Kontrolní činnost v oblasti akreditace

Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „ministerstvo“ kontroluje činnost vzdělávacích zařízení při uskutečňování akreditovaných vzdělávacích programů dle § 117d odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“).

Postup při provádění kontroly se řídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, a je realizována na základě Pověření ředitele odboru.

Kontakt:

Mgr. Miluše Lustyková
ministerský rada v agendě výkonu kontroly
e-mail: miluse.lustykova@mpsv.cz
Telefon: 950 192 584; mobil: 602 572 045

Požadované dokumenty při kontrole ke každému realizovanému kurzu v rámci kontrolovaného období:

 1. Třídní kniha o odučených hodinách, rozsahu a obsahu výuky, prezenční listiny atd.
 2. Smlouvy o zajištění praxe včetně potvrzení o absolvování praxe (u Kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách).
 3. Evaluační dotazníky a jejich vyhodnocení.
 4. Studijní materiály.
 5. Pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti/provedení práce, objednávky a faktury s lektorským týmem.
 6. Výstupy z kurzu – např. testy a jejich vyhodnocení, protokol o ústní zkoušce, výsledky závěrečných zkoušek.
 7. Další dokumenty související s realizací akreditovaného vzdělávacího programu.
 8. Evidence vydaných osvědčení tzv. kniha vydaných osvědčení

Podmínky udělení akreditace:

Akreditace se vzdělávací organizaci uděluje k realizaci vzdělávacího programu po splnění podmínek pro udělení akreditace dle § 117a odst. 1 zákona o sociálních službách.

Žádost o akreditaci vzdělávacího programu dle zákona obsahuje:

 1. oprávnění ke vzdělávací činnosti podle zvláštního právního předpisu a přehled o dosavadní činnosti žadatele o akreditaci,
 2. název, druh, formu, obsah a časový rozsah vzdělávacího programu, který žadatel hodlá uskutečňovat,
 3. doklady o materiálním a technickém zabezpečení vzdělávacího programu,
 4. seznam fyzických osob, které se budou podílet na vzdělávání, a doklady o jejich odborné způsobilosti nebo osvědčení o uznání odborné kvalifikace,
 5. formu osvědčení o absolvování vzdělávacího programu s uvedením identifikačních údajů vzdělávacího zařízení, údajů uvedených v písmenu b), identifikačních údajů o osobě, která vzdělávací program absolvovala, a datum vydání osvědčení.

V případě, že vzdělávací zařízení nesplňuje podmínky, za nichž mu byla akreditace udělena, rozhodne ministerstvo dle § 117d odst. 2 zákona o sociálních službách, o odejmutí akreditace.

Průběh kontroly:

 • Kontrola je zahájena předložením pověření ke kontrole kontrolované osobě nebo doručením oznámení o zahájení kontroly kontrolované osobě.
 • Kontrola je zpravidla realizována na místě v sídle vzdělávací organizace nebo tzv. na dálku, kdy je vzdělávací organizace vyzvána dle § 8 písm. c) kontrolního řádu k zaslání podkladů ke kontrole.
 • Kontrolní orgán po vyhodnocení kontrolních podkladů zpracuje protokol o kontrole, který je zaslán kontrolované osobě ve lhůtě 30 dnů ode dne provedení posledního kontrolního úkonu, ve zvláště složitých případech je tato lhůta prodloužena na 60 dnů.
 • Proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole může kontrolovaná osoba podat ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole, není-li stanovena v protokolu o kontrole lhůta delší, námitky v souladu s § 13 kontrolního řádu.
 • Postup vyřizování námitek proti kontrolním zjištěním upravuje § 14 kontrolního řádu.
 • Dle § 18 kontrolního řádu je kontrola ukončena:
  1. marným uplynutím lhůty pro podání námitek nebo vzdáním se práva podat námitky,
  2. dnem doručení vyřízení námitek kontrolované osobě,
  3. dnem, ve kterém byly námitky předány k vyřízení správnímu orgánu (§ 14 odst. 3)

Při zjištění nedostatků při realizaci akreditovaného programu může být dle § 10 odst. 2 kontrolního řádu, požadováno zaslání písemné zprávy o odstranění zjištěného nedostatku (přijetí opatření k prevenci ke zjištěnému nedostatku).

Nejčastější zjištění z kontrol při realizaci akreditovaných programů

Na osvědčení není uvedeno:

 • datum a místo narození účastníka vzdělávacího programu,
 • datum realizace akreditovaného vzdělávacího programu a datum vydání osvědčení,
 • na osvědčení není uveden název vzdělávacího programu, který byl schválen MPSV a je uveden v rozhodnutí o udělení akreditace nebo není uveden celý název vzdělávacího programu,
 • číslo osvědčení,
 • na osvědčení je uvedeno chybné nebo neúplné číslo akreditace.

Účastníci vzdělávacího kurzu

Překročen počet účastníků kurzu.

Prezenční listina

Na prezenční listině uveden nesprávný nebo neúplný název kurzu.

Na prezenční listině není uveden rozsah kurzu, jméno a příjmení lektora a jeho podpis.

U vícedenního kurzu není prezenční listina rozepsána na jednotlivé dny konání kurzu.

Lektorský tým

Vzdělávací program přednášeli lektoři, kteří nejsou uvedeni v žádosti o akreditaci.

Zabezpečení praxe

Na dokumentech o zabezpečení praxe není uveden garant praxe, který byl doporučen Akreditační komisí Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci pravomocně skončeného řízení o žádosti o akreditaci vzdělávacího programu. Z předložených dokumentů tak není zřejmé, zda účastníkům kurzu byla zajištěna podpora při výkonu praxe.

Způsob ověření znalostí

Test ověření znalostí nebyl vyhodnocen.

V protokolu o ústní zkoušce nejsou uvedeni účastníci, kteří zkoušku vykonali.

Evidence vydaných osvědčení

Není vedena evidence vydaných osvědčení.

Poslední aktualizace: 26. 7. 2023