Antivirus - podpora zaměstnanosti

V úterý 31. 3. 2020 vláda schválila návrh na úpravu programu Antivirus. Požádat o náhrady mezd půjde jednoduše. Program ochrany zaměstnanosti Antivirus má pomoci firmám ochránit pracovní místa. Stát bude prostřednictvím Úřadu práce ČR kompenzovat firmám vyplacené prostředky. Toto opatření pomůže zaměstnavatelům lépe zvládnout současnou situaci a nebudou tak muset sáhnout k propouštění.

Dne 31. května 2021 schválila vláda České republiky usnesením č. 505 další prodloužení doby uznatelnosti výdajů programu Antivirus, a to v omezeném rozsahu do 30. června 2021. Prodloužení se týká výhradně režimu A pokud je příspěvek poskytnut z důvodu nařízení karantény nebo izolace zaměstnanci. Za červen, tj. ve vyúčtováních podávaných za tento měsíc v červenci, tak bude možné příspěvek poskytnout jedině tehdy, jestliže bude určen ke kompenzaci nákladů zaměstnavatele vzniklých výplatou náhrady mzdy (o odpovídající výše odvodů) z důvodu vzniku důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance spočívající v nařízení karantény nebo izolace. Výše příspěvku v takovém případě činí 80 % vyplacené náhrady mzdy a odpovídajících odvodů, maximálně 39 000 Kč měsíčně na zaměstnance. Pro ostatní režimy, tj. režim B, režim A Plus a režim A pokud jde o uzavřené nebo omezené provozy, končí doba uznatelnosti výdajů dne 31. května 2021.

Dne 22. února 2021 schválila vláda usnesením č. 186 prodloužení doby uznatelnosti výdajů programu Antivirus (režim A, režim B, režim A Plus) do 30. dubna 2021. Současně však došlo ke změně některých podmínek za kterých jsou příspěvky poskytovány. Tyto změny budou do dohod uzavřených  do 28. února 2021 včleněny formou dodatku k dohodě. Ten bude generován příslušnou webovou aplikací. Předmětem změny je navýšení limitu maximální výše podpory poskytované v rámci všech podpor dle bobu 3.1 Dočasného rámce (týká se režimu A Plus), a to u příspěvků poskytovaných za měsíce únor a dále. Druhou zásadní změnou je skutečnost, že v případě příspěvků poskytovaných za měsíce březen a dále, lze příspěvek poskytnout pouze na zaměstnance, jehož pracovní poměr trvá alespoň po dobu 3 měsíců ke dni podání vyúčtování. Příslušné změny dohody o poskytnutí příspěvku z programu Antivirus jsou uvedeny ZDE (105.33kB). V případě, že písemný dodatek zohledňující uvedené změny nebude uzavřen, končí období uznatelnosti výdajů dne 28. února 2021

Dne 21. prosince 2020 schválila vláda usnesením č. 1365 prodloužení doby uznatelnosti výdajů programu Antivirus (režim A, režim B, Režim A Plus) do 28. února 2021

V úterý 14. 10. 2020 Vláda schválila prodloužení Antiviru A do konce letošního roku. Uzavření firmy budou mít nově nárok na 100 % náhrad mezd. V případě karantény nadále zůstává příspěvek od státu ve výší 80 % náhrad mezd. Více se dočtete ZDE

Rozhodnutím vlády z 24. 8. 2020 jsou do 31. 10. 2020 prodloužené oba stávající režimy programu, A i B. Více o programu A se dočtete ZDE a o programu B ZDE

V úterý 16. 6. 2020 Poslanecká sněmovna ČR schválila režim C programu Antivirus, který spočívá v odpuštění plateb odvodů na sociální pojištění. Týkat se bude firem do 50 zaměstnanců. Více se dočtete ZDE.

V pondělí 8. 6. 2020 vláda schválila prodloužení režimu A programu Antivirus, který zmírňuje přímé dopady nákazy COVID-19, do konce srpna 2020. Jedná se o kompenzaci nákladů zaměstnavatelům, kteří museli svým zaměstnancům nařídit karanténu nebo částečně či úplně omezit svůj provoz. Důvodem tohoto prodloužení je zejména stávající epidemiologická situace a dosud trvající mimořádná vládní opatření, v jejichž důsledku některá pracovní odvětví stále stagnují (veletrhy, kulturní festivaly atd.).

 

Jak a komu doposud pomohl vládní program Antivirus A a B?

Souhrn základních faktů naleznete ZDE (218.41kB) (údaje k 11.12.2020)

Informace ke změnám programu Antivirus

Změny v programu Antivirus od 14. 10. 2020

Dne 14. 10. 2020 schválila vláda České republiky usnesením č. 1039 změny v programu Antivirus. Jedná se o prodloužení doby uznatelnosti výdajů v Režimu A do 31. 12. 2020 a dále o zavedení zvýšeného příspěvku pro uzavřené provozy – Antivirus Plus (Režim A Plus). Dne 26. října na toto rozhodnutí vláda navázala schválení prodloužení doby uznatelnosti výdajů pro Režim B rovněž do 31. 12. 2020.

V návaznosti na tyto změny bude v nejbližší době aktualizován Manuál pro zaměstnavatele, do té doby MPSV přináší stručné informace o změnách v programu Antivirus:

Režim B

Výše podpory činí 60 % uznatelných výdajů, maximálně 29 000 Kč na jednoho zaměstnance za měsíc. Uznatelným výdajem jsou náhrady mzdy vyplacené z důvodu překážek v práci na straně zaměstnavatele podle § 207 až § 209 zákoníku práce, včetně pojistného odvedeného z této náhrady mzdy.

Režim A

Uznatelným výdejem je náhrada mzdy vyplacená zaměstnanci z důvodu nařízení karantény (podle § 192 zákoníku práce).

Výše příspěvku zůstává zachována na 80 % uznatelných výdajů (náhrada mzdy vyplacená zaměstnanci + odpovídající výše zákonných odvodů), maximálně však 39 000 Kč na zaměstnance a měsíc

Režimu A nadále mohou využívat ale zaměstnavatelé i v případě, kdy zaměstnanci nemohou vykonávat práci z důvodu uzavření provozu zaměstnavatele (či jeho významného omezení), jestliže k němu došlo přímo na základě vládních opatření (krizová opatření vlády, mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví nebo orgánů ochrany veřejného zdraví). V takovém případě ale může zaměstnavatel využít zvýšeného příspěvku v režimu Antivirus Plus (viz níže)

Režim Antivirus Plus (Režim A Plus)

Týká se pouze zaměstnavatelů, jejichž provoz byl nuceně uzavřen (či významně omezen) krizovými opatřeními vlády nebo mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví nebo orgánů ochrany veřejného zdraví (krajské hygienické stanice).

Netýká se nařízených karantén/izolací. Pro ně nadále platí režim A.

Parametry Antivirus Plus

 • Příspěvek ve výši 100 % vyplacené náhrady mzdy + odvody. Výlučně pouze v případě, že zaměstnavatel vyplatil náhradu mzdy podle § 208 zákoníku práce, jestliže překážka v práci vznikla z důvodu nuceného uzavření provozu zaměstnavatele (nebo významného omezení – významným omezením je např. možnost poskytovat stravovací služby prostřednictvím výdejového okénka – provoz uzavřen jako takový není, nicméně je významně omezen)
 • Maximálně 50 000 Kč/měsíc/zaměstnanec
 • Na náklady vzniklé výplatou náhrady mzdy za překážky v práci vzniklé po 1. říjnu 2020 (včetně)

Mohou jej tedy využít (nejedná se o taxativní výčet situací):

 • Restaurace, a to i pokud mají otevřeno „výdejové okénko“, na zaměstnance, kteří jsou zařazeni na překážky v práci podle § 208 zákoníku práce.

Poznámka:

V těch případech, kdy byl provoz restaurací/barů z nařízení vlády omezen např. po 22. hodině (od 5. října), resp. 20. hodině (9. října – 13. října) mohou zaměstnavatelé v tomto režimu žádat i na zaměstnance, kterým po 22./20. hodině vznikla překážka v práci (měli rozvrženu směnu, ale nemohli ji odpracovat z důvodu zákazu nařízením vlády). Příspěvek se poskytuje pouze za hodiny trvání překážky v práci.

Obdobně tomu je u hotelových restaurací, jejichž provoz byl umožněn do 20. hodiny pro hotelové hosty (mezi 14. říjnem a 22. říjnem). V režimu A plus lze žádat o příspěvek pouze na ty výdaje, které vznikly u zaměstnanců překážkou v práci po 20. hodině (pokud takto byla pracovní doba rozvržena), do této doby se jedná o výdaje uznatelné v režimu B, pokud vznikly překážky v práci, neboť nebyl omezen rozsah hotelových hostů. Od 22. října, kdy byl vládním nařízením omezen okruh osob, které lze v hotelích ubytovat, mohou hotely v režimu A plus žádat v plném rozsahu vzniklých překážek v práci (tzn. na všechny zaměstnance, u nichž překážka v práci vznikla).

 • Nařízením vlády uzavřené prodejny (tj. ty, které nemají výjimku), služby
 • Zaměstnavatel vždy musí posoudit z jakého důvodu překážka v práci vznikla, pro režim A plus jsou způsobilé pouze výdaje vzniklé výplatou náhrady mzdy podle § 208 zákoníku práce, jestliže uzavření provozu (nebo jeho významné omezení) bylo přímo nařízeno vládním opatřením. Pokud překážka v práci vznikla z jiného důvodu, např. omezením poptávky, jsou takové náklady způsobilé pro Režim B

Omezení Režimu Antivirus Plus – komu lze/nelze poskytnout

Pro režim Antivirus Plus (Režim A Plus) budou platit některé dodatečné podmínky s ohledem na pravidla veřejné podpory, které se na Režim A a Režim B nevztahují. Pokud zaměstnavatel nebude moci z těchto důvodů žádat o příspěvek v rámci A Plus může nadále žádat i při uzavření provozu v Režimu A.

 1. Příspěvek v Režimu Antivirus Plus nebude možné poskytnout zaměstnavateli, který obdržel veřejnou podporu poskytnutou podle bodu 3.1 Dočasného rámce v částce vyšší 1,8 mil. Eur.
  • Do tohoto limitu se započítávají všechny podpory poskytnuté dle tohoto bodu Dočasného rámce, přičemž je rozhodující částka, která je uvedena na právním aktu poskytnutí podpory (zpravidla rozhodnutí o poskytnutí dotace);
  • Aktuálně je podle tohoto bodu Dočasného rámce v ČR poskytována podpora například v rámci programů: COVID-nájemné, COVID-lázně, COVID-kultura, některé projekty v rámci OP Zaměstnanost
  • Příspěvek Antivirus Plus se bude započítávat do limitu 1,8 mil. Eur

Příklad: Celostátní síť restaurací již čerpala COVID-nájemné v celkovém objemu 1,5 mil. Eur, její mzdové náklady na měsíce únr až duben uznatelné pro Antivirus Plus budou však činit 500 000 Eur – zaměstnavatel však bude moci obdržet již jen 300 000 Eur.

Příklad: Lázně obdržely v rámci COVID-nájemné podporu ve výši 1,5 mil. Eur a v rámci COVID-lázně 0,3 mil. Eur. V tomto případě již nebudou moci obdržet příspěvek v rámci Antivirus Plus.

 1. Nebude možné poskytnout zaměstnavatelům, kteří k 31. 12. 2019 byly podnikem v obtížích dle definice Evropské komise.
 2. Podpora v rámci bodu 3.1 Dočasného rámce je určena na řešení nedostatku likvidity. Nedostatek či nedostupnost likvidity však bude presumován (předpokládaná) plošně u všech zaměstnavatelů, kteří vyplácejí náhradu mzdy z důvodu jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele podle § 208 zákoníku práce a jejichž provoz byl uzavřen či významně omezen krizovými nebo mimořádnými opatřeními

Splnění uvedených podmínek bude stvrzovat zaměstnavatel formou čestného prohlášení, které bude součástí vyúčtování, popřípadě dodatku k dohodě

Jak bude změna provedena administrativně technicky?

Příspěvek v programu Antivirus je poskytován na základě dohody. Z toho vyplývá následující postup:

 1. Zaměstnavatel má uzavřenu dohodu o poskytnutí příspěvku v rámci CP Antivirus
 • O příspěvek Antivirus Plus nebude nově žádat – nebude vyplňovat novou žádost. Uzavřená dohoda bude upravena dodatkem k dohodě, přičemž dodatek k dohodě se uzavře s prvním vyúčtováním předloženým v rámci Antivirus Plus. To nemění nic na tom, že nárok na zvýšený příspěvek bude od 1. října 2020
 1. Zaměstnavatel nemá uzavřenou dohodu o poskytnutí příspěvku v rámci CP Antivirus
  • Zaměstnavatel prostřednictvím webové aplikace vyplní žádost a při jejím uzavření je generována dohoda. Ta již bude v novém znění
  • Následně zaměstnavatel měsíčně bude předkládat vyúčtování

Pro Antivirus Plus bude vytvořena nová verze vyúčtování.

 • Ve srovnání s dosavadním postupem bude nové vyúčtování obsahovat nezbytná čestná prohlášení prokazující oprávnění čerpat zvýšený příspěvek.
 • Do vyúčtování Antivirus Plus bude zaměstnavatel uvádět výhradně zaměstnance zařazené na překážku v práci podle § 208 zákoníku práce, jestliže došlo k nucenému uzavření/významnému omezení provozu. Zaměstnance v karanténě/izolaci bude uvádět na stávajícím vyúčtování pro režim A
 • Na základě vyúčtování Antivirus Plus obdrží zaměstnavatel oznámení o výši podpory poskytnuté podle bodu 3.1 Dočasného rámce

Antivirus A, B

Připravili jsme pro vás videa, jak správně vyplnit žádosti. Po vyplacení mezd vyplníte druhou část a máte hotovo!

Podrobný manuál pro zaměstnavatele k Programu Antivirus ke stažení ZDE (451.08kB)

Formulář pro udělení souhlasu pojištěnce se zpracováním osobních údajů naleznete ZDE (16.63kB). Pro odvolání souhlasu ZDE (16.47kB).

Detailed Handbook for Employers regarding Antivirus Programme is available HERE (810.08kB)

 

Na některé nejčastější dotazy k Antiviru jsme odpovídali v nažem živém vysílání. Vybrané dotazy pak jsou zodpovězeny textovou formou níže.

Komu a za jakých podmínek budou kompenzace náležet?

Zaměstnavatelům, jejichž hospodářská činnost bude ohrožena v důsledku šíření nákazy, bude poskytován příspěvek na plnou či částečnou úhradu náhrad mezd, které budou zaměstnancům náležet z důvodu překážky na straně zaměstnance (nařízení karantény) nebo na straně zaměstnavatele (překážka – uzavření provozovny z důvodu nařízení vlády uzavřít provoz), bude-li prokázáno, že překážka v práci vznikla v důsledku nákazy COVID-19.

Pro nárok na kompenzace bude třeba splnit několik podmínek:

 • Zaměstnavatel striktně dodržuje zákoník práce;
 • Zaměstnanec nesmí být ve výpovědní lhůtě a nesmí mu být dána výpověď;
 • Týká se firem v podnikové sféře, zaměstnanci musí být v pracovním poměru a musí se účastnit nemocenského a důchodového pojištění;
 • Zaměstnavatel musí vyplatit náhradu mzdy a odvést odvody;

Kdo bude příspěvek vyplácet a jak dlouho?

Příspěvek bude poskytovat Úřad práce ČR, výše a doba poskytování bude závislá na důvodu vzniku překážky v práci, u každého zaměstnance bude nutné odlišit důvod překážky v práci.

Jaká konkrétní opatření budou realizována a na jaké situace reagují?

Výše kompenzací zaměstnavatelům je odvozena od průměrné superhrubé mzdy včetně povinných odvodů (48 400 Kč,- Kč) a zavisí na důvodech, pro které museli postavit zaměstnance na překážku v práci. Zaměstnavatelé budou moci požádat Úřad práce o příspěvek ve dvou režimech:

Režim A - druh překážky:

 • v případě karantény pobírá zaměstnanec náhradu mzdy 60 % průměrného redukovaného výdělku;
 • v případě uzavření provozu nařízením vlády pobírá zaměstnanec náhradu mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku;

Režim B - druh překážky:

 • Překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu nařízení karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců (30 % a více) – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 100 % průměrného výdělku
 • Omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti - zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 80 % průměrného výdělku
 • Omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy - zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 60 % průměrného výdělku

Kdy má zaměstnavatel žádat o vyplacení náhrad?

Antivirus se rozběhl 6. dubna 2020. Od té doby je možné podávat žádosti.

Jak je to s nárokem na příspěvek z Antiviru za dobu čerpání dovolené? Má na něj zaměstnavatel nárok?

Příspěvek z programu Antivirus se zaměstnavateli poskytuje výhradně ke kompenzaci nákladů spočívajících ve vyplacení náhrady mzdy zaměstnanci (a z ní odvedeného pojistného), jestliže tato náhrada mzdy byla zaměstnanci vyplacena za dobu trvání důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance, pokud mu byla nařízena karanténa nebo izolace, resp. jestliže náhrady mzdy byla vyplacena za dobu trvání překážky v práci na straně zaměstnavatele podle § 207, § 208 či § 209 zákoníku práce. Příspěvek se neposkytne na náhradu mzdy zaměstnance vyplacenou za dobu čerpání dovolené.

 

Zákoník práce nevylučuje, aby zaměstnavatel určil zaměstnanci čerpání dovolené na dobu trvání překážky v práci na straně zaměstnavatele podle § 207 až § 209 zákoníku práce (viz § 217 odst. 4 zákoníku práce). Zaměstnanci pak ovšem náleží náhrada mzdy nebo platu z titulu čerpání dovolené, nikoliv překážky v práci na straně zaměstnavatele. Zaměstnavatel je ale povinen určenou dobu čerpání dovolené písemně oznámit zaměstnanci alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnancem na kratší době. Vznik překážky v práci na straně zaměstnavatele či nařízení karantény v době čerpání dovolené nevede k automatickému přerušení čerpání dovolené ve smyslu § 219 odst. 1 zákoníku práce. Je-li však zaměstnanec uznán dočasně práce neschopným, k přerušení dovolené vždy dojde.

Jak na podávání žádostí?

Přesné podmínky a postup jsou zveřejněny na webových stránkách. Podávání žádostí o všechny uvedené příspěvky je zcela elektronizované, a tedy bezkontaktní. Zaměstnavatelé tak nemusí volat na jednotlivé úřady práce nebo chodit na kontaktní pracoviště Úřadu práce. Všechny potřebné informace jsou na webu MPSV i ÚP ČR. Na webech také funguje chatbot, který jede naprogramovaný, aby odpovídal i na dotazy související s programem.

Kdy má zaměstnavatel žádat o vyplacení náhrad?

Realizace podpory je nastavena tak, že zaměstnavatel bude žádat o refundaci vyplacených náhrad mezd po skončení vykazovaného období, tj. po skončení kalendářního měsíce, za který bude o příspěvek žádat. Za měsíc březen tedy bude zaměstnavatel podávat žádost na počátku měsíce dubna. Podat žádost je možné ZDE

 

Translated information available below:

Antivirus - support for employment (513.9kB)

Antivirus - Unterstützung der Beschäftigung (193.78kB)

Антивирус поддержка занятости (239.2kB)

Антивірус підтримка зайнятості (314.51kB)

 

V pondělí 25. května 2020 MPSV vydalo Analýzu podpory v Programu Antivirus. Její plné znění k dispozici ZDE.

 

Kurzarbeit

Tabulku porovnávající pozměňovací návrhy k chystanému kurzarbeitu naleznete ZDE (26.78kB)

 

Antivirus C (Archiv)

Poslední aktualizace: 1. 6. 2021