporu v oblasti budování kapacit dětských skupin nebo rozvoj a modernizace materiálně technické základny sociálních služeb! Rádi bychom Vás požádali o zpětnou vazbu ohledně vyhlášených výzev. Bude pro nás velmi užitečné, pokud se s námi podělíte o svůj úhel pohledu na nastavení aktuálně vyhlášených výzev, zejména o důvody, pro které jste nakonec projektovou žádost nepodali, nebo které považujete za největší problém nebo překážku. Zprávu s předmětem „zpětná vazba“ zašlete na e-mailovou adresu příslušné oblasti NPO:
 • Děkujeme za zaslané náměty, které mohou pomoci při nastavování chystaných výzev NPO.
 • POZOR ZMĚNA!
 • Upozorňujeme žadatele, že je k 1.10. 2022 revidována Výzva č. 31_22_002 a Výzva č. 31_22_003 včetně související dokumentace.

Poslední aktualizace: 23. 8. 2023