Důležité upozornění pro agentury práce

KAUCE

Osoba, které bylo před 1. 1. 2024 vydáno povolení ke zprostředkování zaměstnání podle § 14 odst. 1 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o zaměstnanosti“), je povinna do 3 měsíců, tj. do 1. 4. 2024 doplatit kauci do výše podle § 60b odst. 1 zákona o zaměstnanosti, a to složením částky na zvláštní účet Ministerstva práce a sociálních věcí č. 16010-2229001/0710.

Právnické osoby jako variabilní symbol platby uvedou identifikační číslo (IČ). Fyzické osoby jako variabilní symbol platby uvedou rodné číslo.

Marným uplynutím této lhůty povolení ke zprostředkování zaměstnání zaniká.

 

BEZDLUŽNOST

Osoba, které bylo před 1. 1. 2024 vydáno povolení ke zprostředkování zaměstnání, je povinna do 3 měsíců, tj. do 1. 4. 2024, splnit podmínku bezdlužnosti podle § 60 odst. 15 zákona o zaměstnanosti a prokázat bezdlužnost Ministerstvu práce a sociálních věcí

Za bezdlužnou se pro účely zprostředkování zaměstnání agenturami práce považuje osoba, která nemá evidován nedoplatek, s výjimkou nedoplatku, u kterého je povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky u orgánů Finanční správy České republiky, u orgánů Celní správy České republiky, na pojistném a na penále na všeobecné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Marným uplynutím této lhůty povolení ke zprostředkování zaměstnání zaniká.

Agentura práce musí být bezdlužná po celou dobu platnosti povolení ke zprostředkování zaměstnání. V době platnosti povolení ke zprostředkování zaměstnání Ministerstvo práce a sociálních věcí již bezdlužnost ověřuje samo, a to nejméně jednou za 6 měsíců. V řízení o vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání, pokud nebude doložena žadatelem, ověří si Ministerstvo práce a sociálních věcí bezdlužnost u příslušných institucí samo.

 

PŘEHLED O ČINNOSTI AGENTURY PRÁCE

Podle § 59 odst. 2 zákona o zaměstnanosti agentury práce pro statistické účely sdělují do 31. ledna běžného roku Ministerstvu práce a sociálních věcí zejména tyto údaje za předchozí kalendářní rok:

  1. počet volných míst, na která bylo požadováno zprostředkování zaměstnání podle § 14 odst. 1 písm. zákona o zaměstnanosti,
  2. počet jimi umístěných fyzických osob,
  3. počet jejich zaměstnanců, kteří byli dočasně přiděleni k výkonu práce u uživatele, přičemž se uvede zvlášť počet občanů České republiky, počet občanů Evropské unie, počet občanů ostatních členských států Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska a počet ostatních cizinců podle státní příslušnosti,
  4. identifikaci uživatele, ke kterému byli zaměstnanci agentury práce dočasně přiděleni,
  5. počet zaměstnanců podle skupin Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) zveřejněné Českým statistickým úřadem přidělených ke každému uživateli.

Pozn.: Pokud agentura práce v průběhu roku dočasně přidělí k témuž uživateli agenturního zaměstnance vícekrát, ve stejné skupině Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO), uvedený agenturní zaměstnanec se v daném případě započítává jednou. V případě, že tento zaměstnanec byl v průběhu roku dočasně přidělen ve více skupinách Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO), nebo byl v průběhu roku dočasně přidělen k jinému uživateli, započítává se v každém jednotlivém případě. Nutno uvést kategorii zaměstnání (např. 51203 Pomocní kuchaři, 52231 Prodavači smíšeného zboží apod.).

Bližší informace k podání uvedených údajů výše viz "Přehled o činnosti".

Poslední aktualizace: 6. 2. 2024