Ochrana zaměstnanosti

Antivirus - podpora zaměstnanosti

Pozastavení režimu B od 1. ledna 2022

Usnesením vlády č. 1208 ze dne 29. prosince 2021 bylo od 1. ledna 2022 pozastaveno období uznatelnosti výdajů režimu B programu Antivirus. Příspěvek v rámci režimu B za měsíc prosinec 2021 zaměstnavatelům při splnění ostatních podmínek programu náleží.

Pozastavení souvisí se záměrem vlády analyzovat nastavení programu a posoudit jeho efektivitu. Zhodnoceno bude především to, zda současný rozsah protiepidemických opatření odpovídá výši finančních prostředků, které mohou zaměstnavatelé z Antiviru B čerpat. V rámci období platnosti programu (30. červen 2022) pak může vláda v závislosti na konkrétní situaci znovu obnovit období uznatelnosti výdajů, prodloužit ho nebo schválit nové.

Režim A vztahující se na případy, kdy je zaměstnancům nařízena karanténa nebo izolace z důvodu onemocnění COVID-19, zůstává v platnosti do konce února 2022.

Popis programu

Režim A je prodloužený do konce února 2022. Vztahuje se na případy, kdy je zaměstnancům nařízena karanténa nebo izolace z důvodu onemocnění COVID-19. Výše příspěvku je stanovena na 80 % uznatelných nákladů (náhrada mzdy vyplacená zaměstnanci + odpovídající výše zákonných odvodů), maximálně však 39 000 Kč na zaměstnance a měsíc. 

Pro zaměstnance to znamená, že je na překážkách a dostává náhradu mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku.

Režim B byl pozastaven od 1. ledna 2022. Je určený pro firmy, které nemůžou fungovat naplno, protože mají významný počet zaměstnanců na ošetřovném nebo v karanténě, mají omezené vstupy nezbytné k jejich činnosti (například z důvodu pandemie chybí nějaká součástka, ze které firma vyrábí svůj produkt), nebo je z důvodu pandemie omezená poptávka po službách či produktech firmy. Výše příspěvku z režimu B je 60 % vyplacené náhrady mzdy, včetně pojistného, maximálně 29 000 Kč měsíčně na zaměstnance. 

Pro zaměstnance to znamená, že je na překážkách a dostává náhradu mzdy:

 • 100 % průměrného výdělku pokud jsou překážky v práci na straně zaměstnavatele kvůli tomu, že firmě z důvodu nařízení karantény či péče o dítě chybí významná část zaměstnanců (30 % a více) a tudíž musí omezit provoz (pro zaměstnance v karanténě platí režim A);
 • 80 % průměrného výdělku při omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti;
 • 60 % průměrného výdělku při omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy.

Jak žádat o příspěvek na náhradu mezd

Firmy, které mají již z minula podepsanou dohodu s Úřadem práce ČR (dále jen ÚP ČR), postupují tak, jak byly zvyklé předtím. Tedy doloží Vyúčtování a opět se naváže na čerpání podpory. Vyúčtování se předkládá po skončení kalendářního měsíce, za který firma žádá. Současně musí dojít nejprve k vyplacení náhrad mezd a povinných odvodů.

Firmy, které nemají podepsanou dohodu s ÚP ČR, vyplní žádost v aplikaci (odkaz na banneru níže) a zašlou ji ÚP ČR. Ten ji zkontroluje a případně vyzvě k opravě nebo úpravě. V tom případě žadatel vyplní novou žádost v požadované pohodě. Úřad práce poté rozhodne, zda může dojít k jejímu uzavření nebo žádost z konkrétních důvodů odmítne. Po uzavření dohody, vyplacení náhrad mezd a povinných odvodů se vyplní měsíční Vyúčtování za každý režim, za který zaměstnavatatel požaduje příspěvek (A, B), a toto Vyúčtování odešla firma přes datovou schránku nebo emailem s elektronickým podpisem zpět úřadu práce. 

Pro nárok na kompenzace bude třeba splnit několik podmínek:

 • zaměstnavatel striktně dodržuje zákoník práce;
 • zaměstnanec nesmí být ve výpovědní lhůtě a nesmí mu být dána výpověď;
 • týká se firem v podnikové sféře, zaměstnanci musí být v pracovním poměru a musí se účastnit nemocenského a důchodového pojištění;
 • zaměstnavatel musí vyplatit náhradu mzdy a odvést odvody.

Podrobný manuál pro zaměstnavatele k Programu Antivirus ke stažení ZDE (451.08 kB)

Formulář pro udělení souhlasu pojištěnce se zpracováním osobních údajů naleznete ZDE (16.63 kB). Pro odvolání souhlasu ZDE (16.47 kB).

Detailed Handbook for Employers regarding Antivirus Programme is available HERE (810.08 kB)

Translated information available below:

Antivirus - support for employment (513.9kB) (513.9 kB)

Antivirus - Unterstützung der Beschäftigung (193.78kB) (193.78 kB)

Антивирус поддержка занятости (239.2kB)

Антивірус підтримка зайнятості (314.51kB) (314.51 kB)

 

Jak je to s nárokem na příspěvek z Antiviru za dobu čerpání dovolené? Má na něj zaměstnavatel nárok?

Příspěvek z programu Antivirus se zaměstnavateli poskytuje výhradně ke kompenzaci nákladů spočívajících ve vyplacení náhrady mzdy zaměstnanci (a z ní odvedeného pojistného), jestliže tato náhrada mzdy byla zaměstnanci vyplacena za dobu trvání důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance, pokud mu byla nařízena karanténa nebo izolace, resp. jestliže náhrady mzdy byla vyplacena za dobu trvání překážky v práci na straně zaměstnavatele podle § 207, § 208 či § 209 zákoníku práce. Příspěvek se neposkytne na náhradu mzdy zaměstnance vyplacenou za dobu čerpání dovolené.

Zákoník práce nevylučuje, aby zaměstnavatel určil zaměstnanci čerpání dovolené na dobu trvání překážky v práci na straně zaměstnavatele podle § 207 až § 209 zákoníku práce (viz § 217 odst. 4 zákoníku práce). Zaměstnanci pak ovšem náleží náhrada mzdy nebo platu z titulu čerpání dovolené, nikoliv překážky v práci na straně zaměstnavatele. Zaměstnavatel je ale povinen určenou dobu čerpání dovolené písemně oznámit zaměstnanci alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnancem na kratší době. Vznik překážky v práci na straně zaměstnavatele či nařízení karantény v době čerpání dovolené nevede k automatickému přerušení čerpání dovolené ve smyslu § 219 odst. 1 zákoníku práce. Je-li však zaměstnanec uznán dočasně práce neschopným, k přerušení dovolené vždy dojde.

Jak Antivirus pomáhal?

Program Antivirus zachraňoval pracovní místa v době, kdy byla nejvíce ohrožená. Podařilo se tak zažehnat zemětřesení na trhu práce a udržet rekordně nízkou nezaměstnanost. Celkem se prostřednictvím Antiviru podařilo podpořit 1 073 133 zaměstnanců, přičemž každému z nich byla díky MPSV vyplacena náhrada mzdy v průměru za více než 4 měsíce. Program přispěl k udržení pracovních míst pro 37 % zaměstnanců pracujících v soukromé sféře. To vše vyplývá ze souhrnných dat programu Antiviru, kompletní analýza programu je k dispozici ZDE (491.21 kB).

Mají nárok na podporu firmy z odvětví autoprůmyslu?

Ministerstvo práce a sociálních věcí je připraveno přispět k udržení pracovních míst v automobilovém průmyslu podobně jako pomohlo zachránit přes jeden milion pracovních míst v době pandemie. K řešení situace je možné využít režim B programu Antivirus. Firma ale musí splňovat podmínky nastavené v programu Antivirus, tudíž je výroba omezená z důvodu epidemického vývoje situace. 

 

Kurzarbeit

Aktuální stav

Právní úprava zavádějící Kurzarbeit, neboli příspěvek v době částečné práce (dále jen „PvČP“) nabyla účinnosti 1. července 2021.

Realizace tohoto nástroje je podmíněna aktivací prostřednictvím nařízení vlády po projednání Radou hospodářské a sociální dohody. Vláda může PvČP aktivovat důvodu hospodářské krize, živelní pohromy, kyberútoku, epidemie apod. Současně může omezit jeho realizaci regionálně, sektorově nebo pouze pro určitý okruh zaměstnavatelů.

Vzhledem k tomu, že PvČP je veřejnou podporou, lze ho poskytovat až po schválení ze strany Evropské komise. V současné chvíli se schvalovací proces (notifikace) nachází ve fázi pre-notifikace.

Jak bude fungovat

Úřad práce ČR poskytne zaměstnavateli příspěvek na mzdové náklady za dobu, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z důvodu omezení odbytu či z důvodu jiných mimořádných událostí. Aby měl zaměstnavatel nárok na příspěvek, musí vyplácet zaměstnancům náhrady mzdy v minimální výši 80 % průměrného výdělku (není-li stanovena zákoníkem práce náhrada mzdy vyšší).

Výše příspěvku pak činí 80 % zaměstnavatelem vyplacené náhrady mzdy a z ní odvedeného pojistného (maximálně 1,5násobek průměrné mzdy, aktuálně 34 611 Kč). Příspěvek může být poskytován po dobu 6 měsíců, následně může vláda toto období prodloužit vždy maximálně o 3 měsíce do maximální délky 12 měsíců.

Podmínky

Příspěvek lze poskytovat v případě, že zaměstnavatel nepřiděluje práci v rozsahu 20 % až 80 % týdenní pracovní doby zaměstnanců rozvržené na kalendářní měsíc. Tato podmínka se posuzuje souhrnně za všechny zaměstnance zaměstnavatele nebo za část zaměstnavatele, dělí-li se zaměstnavatel na části.

Příspěvek nelze poskytovat

 • do platové sféry,
 • na zaměstnance, jehož pracovní poměr trvá u zaměstnavatele v den vstupu do PvČP kratší dobu než tři měsíce,
 • na zaměstnance za dobu, kdy je u něj aplikováno konto pracovní doby,
 • pokud byla zaměstnavateli uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce,
 • pokud při aplikaci PvČP a následně 12 měsíců po jejím ukončení zaměstnavatel „vyplácí dividendy“.

Administrace

Oznámení: PvČP se poskytuje na základě písemného oznámení zaměstnavatele podaného elektronicky. Oznámení se podává v rámci místní působnosti krajské pobočky Úřadu práce ČR, v jejímž obvodu má zaměstnavatel sídlo. Jedná se o obdobu žádosti s uvedením identifikačních údajů zaměstnavatele, informací o počtu zaměstnanců a potřebných prohlášení

Přehled nákladů: Skutečný nárok na vyplacení PvČP vzniká zaměstnavateli až předložením měsíčního přehledu nákladů na předepsaném formuláři. Přehled nákladů se předkládá rovněž elektronicky po ukončení vykazovaného měsíce. Tento přehled obsahuje informace nezbytné k posouzení oprávněnosti výplaty PvČP jako je výše náhrad mezd a identifikace zaměstnanců s informacemi o jejich pracovním poměru. Přehled nákladů musí být předložen nejpozději do 20. dne měsíce následujícího po vykazovaném měsíci, přičemž nemusí být předložen až po vyplacení náhrad mezd a odvodů pojistného.

Poskytnutí PvČP: Úřad práce ČR příspěvek vyplatí do 8 kalendářních dnů ode dne doručení bezchybného přehledu nákladů.

 

Kde MPSV ještě pomáhá s ochranou zaměstnanosti?

Sokolská uhelnáSokolská uhelná

Užitečné informace pro zaměstnance

Archiv aktualit programu Antivirus

Poslední aktualizace: 1. 2. 2022