Archiv aktualit

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje dne 13. 2. 2024 výzvu č. 31_24_109 s názvem Podnikové vzdělávání zaměstnanců v oblasti digitálních dovedností informačních technologií a Průmyslu 4.0 „NPO – Digi POVEZ“. Hlavním cílem výzvy je podpora systémového rozvoje dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců v oblasti digitálních dovedností, konkrétně v informačních technologiích (dále jen „IT“) a Průmyslu 4.0 a rozvoj strany nabídky i stimulace strany poptávky po dalším vzdělávání. Jediným oprávněným žadatelem v této výzvě je Úřad práce ČR.
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje dne 12. 2. 2024 v rámci Národního plánu obnovy revizi výzvy č. 31_24_113 s názvem Rozvoj a modernizace služeb komunitního typu pro ohrožené děti – vybudování a renovace infrastruktury pobytové péče o děti. Předmětem revize je především úprava vykazování indikátoru č. 00041 Bezbariérovost, který nově bude povinný k vykazování pouze u některých projektů.
 • V návaznosti na seminář pro příjemce, který se v rámci výzvy č. 31_23_101 Další profesní vzdělávání zaměstnanců v oblasti digitálních dovedností (IT) a Průmyslu 4.0 „NPO - Digi pro zastřešující subjekty“ konal dne 2. 2. 2024, zveřejňujeme  prezentaci (787.75 kB) a související soubor otázek a odpovědí (153.98 kB).
 • Dne 5. 2. 2024 byla v investici 3.3.3 Rozvoj a modernizace infrastruktury sociální péče Národního plánu obnovy provedena revize výzvy č. 31_22_43 Zvyšování kapacit nepobytových komunitních sociálních služeb. Mezi hlavními změnami, které byly touto revizí provedeny, lze zmínit např. zrušení zákazu zatížení nemovitosti či její části zástavním právem za účelem získání úvěru v případě, že je nákup, výstavba nebo rekonstrukce dané nemovitosti či její části spolufinancována z dotace.
 • Dne 1. 2. 2024 byla v investici 3.3.3 Rozvoj a modernizace infrastruktury sociální péče Národního plánu obnovy provedena revize výzvy č. 31_22_44 Modernizace a rozvoj pobytových služeb sociální péče. Mezi hlavními změnami, které byly touto revizí provedeny, lze zmínit např. umožnění předkládání smlouvy o smlouvě budoucí nájemní jako prokázání vztahu k nemovitému majetku, zrušení zákazu zastavení nemovitosti či její části, za účelem získání úvěru v případě, že je nákup, výstavba nebo rekonstrukce dané nemovitosti či její části spolufinancována z dotace. Další významnou změnu představuje např. zrušení omezení počtu žádostí o podporu na jednoho žadatele, jež může do výzvy podat.
 • Dne 31. 1. 2024 byla vyhlášena revize výzvy č. 31_22_041 Rekvalifikace realizované ÚP ČR v oblastech digitálních dovedností (IT) a dovednostech potřebných pro Průmysl 4.0. Předmětem revize je především nastavení velikosti vzorku předkládané dokumentace za oblast rekvalifikací na úrovni všech krajských poboček ÚP ČR a stanovení vzorku pro kontrolovanou dokumentaci v rámci realizovaných veřejnosprávních kontrol.
 • Dne 29. 1. 2024 vyhlašuje MPSV v rámci Národního plánu obnovy revizi výzvy č. 31_23_101 s názvem Další profesní vzdělávání zaměstnanců v oblasti digitálních dovedností informačních technologií a Průmyslu 4.0 „NPO – Digi pro zastřešující subjekty“. Předmět revize výzvy jsou pouze dílčí úpravy spočívající např. v doplnění potvrzení o absolvování kurzu jako jedné z možností dokládání absolvování kurzu a v doplnění podmínky spočívající v časovém vymezení, v němž mohou kurzy probíhat (a to pouze v pracovní dny od 6:00 hod. do 22:00 hod.). Více viz výzva.
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí Vás zve na  Seminář (153.35 kB) pro příjemce v rámci výzvy NPO č. 101 pro sdružení, který proběhne on-line formou dne 2. 2. 2024 od 9:15h.
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje dne 25. 1. 2024 revizi výzvy č. 31_24_108 s názvem Zvyšování kapacit služeb sociálního poradenství a služeb sociální prevence. Revizí dochází mimo jiné k doplnění znaleckého posudku k odhadu ceny nemovitosti mezi vedlejší způsobilé výdaje.
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje dne 22. 1. 2024 v rámci Národního plánu obnovy výzvu č. 31_24_114 s názvem Rozvoj a modernizace služeb komunitního typu pro ohrožené děti – bytové jednotky. Výzva má za cíl podpořit deinstitucionalizaci pobytové péče pro ohrožené děti v ČR zvýšením dostupnosti služeb komunitního typu pro ohrožené děti a rodiny (komunitní služby pobytové) prostřednictvím nákupu bytových jednotek.
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje v rámci Národního plánu obnovy výzvu č. 31_24_113 s názvem Rozvoj a modernizace služeb komunitního typu pro ohrožené děti – vybudování a renovace infrastruktury pobytové péče o děti. Výzva má za cíl podpořit deinstitucionalizaci pobytové péče pro ohrožené děti v ČR zvýšením dostupnosti služeb komunitního typu pro ohrožené děti a rodiny (komunitní služby pobytové, ambulantní a terénní) prostřednictvím transformace stávajících pobytových zařízení a náhrady stávajících zařízení novými zařízeními komunitního typu.
 • Dne 11. 1. 2024 byla v investici 3.3.3 Rozvoj a modernizace infrastruktury sociální péče Národního plánu obnovy vyhlášena výzva č. 31_24_108 s názvem Zvyšování kapacit služeb sociálního poradenství a služeb sociální prevence. Výzva je zaměřena na podporu zvyšování kapacit služeb sociálního poradenství a služeb sociální prevence, a to buď formou rekonstrukce stávajících zařízení, nákupem a následnou rekonstrukcí budov či výstavbou nových zařízení.
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje dne 10. 1. 2024 revizi výzvy č. 31_22_004 s názvem Podpora adaptace stávajících dětských skupin na novelu zákona č. 247/2014 Sb. a jejich další rozvoj. Revizí dochází mimo jiné k prodloužení termínu pro příjem žádostí o podporu do 30. 9. 2024 a k prodloužení termínu pro samotnou fyzickou realizaci operace, která může být nově ukončena až 31. 1. 2026. Další významnou změnu představuje např. možnost doložit pravomocné společné územní a stavební povolení až před vydáním právního aktu.
 • V souvislosti s výzvou č. 31_23_101 Další profesní vzdělávání zaměstnanců v oblasti digitálních dovedností (IT) a Průmyslu 4.0 „NPO – Digi pro zastřešující subjekty“ zaměřenou na podporu dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců Vás informujeme, že došlo k aktualizaci „Pomůcky pro výpočet maximální výše podpory a stanovení minimálního počtu podpořených osob“, která je součástí zveřejněné dokumentace.
 • Dne 9. 1. 2024 byla vyhlášena revize výzvy č. 31_23_101 s názvem Další profesní vzdělávání zaměstnanců v oblasti digitálních dovedností (IT) a Průmyslu 4.0 „NPO – Digi pro zastřešující subjekty“, jež spočívá v prodloužení finálního termínu pro předkládání žádostí o podporu z 12. 1. 2024 na 31. 1. 2024, a to z důvodu dostatečné absorpční kapacity a související dispozice finančních prostředků v rámci alokace výzvy.
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí navyšuje alokaci výzvy č. 31_23_066 s názvem Nákup nízkoemisních vozidel pro sociální služby II z původních 140 mil. Kč na částku 186 515 635 Kč tak, aby mohl být, s ohledem na celkovou alokaci určenou pro cíle č. 196 a 197 Národního plánu obnovy dle aktualizovaného Prováděcího rozhodnutí Rady (CID) a jeho příloh, podpořen co nejvyšší počet žádostí o podporu, jež byly do této výzvy podány.
 • Dne 15. 12. 2023 byla vyhlášena revize výzvy č. 31_22_004 Podpora adaptace stávajících dětských skupin na novelu zákona č. 247/2014 Sb. a jejich další rozvoj, jíž dochází k úpravám dokumentu Podrobný rozpočet projektu, který je přílohou Zjednodušené studie proveditelnosti. V souvislosti se změnou výzvy je úprava rozpočtu prováděna i v systému MS2014+. V případě rozpracovaných žádostí o podporu v aplikaci ISKP14+ systému MS2014+ bude nutné provést validaci subjektu a zpracovat rozpočet spolu s finančním plánem v nové šabloně - bližší informace o tom, jak postupovat, Vám budou zaslány depeší v systému MS2014+. Za případné komplikace se omlouváme.
  Dále dáváme potenciálním žadatelům o podporu na vědomí, že je v nejbližších týdnech předpokládáno vyhlášení širší revize výzvy.
 • V souvislosti s výzvou č. 31_23_101 Další profesní vzdělávání zaměstnanců v oblasti digitálních dovedností (IT) a Průmyslu 4.0 „NPO – Digi pro zastřešující subjekty“ zaměřenou na podporu dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců, v rámci, které byl dne 24. 11. 2023 pozastaven příjem žádostí o podporu informujeme, že dne 1. 12. 2023 byl obnoven příjem žádostí o podporu. V rámci revidovaných textů výzvy, pravidel a souvisejících příloh byl zpřesněn výklad podpořených a zapojených osob, plánování a vykazování hodnot monitorovacích indikátorů a poskytovaných podpor v rámci realizace projektu. Dále byla pro žadatele připravena „Pomůcka pro výpočet maximální výše podpory a stanovení minimálního počtu podpořených osob“, která se součástí zveřejněné dokumentace. Zároveň také zveřejňujeme soubor otázek a odpovědí, souvisejících se seminářem pro žadatele, který se v rámci této výzvy konal dne 23. 11. 2023. V návaznosti na proces pozastavení příjmu žádosti se dodatečně velice omlouváme za způsobené komplikace.
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí, jakožto vlastník komponenty 3.3 Národního plánu obnovy, prodlužuje termín pro příjem žádostí o podporu předkládaných do výzvy č. 31_22_043 s názvem Zvyšování kapacit nepobytových komunitních sociálních služeb do 28. 6. 2024. Změnou této výzvy dochází také k odstranění maximálního počtu projektových žádostí na jednoho žadatele a k dalším dílčím úpravám.
 • V souvislosti s výzvou č. 31_23_101 Další profesní vzdělávání zaměstnanců v oblasti digitálních dovedností (IT) a Průmyslu 4.0 „NPO – Digi pro zastřešující subjekty“ zaměřenou na podporu dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců avizujeme, že vzhledem k zjištěnému metodickému nesouladu v hodnotících kritériích výzvy v oblasti posuzování efektivity předkládaných projektů, dochází ode dne 24. 11. 2023 k pozastavení příjmu žádostí o podporu. Revidované znění výzvy bude zveřejněno ze strany vyhlašovatele výzvy v nejbližších dnech. Velice se Vám omlouváme za způsobené komplikace.
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje dne 22. 11. 2023 výzvu Národního plánu obnovy č. 31_23_101 s názvem Další profesní vzdělávání zaměstnanců v oblasti digitálních dovedností (IT) a Průmyslu 4.0 „NPO – Digi pro zastřešující subjekty“. Cílem výzvy je podpora systémového rozvoje dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců v oblasti digitálních dovedností (dále jen „IT“) a Průmyslu 4.0 a podpora rozvinutí strany nabídky i stimulace strany poptávky po dalším vzdělávání. Jde zejména o zvýšení odborné úrovně znalostí a digitálních dovedností a kompetencí pracovníků a o soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s dynamicky se měnícími požadavky trhu práce. Podpora je zaměřena na zastřešující profesní a podnikatelská sdružení a sdružení obcí.
  V souvislosti s vyhlašovanou výzvou byla provedena i dílčí úprava Obecných pravidel pro žadatele a příjemce.
 • Dne 18. 12. 2023 byla vyhlášena revize výzvy č. 31_23_101 s názvem Další profesní vzdělávání zaměstnanců v oblasti digitálních dovedností (IT) a Průmyslu 4.0 „NPO – Digi pro zastřešující subjekty“, jež spočívá v prodloužení finálního termínu pro předkládání žádostí o podporu z 29. 12. 2023 na 12. 1. 2024, a to z důvodu dostatečné absorpční kapacity a související dispozice finančních prostředků v rámci alokace výzvy.
 • Dne 20. 11. 2023 byla vyhlášena revize výzvy č. 31_22_045 s názvem Budování kapacit dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů – veřejný sektor. Hlavním předmětem revize je zejména rozšíření okruhu oprávněných žadatelů o právnické osoby, jež může zakládat územní samosprávný celek a prodloužení lhůty pro příjem žádostí o podporu až do 28. 6. 2024.
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí Vás zve na  Seminář (149.56 kB) pro žadatele o podporu v rámci výzvy na Sdružení NPO, který proběhne on-line formou dne 23. 11. 2023 od 10h.
 • V souvislosti s přípravou a vyhlašováním nových výzev v Komponentě 3.3 Národního plánu obnovy byla provedena revize Obecných pravidel pro žadatele a příjemce a některých jejich příloh.
 • Dne 25. 10. 2023 byla v investici 3.3.2 Zvýšení kapacity zařízení péče o děti Národního plánu obnovy vyhlášena výzva č. 31_22_004 s názvem Podpora adaptace stávajících dětských skupin na novelu zákona č. 247/2014 Sb. a jejich další rozvoj. Výzva se zaměřuje na podporu evidovaných poskytovatelů služby péče o dítě v dětské skupině s cílem umožnit provozovatelům splnění nových požadavků v oblasti požární ochrany, které na ně klade novelizovaná Vyhláška č. 23/2008 Sb., v návaznosti na novelizaci zákona č. 247/2014 Sb., čímž podpoří stabilní a dlouhodobé fungování stávajících DS. Dále pak předkládaná výzva umožňuje provozovatelům DS navyšovat stávající kapacity, a to vč. úprav venkovního prostranství.
 • Dne 16. 10. 2023 byla v investici 3.3.2 Zvýšení kapacity zařízení péče o děti Národního plánu obnovy vyhlášena výzva č. 31_22_046 s názvem Budování kapacit dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů – občanský sektor. Výzva je zaměřena na podporu budování nových dětských skupin, ať už zcela novou výstavbou, nákupem či rekonstrukcí budov, a to za účelem zvýšení kapacity dětských skupin na území ČR, což má následně umožnit lepší zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce. Oprávněnými žadateli jsou pro účely této výzvy, jak již název napovídá, subjekty spadající do tzv. občanského sektoru (tedy nadace, obecně prospěšné společnosti, ústavy, spolky, církve, církevní organizace a církevní právnické osoby).
 • Dne 10. 10. 2023 byla vyhlášena revize výzvy Národního plánu obnovy Zvyšování kapacit nepobytových komunitních sociálních služeb, č. 31_22_043 a revize výzvy Modernizace a rozvoj pobytových služeb sociální péče, č. 31_22_044. Změnou výzvy č. 31_22_043 dochází k prodloužení příjmu žádostí o podporu do 30. 11. 2023. Další významnou změnu představuje úprava podrobného rozpočtu ve výzvě č. 31_22_044, kam byly doplněny sloupce pro vykazování DPH v projektu. Ostatní změny jsou spíše formálního charakteru.
 • Dne 9. 10. 2023 byla vyhlášena revize výzvy Národního plánu obnovy Budování kapacit dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů – veřejný sektor, č. 31_22_045, jíž dochází zejm. k prodloužení příjmu žádostí o podporu do 29. 2. 2024, prodloužení lhůty pro fyzickou realizaci operace do 31. 3. 2026 a odstranění limitů podlahových ploch dle počtu míst v zařízení. Vyhlašovanou revizí výzvy dochází, mimo další dílčí úpravy, i k úpravě podrobného rozpočtu projektu, který tvoří přílohu Osnovy studie proveditelnosti. Do rozpočtu byly zapracovány úpravy související s uznatelností DPH jako způsobilého výdaje projektu.
 • Dne 25. 9. 2023 byla vyhlášena revize výzvy č. 31_22_043. Hlavním předmětem revize výzvy je navýšení vedlejších výdajů projektu na 20 % z celkových způsobilých výdajů projektu.
 • Dne 9. 10. 2023 byl znovu otevřen příjem žádostí o podporu v systému MS2014+ do výzvy č. 31_22_045. Dne 10. 10. 2023 byl opět zpřístupněn příjem žádostí o podporu v systému MS2014+ do výzvy č. 31_22_043 a 31_22_044.
 • Upozorňujeme žadatele, že vzhledem k tomu, že do rozpočtu byly zakomponovány úpravy týkající se uznatelnosti DPH jako způsobilého výdaje, je nutné pracovat s aktuální verzí rozpočtu v systému MS2014+, která obsahuje speciální řádky pro vykazování DPH. V případě rozpracované žádosti je třeba uvést výdaje bez DPH a DPH vykazovat na samostatném řádku. Pokud je Žádost již na straně poskytovatele, bude vrácena k úpravě.
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje dne 7.8. 2023 AVÍZO výzvy (119.02 kB) „Podpora adaptace stávajících dětských skupin na novelu zákona 247/2014 Sb. a jejich další rozvoj" k předkládání žádostí o podporu z Národního plánu obnovy.
 • VK 3.3 NPO informuje všechny žadatele a potenciální žadatele o pozastavení příjmu žádostí o podporu do výzev č. 31_22_043, 31_22_044 a 31_22_045. Příjem žádostí o podporu bude pozastaven v období od 25. 9. 2023 do 9. 10. 2023, a to z důvodu technického nastavování a testování proplácení DPH ze státního rozpočtu v systému MS2014+. Lhůta pro příjem žádostí o podporu bude následně adekvátně prodloužena. Za případné komplikace se omlouváme.
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí Vás zve na Kulatý stůl (158.78 kB) - Zjišťování potřeb provozovatelů dětských skupin.
 • Informujeme žadatele, že je v současné době připravováno prodloužení příjmu žádostí o podporu do výzvy č. 31_22_045, a to do 29. 2. 2024. Nové znění výzvy bude zveřejněno v nejbližších týdnech spolu s dalšími drobnými úpravami, které vlastník komponenty diskutuje s odpovědnými subjekty.
 • Dne 16. 8. 2023 byla vyhlášena revize výzvy č. 31_23_066 Nákup nízkoemisních vozidel pro sociální služby II a její navazující dokumentace s platností od data vyhlášení. Předmětem revize je provedení především technických úprav dokumentů.
 • Dne 11. 9. 2023 byla vyhlášena revize výzvy č. 31_23_084 Databáze rekvalifikací a dalšího vzdělávání. Předmětem revize je úprava harmonogramu splnění funkcionality rating vzdělávacích kurzů.
 • Dne 23. 8. 2023 byla v investici 3.3.1 Národního plánu obnovy vyhlášena výzva č. 31_23_084 zaměřená na podporu vytvoření Databáze rekvalifikací a dalšího vzdělávání.
 • Dne 12. 7. 2023 byla vyhlášena revize výzvy č. 31_22_043 Zvyšování kapacit nepobytových komunitních sociálních služeb, kterou je mimo jiné pro žadatele spadající do neziskového sektoru zaváděna možnost využití financování projektu prostřednictvím tzv. kombinovaných ex post plateb. V souvislosti s touto změnou je možné, že bude během dne 12. 7. 2023 dočasně znemožněno podávání žádostí o podporu v systému MS2014+ z důvodu provádění úprav nastavení výzvy v tomto systému.
 • V přílohách výzvy č. 31_22_044, a to v dokumentu Model hodnocení a kritéria pro hodnocení a výběr projektů a v dokumentu Souhlasné stanovisko subjektu, který vydal komunitní plán Sociálních služeb, střednědobý plán rozvoje sociálních služeb kraje nebo Národní strategii rozvoje sociálních služeb 2016–2025, byly s platností od 11. 7. 2027 provedeny dílčí změny.
 • Dne 30. 6. 2023 byla v investici 3.3.3 Rozvoj a modernizace infrastruktury sociální péče Národního plánu obnovy vyhlášena výzva č. 31_22_044 s názvem Modernizace a rozvoj pobytových služeb sociální péče. Výzva je zaměřena na podporu rozšíření kapacit pobytových služeb sociální péče, a to buď formou rekonstrukce stávajících zařízení, nákupem a následnou rekonstrukcí budov či výstavbou nových zařízení. Současně byla vyhlášena nová revize Obecných pravidel pro žadatele a příjemce a jejich přílohy.
 • Dne 29. 6. 2023 byla v investici 3.3.3 Rozvoj a modernizace infrastruktury sociální péče Národního plánu obnovy vyhlášena výzva č. 31_23_066 s názvem Nákup nízkoemisních vozidel pro sociální služby II. Cílem výzvy je podpora nákupu vozidel s alternativním pohonem (elektromobil – BEV a Plug-in electric vehical – PHEV) pro služby poskytované ambulantní a terénní formou.
 • Dne 13. 6. 2023 byla v investici 3.3.1 Rozvoj politik zaměstnanosti Národního plánu obnovy vyhlášena výzva č. 31_23_067 s názvem Příspěvek na úhradu kurzu digitálního vzdělávání prostřednictvím Databáze rekvalifikací a dalšího vzdělávání. Cílem výzvy je větší a efektivnější podpora systémového rozvoje oblasti dalšího vzdělávání, rozvoj strany nabídky i stimulace strany poptávky po dalším vzdělávání.
 • Upozorňujeme žadatele, že od 15. 5. 2023 nabývá platnosti změna výzvy č. 31_22_043 Zvyšování kapacit nepobytových komunitních sociálních služeb. V souvislosti s touto změnou byly aktualizovány dokumenty: Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, Hodnotící kritéria, Metodické listy indikátorů.
 • Dne 12. 5. 2023 byla vyhlášena změna výzvy č. 31_22_019 Nákup nízkoemisních vozidel pro sociální služby spočívající v prodloužení nejzazšího termínu pro ukončení fyzické realizace operace. V případě odůvodněné potřeby prodloužení realizace projektu mohou žadatelé, jejichž projekty již byly výběrovou komisí vybrány k financování, iniciovat žádost o změnu projektu v souladu s postupem uvedeným v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce a příloze č. 5 těchto pravidel.
 • K dnešnímu dni (tj. 14. 4. 2023) byl v systému MS2014+ zahájen příjem žádostí o podporu v rámci výzev č. 31_22_43 a  31_22_045. Současně s otevřením výzev pro zahájení příjmu žádostí o podporu došlo k vyhlášení revize Obecných pravidel pro žadatele a příjemce, Specifických pravidel pro žadatele a příjemce vydaných k výzvě č. 31_22_043 a přílohy č. 1 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce vydaných k výzvě č. 31_22_043 s názvem Postup pro podání žádosti o podporu v MS2014+. Prosíme žadatele, aby při přípravě žádosti o podporu v aplikaci ISKP14+ systému MS2014+ důsledně postupovali dle pokynů uvedených v této příloze (Postup pro podání žádosti o podporu v MS2014+).
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci Národního plánu obnovy vyhlašuje dne 17. 3. 2023 výzvy: Výzvu č. 31_22_043 Zvyšování kapacit nepobytových komunitních sociálních služeb a Výzvu č. 31_22_045 Budování kapacit dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů – veřejný sektor.
  Současně s vyhlášením nových výzev došlo k aktualizaci Obecných pravidel pro žadatele a příjemce. Text Obecných pravidel pro žadatele a příjemce a jejich přílohy žadatelé/příjemci nově naleznou v samostatné složce, jež bude společná pro všechny již vyhlášené a vyhlašované výzvy (tzn., že Obecná pravidla již nebudou ukládána samostatně do jednotlivých složek výzvy).
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje dne 3. 3. 2023 AVÍZO Výzvy č. 31_22_045 (262.44 kB) (Budování kapacit dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů – veřejný sektor) k předkládání žádostí o podporu z Národního plánu obnovy.
 • V souvislosti se spuštěním příjmu žádostí o podporu v systému MS2014+ do výzvy č. 31_22_041 došlo dne 16. 1. 2023 k úpravě přílohy č. 1 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce s názvem Postup pro podání žádosti o podporu v MS2014+.
 • Z důvodu technických potíží v IS KP14+ (Informační systém konečného příjemce) došlo ke změně data zpřístupnění a zahájení příjmu žádosti o podporu v rámci výzvy č. 31_22_041 Rekvalifikace realizované ÚP ČR v oblastech digitálních dovedností (IT) a dovednostech potřebných pro Průmysl 4.0. Datum zpřístupnění a zahájení příjmu žádosti o podporu je pondělí 16. 1. 2023.
 • V rámci Národního plánu obnovy byla dne 30. 11. 2022 vyhlášena výzva č. 31_22_41 Rekvalifikace realizované ÚP ČR v oblastech digitálních dovedností (IT) a dovednostech potřebných pro Průmysl 4.0.
 • V souvislosti se spuštěním příjmu žádostí o podporu v systému MS2014+ do výzvy č. 31_22_019 došlo k úpravě výzvy a její přílohy č. 6.
 • V rámci Národního plánu obnovy byla dne 9. 11. 2022 vyhlášena výzva č. 31_22_019 Nákup nízkoemisních vozidel pro sociální služby. V souvislosti s vyhlášením výzvy došlo k revizi navazující dokumentace k výzvám č. 31_22_002 a 31_22_003.
 • Vážení zájemci o podporu v oblasti budování kapacit dětských skupin nebo rozvoj a modernizace materiálně technické základny sociálních služeb! Rádi bychom Vás požádali o zpětnou vazbu ohledně vyhlášených výzev. Bude pro nás velmi užitečné, pokud se s námi podělíte o svůj úhel pohledu na nastavení aktuálně vyhlášených výzev, zejména o důvody, pro které jste nakonec projektovou žádost nepodali, nebo které považujete za největší problém nebo překážku. Zprávu s předmětem „zpětná vazba“ zašlete na e-mailovou adresu příslušné oblasti NPO:
 • Děkujeme za zaslané náměty, které mohou pomoci při nastavování chystaných výzev NPO.
 • POZOR ZMĚNA!
 • Upozorňujeme žadatele, že je k 1.10. 2022 revidována Výzva č. 31_22_002 a Výzva č. 31_22_003 včetně související dokumentace.

Poslední aktualizace: 20. 3. 2024