Akční plán 2012-2015

Vláda České republiky se schválením Národní strategie ochrany práv dětí (usnesením č. 4 ze dne 4. ledna 2012) zavázala vytvořit do roku 2018 funkční systém zajišťující důslednou ochranu všech práv dětí a naplňování jejich potřeb. Národní strategie ochrany práv stanovila základní principy fungování tohoto systému a šestnáct oblastí aktivit, jejichž postupným naplňováním bude tohoto cíle dosaženo. Národní strategie ochrany práv dětí dále stanovila, že klíčové aktivity budou realizovány, monitorovány a vyhodnocovány na základě akčních plánů, které definují:

  1. aktivity, indikátory plnění, časové harmonogramy
  2. odpovědnost za plnění
  3. lidské a technické zdroje pro jejich realizaci
  4. finanční náklady realizace jednotlivých aktivit, zdroje financování a dopad na veřejné rozpočty
  5. změny legislativy potřebné pro realizaci cílů
  6. monitorovací mechanismus pro hodnocení postupu realizace a identifikace případných nedostatků plnění
  7. způsob zapojení občanské společnosti a dětí do realizace aktivit.

Předložený Akční plán k naplnění Národní strategie ochrany práv dětí stanovuje úkoly pro období let 2012 – 2015. Akční plán bude realizován ve složitém ekonomickém období. Jeho cílem je proto maximálně využít stávající zdroje v systému (lidské, materiální, finanční) ke zkvalitnění systému ochrany práv dětí a péče o ohrožené děti. Jednotlivé aktivity jsou navrženy tak, aby nevyvolávaly dodatečné nároky na veřejné rozpočty, případně aby využívaly zdrojů ze strukturálních fondů Evropské unie, Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru či další prostředky ze zdrojů mimo veřejné rozpočty. Při realizaci jednotlivých úkolů se předpokládá intenzivní spolupráce klíčových rezortů a rovněž úzká součinnost se samosprávami krajů a obcí a s občanskou společností.