Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách

Novým subjektem na centrální úrovni v oblasti problematiky integrace sociálně vyloučených Romů se stala v roce 2008 Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách (dále jen Agentura). Koncept Agentury byl schválen vládou ČR usnesením č. 85 ze dne 23. ledna 2008. Cíle Agentury vycházejí z programového prohlášení vlády, v nichž se vláda zavázala k: „vytvoření komplexního programu umožňujícího integraci Romů a zabraňující sklonu k jejich sociálnímu vylučování,“ a k: „vytvoření nástroje k zajišťování komplexních služeb při předcházení sociálnímu vyloučení na lokální úrovni.“ Nositelem projektu je Úřad vlády, konkrétně Odbor pro sociální začleňování v romských lokalitách. Od ledna 2008 do prosince 2009 je program Agentury pilotně ověřován, po uplynutí tohoto období bude zahájena evaluace programu zaměřená na zjištění dopadů její činnosti na situaci sociálně vyloučených romských komunitách, posléze budou následovat odborné diskuse a rozhodování o dalším směřování a působení Agentury.

V průběhu roku 2008 fungovala Agentura jako zastřešující a koordinační orgán, který stojí na pomezí mezi subjekty na centrální a lokální úrovni. Své cíle naplňovala prostřednictvím navázání lokálních partnerství s klíčovými institucemi pro oblast romské integrace na regionální a místní úrovni. Mezi nejčastějšími partnery Agentury patřila místní samospráva, nestátní neziskové organizace, školská zařízení, policie, zdravotnická zařízení a další poskytovatelé sociálních služeb. Agentura podporovala naplňování strategických a koncepčních dokumentů a začala vést místní partnery k tvorbě lokálních strategií romské integrace, které z nich vycházejí. Svými aktivitami postupně eliminuje vznik i rozšiřování sociálně vyloučených romských lokalit. Podporuje výměnu zkušeností mezi regionálními partnery a šíření příkladů dobré praxe, poskytuje metodickou podporu a pomoc všem lokálním partnerům při tvorbě a realizaci projektů směřujících k integraci Romů (tj. šíření informací o vhodných dotačních titulech, analýzy potřeb v jednotlivých lokalitách, měření cílenosti a efektivity stávajících integračních opatření). V roce 2008 realizovala s Radou vlády pro záležitosti romských komunit na základě usnesení vlády dlouhodobý monitoring situace v sociálně vyloučených romských lokalitách a podílela se na předávání informací o jejich stavu subjektům na centrální úrovni, kde na jejich základě probíhá tvorba cílených politik, systémových opatření, související legislativy a identifikují se zdroje k financování nápravných opatření.

Působení Agentury pro sociální začleňování ve prospěch řešení situace v sociálně vyloučených lokalitách

Svou činnost zahájila Agentura v lednu 2008 a jejím cílem je transformace romských sociálně vyloučených lokalit, která povede buď k jejich zániku či alespoň k podstatnému zlepšení kvality života v těchto lokalitách, kde značná část místních obyvatel získá přístup ke vzdělání, začne pracovat a dosáhne na lepší bydlení. Konečná podoba Agentury vznikla v úzké spolupráci představitelů státní správy, krajských a místních samospráv, zástupců romské komunity, podnikatelské sféry, expertů na romskou problematiku, zástupců ministerstev, neziskového sektoru, členů Rady vlády pro záležitosti romské komunity, zástupců Svazu měst a obcí a Asociace krajů.

Agentura využívá při svém působení několik nástrojů. V první řadě uzavírá lokální partnerství s klíčovými subjekty pro integraci sociálně vyloučených v daných lokalitách, dále vytváří v jejich spolupráci analýzy situace v sociálně vyloučených lokalitách, strategie sociálního začleňování na lokální úrovni a tvorbu inkluzivních nástrojů šitých na míru místním poměrům a potřebám obyvatel lokalit. Podporuje realizace strategií v praxi prostřednictvím projektů, které vytváří v rámci pracovních skupin v jednotlivých regionech. V neposlední řadě se snaží medializovat problematiku sociálního začleňování tak, aby získala co nejvyšší veřejnou podporu.

Lokální partnerství

Agentura pro sociální začleňování začala v roce 2008 pilotně působit ve 12 sociálně vyloučených lokalitách v regionu Brno, Broumov, Břeclav, Holešov, Cheb, Jesenicko, Most, Ostrava, Přerov, Roudnice nad Labem, Šluknovsko a Ústí nad Labem. Ve všech lokalitách se podařilo do činnosti Agentury zapojit obce jako klíčového partnera. Celkem se do lokálního partnerství zapojilo 109 subjektů (19 měst/obcí, 50 neziskových organizací, 14 škol, 8 poboček úřadů práce a 7 obvodních oddělení Policie ČR nebo městské policie a další). Všechny tyto subjekty se zavázaly, že se budou podílet na tvorbě inkluzivních politik. Vznikly různé formy lokálního partnerství. Někde byly do lokálního partnerství přizvány všechny relevantní subjekty, někde bylo vytvořeno jen úzké lokální partnerství s několika zásadními členy pro oblast romské inkluze, někde vzniklo vrstevnaté partnerství s určitou hierarchií (např. vznik a působení řídících skupin, atd.).

Výzkumy a analýzy situace v sociálně vyloučených lokalitách

Agentura byla v roce 2008 zapojena do realizace výzkumného projektu „Dlouhodobý monitoring situace romských komunit – moravské lokality“. V rámci tohoto projektu se uskutečnil etnograficko-antropologický výzkum v regionech Brno, Holešov, Jesenicko, Přerov, Slezská Ostrava. Dále se podílela na projektu Světové banky a Rady vlády pro záležitosti romské komunity s názvem „Česká republika: Šance na zlepšení zaměstnanosti Romů“ a výzkumu „Romská populace a zdraví“ v rámci projektu SASTIPEN. V roce 2008 Agentura realizovala projekt „Evaluace protidluhových programů“. Výstupem projektu byl materiál, který analyzuje aktuální sociologické a právní aspekty problematiky zadlužování obyvatel sociálně vyloučených lokalit. Na základě výsledků této analýzy a vhodných zahraničních modelů navrhuje exekutivní a legislativní opatření.

Pracovníci agentury v průběhu roku vypracovali řadu kasuistik týkajících se bydlení v Brně, Kladně, Ostravě, v Pardubicích a Praze, v nichž převážně většinu obyvatel tvoří Romové. Agentura také nechala zpracovat materiál „Identifikace sociálně vyloučených lokalit a zpracování jejich mapy ve městě Brně“ a další dílčí situační analýzy, které měly sloužit jako podklad k tvorbě a realizaci integračních politik v oblasti sociálně vyloučených lokalit. Příkladem této analýzy je materiál „Situační analýza sociálně vyloučených lokalita území města Litvínova se zaměřením na sídliště Janov“. Součástí studie jsou i doporučení k řešení problémové situace na lokální úrovni.

Pracovní skupiny a jejich výstupy

Ve všech lokalitách vzniklo celkem 31 pracovních skupin. Pracovní skupiny byly generovány na základě potřeb v jednotlivých lokalitách a zaměřovaly se na tématické oblasti sociálního vyloučení (bydlení, zaměstnávání, vzdělávání, bezpečnost) a také pracovní skupiny zaměřené na tvorbu obecných strategií inkluzí sociálně vyloučených. Tyto pracovní skupiny a lokální partnerství se v roce 2008 setkaly celkem 91 x a vytvořily celkem 62 projektů. Z toho 23 projektů bylo v roce 2008 realizováno, zbylé projekty jsou připravené na realizaci v dalším období. Realizací projektů bylo podpořeno asi 700 uživatelů. Největší podíl z realizovaných projektů tvořily studie a analýzy (analýzy sociálně vyloučených lokalit, kuchařka dotačních příležitostí v oblasti sociální ekonomiky Brno). Dále Agentura podporovala růst kapacity jednotlivých organizací a přispívala na realizaci různých typů služeb.

Tabulka č. 7.1 Projektové záměry realizované ve 12 lokalitách

Lokalita Cílová skupina Cíl projektu
Šluknovsko CEDR o.s. Rozšíření vybavení šicí dílny
Šluknovsko Kostka Krásná Lípa Vypracování projektové žádosti „Učíme se jeden od druhého
Šluknovsko Oblastní Charita Česká Kamenice Poradenství pro zadlužené
Ústí nad Labem Ústí nad Labem Vstupní analýza pro Integrovaný plán rozvoje města k Integrovanému opatření programu IOP
Ústí nad Labem ZŠ Mojžíř Centrum spolupráce s veřejností a rozšíření nabídky asistenčních služeb ZŠ Mojžíř
Slezská Ostrava Slezská Ostrava Sociálně demografická analýza Slezské Ostravy
Slezská Ostrava Městský obvod Slezská Ostrava Podpora sociálních služeb v okapáte Riegrova
Brno Brno Kuchařka dotačních příležitostí v oblasti sociální ekonomiky Brno
Brno Brno Identifikace sociálně vyloučených lokalit a zpracování jejich mapy ve městě Brno
Brno Brno Osvětové preventivní kampaň na téma vysoká míra zadluženosti a prevence jejího vzniku
Břeclav Břeclav Podpora přípravy pro zavedení certifikátu Férová škola do všech břeclavských ZŠ
Přerov Přerov Příprava Integrovaného plánu rozvoje města
Jesenicko Jesenicko Kurz pro pracovníky v sociálních službách
Jesenicko Velká Kraš – o.s. Ester Nová naděje – vytvoření několika teoretických a praktických modulů zaměřených na motivaci, adaptaci a sociální rehabilitaci převážně obyvatel ve Velké Kraši
Jesenicko Velká Kraš Bytové družstvo ve Velké Kraši
Most Sociologická studie integrace romské menšiny ve vybraných částech města Mostu
Most Sociální podnikání v Mostě
Most Dům romské kultury Evaluace a následná propagace a prezentace činnosti a aktivit Domu romské kultury
Most Chanov Informační a poradenské centrum Chanov
Cheb K-centrum Kostec Podpora aktivit kontaktního centra v Chebu
Cheb Nejlepší učebnou je pracoviště
Litvínov Litvínov – Janov Situační analýza sociálně vyloučených lokalit na území města Litvínova se zaměřením na sídliště Janov

Zdroj: Zpráva o stavu romských komunit za rok 2008