Akční plán 2021-2024

Akční plány Strategie ochrany práv dětí 2021-2029 definují:

  1. aktivity a indikátory plnění,
  2. odpovědnost za plnění a spolupracující subjekty,
  3. finanční náklady realizace jednotlivých aktivit, zdroje financování a dopad na veřejné rozpočty.

Prostřednictvím akčních plánů mají být rovněž identifikovány změny legislativy potřebné pro realizaci cílů (až do fáze projednání příslušných návrhů vládou, vládním dokumentem nelze ukládat úkoly zákonodárným sborům). Hlavním koordinačním mechanismem naplňování akčních plánů je Mezirezortní koordinační skupina pro oblast ochrany práv dětí a péče o ohrožené děti při Ministerstvu práce a sociálních věcí (dále jen „Meziresortní koordinační skupina“). Současně je klíčovým resortem, který koordinuje jednotlivé aktivity a garantuje jejich výstupy, Ministerstvo práce a sociálních věcí, jež posuzuje relevanci navrhovaných řešení a předkládá je k posouzení Mezirezortní koordinační skupině.

Předložený I. akční plán k naplnění Národní strategie ochrany práv dětí 2021-2029 stanovuje úkoly pro první období realizace Národní strategie (2021 až 2024). Předložený akční plán obsahuje několik desítek aktivit. V některých případech je u příslušného okruhu aktivit nastíněno jejich pokračování v období II. akčního plánu (2025-2029), aby bylo zřejmé, že různé dílčí přípravné či výzkumné práce nejsou samoúčelnou aktivitou, ale plánuje se jejich využití v dalším období. Jde zejména o aktivity, které lze již dnes průběžně naplňovat, jejichž plošné uplatnění je však podmíněno předchozími systémovými změnami.

Pro přehlednost je plán rozdělen do šesti tematických oblastí (okruhů opatření), v jejichž rámci budou naplňována jednotlivá opatření Národní strategie:

  1. Právní rámec
  2. Infrastruktura (síť služeb a odborné pomoci)
  3. Znalosti a vzdělávání
  4. Osvěta a komunikace
  5. Kvalita a její monitoring
  6. Efektivita a financování

Tyto oblasti jsou vzájemně propojeny a výstupy jednotlivých aktivit se doplňují (v textu příslušné aktivity je uvedena její návaznost na další aktivity akčního plánu). Nový systém ochrany dětí se má opírat o tři hlavní pilíře (právní rámec, infrastruktura, znalosti), přičemž v něm kontinuálně probíhá komunikace, hodnocení kvality a efektivity.

Kontakty:

Mgr. Kristýna Jůzová Kotalová (kristyna.kotalova@mpsv.cz), Mgr. Barbora Plíšková (barbora.pliskova@mpsv.cz)

Oddělení koncepce ochrany práv dětí a transformace služeb pro rodiny a děti
Odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2