8. výzva - oblast intervence 3.1, aktivita c) investiční podpora sociální ekonomiky (s platností revize ze dne 8. 12. 2014)

logo IOP   logo EU   logo MPSV

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky

vyhlašuje dne 29. července 2011
8. výzvu

k předkládání žádosti o dotaci v rámci

Integrovaného operačního programu

Oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace

Aktivita c) Investiční podpora sociální ekonomiky

Číslo výzvy 8
Způsob příjmu projektů Kontinuální výzva – průběžný příjem žádostí
Operační program Integrovaný operační program
Prioritní osa 3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb
Oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace
Podporovaná aktivita 3.1c) investiční podpora poskytovatelům sociálních služeb, zaměstnavatelům a dalším subjektům při prosazování a realizaci nástrojů sociální ekonomiky
Typ projektů Globální grant (grantové projekty)
Alokovaná částka pro výzvu 89 000 000,- Kč (SR – 13 350 000,- Kč, SF – 75 650 000,- Kč)
Poskytovatel dotace Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Specifický cíl 3.1c) Zajištění udržitelného zaměstnání znevýhodněných skupin v běžném podnikatelském prostředí včetně jejich individuálního rozvoje a podpory poskytování sociálních služeb
Podpora směřuje k:
 • zahájení ekonomických aktivit, které budou dlouhodobým zdrojem vlastních příjmů sociálního podniku a to s využitím místních materiálních i lidských zdrojů
 • vytvoření pracovních míst pro osoby ze znevýhodněných sociálních skupin

PODPOROVANÉ DRUHY ČINNOSTÍ:

I. Nové podnikatelské aktivity/rozšíření kapacity podniku naplňující současně tyto principy sociálního podnikání:
 1. Sociální podnik přispívá ke snižování nezaměstnanosti a k podpoře sociálního začleňování. Min. 40 % zaměstnanců z celkového počtu zaměstnanců sociálního podniku musí pocházet z cílových skupin – započítávají se úvazky, přičemž minimální výše úvazku (pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti) na 1 zaměstnance z cílové skupiny je 0,4.
  Žadatel musí písemně uzavřít se zaměstnanci pracovně právní vztah (akceptována je pracovní smlouva, nebo dohoda o pracovní činnosti, dohody o provedení práce nejsou v této výzvě přípustné).
  Tento minimální podíl (40% úvazků) musí být zachován pod celou dobu udržitelnosti projektu.
 2. Vztahy sociálního podniku směřují k maximálně možnému zapojení pracovníků do rozhodování a k posílení sociální soudržnosti.
 3. Případný zisk z účasti na trhu je převážně použit pro rozvoj sociálního podniku a/nebo naplňování jeho obecně prospěšných cílů, nikoli pro přerozdělování zakladatelům/podílníkům/společníkům/akcionářům. Žadatel se ve svých zakládacích dokumentech přihlašuje k principům sociálního podnikání, ve kterých mimo jiné deklaruje, že min. 51% zisku bude reinvestováno zpět do daného podniku (tzn. max. 49% může být rozděleno mezi akcionáře, společníky, členy či zakladatele - přesný podíl si může žadatel vydefinovat sám ve svých zakládacích dokumentech v části přihlášení k principům sociálního podnikání). Více k principům sociálního podnikání v kap. 7.2 (Doklady o právní subjektivitě)*.
 4. Sociální podnik je zpravidla orientován lokálně, nebo regionálně tzn. uspokojuje místní potřeby a využívá místní zdroje, vstupuje do místních iniciativ a partnerství a přispívá místnímu rozvoji.

* Reinvesticí do rozvoje sociálního podniku se myslí zejména zvyšování kvalifikace zaměstnanců, nákup nových technologií souvisejících se zaváděním nových služeb a produktů firmy, do plnění obecně prospěšného cíle organizace, do vytvoření zázemí pro nové zaměstnance.

 • zaměstná 40% osob z cílových skupin, a že tyto osoby jsou příslušníci cílových skupin

II. Nové podnikatelské aktivity osob samostatně výdělečně činných (bez zaměstnanců), které jsou zároveň osobami uvedenými v cílových skupinách a současně naplňují principy sociálního podnikání (jejich podnikání má sociální, environmentální a ekonomický přínos).

Zvolený druh činnosti uvede žadatel do žádosti v části Projekt - Stručný obsah projektu.

Sociální podnik by měl splňovat následující kritéria:

 • Základním smyslem sociálního podniku je provozovat aktivity prospívající společnosti a/nebo místní komunitě vykonáváním soustavné ekonomické aktivity = zajištění veřejně prospěšných služeb
 • Podnik podporuje smysl pro společenskou odpovědnost na místní úrovni (tzn. např. zajištěním zdrojů spolufinancování). Dodržuje etické principy včetně principu rovných příležitostí.
 • Projekt je inovativní. Inovace je chápana jako:
  • zavádění nových služeb nebo zboží nebo výrobků nových kvalit;
  • zavádění nových metod práce;
  • otvírání nového trhu;
  • zajištění nových zdrojů surovin;
  • reorganizace oblasti aktivit.
 • Sociální podnik vstupuje do místních iniciativ a partnerství, přispívá k místnímu rozvoji znevýhodněných oblastí.
 • Sociální podnik nese ekonomická rizika.
 • Je nezávislý na veřejných či soukromých institucích.
 • Využívá kombinaci tržních i netržních a nepeněžních zdrojů (např. dobrovolnictví).

Novou podnikatelskou aktivitou se rozumí:

 1. podnikatelská aktivita nově vzniklého subjektu,
 2. nově zřízená živnost již existujícího subjektu,
 3. rozšíření o nový obor činnosti v rámci stávajícího oprávnění k podnikání nebo
 4. rozšíření (personální i produkční) kapacity podniku v rámci stávajícího oprávnění k podnikání.

Rozšíření kapacity podniku: při rozšíření kapacity podniku v rámci stávajícího oprávnění k podnikání musí vždy dojít k vytvoření nových pracovních pozic pro osoby ze znevýhodněných cílových skupin a alespoň k jedné z následujících aktivit: rozšíření portfolia nabízených produktů a služeb, rozšíření prostorové kapacity daného podniku, rozšíření personálního zabezpečení provozu, zavádění nových technologií výroby a inovativních přístupů, zefektivnění procesů podniku nebo zřízení divize na novém místě/v jiném regionu.

V žádném případě nelze z dotace financovat stávající podnikatelské aktivity žadatele. Způsobilé výdaje projektu se týkají pouze rozšíření kapacity společnosti. Musí dojít k vytvoření nových pracovních míst pro osoby ze znevýhodněných cílových skupin.

Požadován je nárůst počtu zaměstnaných osob z cílových skupin, přičemž nesmí dojít ke snížení stávajícího počtu zaměstnanců.

Prioritním hlediskem bude efektivita a hospodárnost zvoleného postupu při naplňování jasně definovaných potřeb konkrétního podniku.

Za nový podnikatelský subjekt nelze pro účely výzvy považovat:

 1. právní subjekt, který byl zakoupen jiným právním subjektem/OSVC se stejným předmětem a místem podnikání;
 2. u nově vzniklého subjektu se nesmí jednat o formální přesun podnikání zakládajícím subjektem na nový podnikatelský subjekt (zaměstnanci z cílových skupin, předmět a místo podnikání).

V rámci této výzvy nelze financovat investice sloužící k poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a to jak v rozsahu základních, tak i fakultativních činností, ani pracoviště se statutem chráněné dílny dle ustanovení § 76 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Podporovanými cílovými skupinami jsou osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením, a to:

 1. osoby se zdravotním postižením – osoby, jejichž zdravotní postižení představuje určité znevýhodnění ve vztahu k ostatním členům společnosti; definice této cílové skupiny vychází ze z. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů nebo ze z. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů;
  Žadatel v žádosti uvede, o jaké zdravotní postižení se jedná.
  způsob doložení: potvrzení Okresní správy sociálního zabezpečení u invalidní osoby nebo rozhodnutí úřadu práce o uznání zdravotně znevýhodněným u osob se zdravotním postižením;
 2. mládež a mladí dospělí – mládež ohrožená sociálně patologickými jevy, mladí dospělí opouštějící ústavní zařízení, věková skupina 15-26 let; jedná se o mladé lidi, kteří např.
  • pocházejí ze sociálně slabých rodin,
  • volný čas tráví převážně pasivně či neorganizovaně a proto jsou ve vyšší míře ohroženi sociálně nežádoucími jevy (jako např. poruchy chování, násilí, vandalismus, šikana, kriminalita, rasismus, drogové závislosti, alkoholismus, prostituce, pornografie, gamblerství atd.),
  • nacházejí se v obtížné životní situaci příp. konfliktu se sociálním okolím a společenskými normami,
  • selhávají v profesní přípravě a jsou ohroženi nezaměstnaností.

  Touto cílovou skupinou se nerozumí absolventi škol evidovaní na Úřadech práce.
  způsob doložení: čestné prohlášení od pomáhající organizace o příslušnosti k cílové skupině, např. zařízení, které osoba opouští;
 3. osoby bez přístřeší – osoby, které nemají ubytovací možnosti, popř. obývají nouzová obydlí;
  způsob doložení: čestné prohlášení od pomáhající organizace o příslušnosti k cílové skupině;
 4. osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody;
  způsob doložení: čestné prohlášení od pomáhající organizace o příslušnosti k cílové skupině, např. zařízení, které osoba opouští;
 5. oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi, osoby komerčně zneužívané;
  způsob doložení: čestné prohlášení od pomáhající organizace o příslušnosti k cílové skupině;
 6. osoby pečující o osobu blízkou – osoby pečující o osobu blízkou z různých příčin ohroženou sociálním vyloučením, které se samy díky této péči dostávají do situací, kdy jsou znevýhodněny v přístupu ke službám či na trh práce;
  způsob doložení: potvrzení prokazující péči o osobu blízkou od obce s rozšířenou působnosti podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů u osob pečující o osobu blízkou;
 7. osoby se zkušeností se závislostí na návykových látkách – osoby s diagnostikovanou závislostí na návykových látkách, které a) úspěšně ukončily minimálně 3 měsíční ambulantní či pobytovou léčbu nebo b) prokazatelně poslední 3 měsíce souvisle abstinují;
  způsob doložení: čestné prohlášení od pomáhající organizace o příslušnosti k cílové skupině;
 8. osoby, které jsou dlouhodobě nezaměstnané a jsou déle než 1 rok vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání Úřadu práce ČR;
  způsob doložení: prohlášení/potvrzení o vedení v evidenci Úřadu práce ČR
 9. další nespecifikované sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené osoby, které byly (bezprostředně, tj. max. 3 měsíce před nástupem do zaměstnání) či jsou uživateli registrované sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů;
  způsob doložení: čestné prohlášení poskytovatele registrované sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, o příslušnosti k cílové skupině sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených uživatelů sociálních služeb (popř. místně a věcně příslušných orgánů veřejné správy).

Poznámka: Pomáhající organizace jsou veřejnosprávní, podnikatelské či nestátní neziskové subjekty, jejichž hlavním posláním je poskytování sociální pomoci a podpory nebo léčby jedincům z řad cílových skupin, např. formou sociálních služeb.

Podpora sociální ekonomiky je paralelně provázána s podporou realizovanou v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), prioritní osa: 3 Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory: 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb, výzva č. 30 (více na www.esfcr.cz). Žadatel není povinen předložit žádost do obou programů.

VYMEZENÍ OPRÁVNĚNÝCH ŽADATELŮ:

Oprávněnými žadateli jsou fyzické osoby (OSVČ) a tyto formy podnikatelských právnických osob: společnost s ručením omezeným, akciová společnost, komanditní společnost, družstvo, veřejná obchodní společnost a podnikatelské právnické osoby podnikající na základě oprávnění podle zvláštních právních předpisů. Žadateli mohou být také nestátní neziskové organizace, a to obecně prospěšná společnost a evidovaná (církevní) právnická osoba.

Žadatel musí vyvíjet nové podnikatelské aktivity typu a), b), a c) na volném trhu na základě nového živnostenského oprávnění/jiného oprávnění k podnikání definovaného příslušným předpisem, u nové podnikatelské aktivity typu d) je podmínkou již existující platné živnostenské oprávnění/jiné oprávnění k podnikání definovaného příslušným předpisem.

Žadatel musí mít sídlo v ČR, realizace projektu a podnikatelských aktivit v době udržitelnosti musí probíhat mimo region hlavního města Prahy. Provozovna podniku musí mít sídlo v ČR.

PARTNERSTVÍ:

V rámci této výzvy jsou přípustní partneři žadatele při realizaci předloženého projektu. Za činnosti sjednané v partnerské smlouvě nesmí být v rámci projektu poskytnuty žádné finanční prostředky. Partnerem se NEROZUMÍ subjekt, který je v dodavatelském či odběratelském vztahu k příjemci dotace (např. o. p. s., která poskytuje příjemci za úhradu sociální služby/ dodavatel materiálu/ odběratel výrobků/služeb).

Zároveň platí, že není možné využít výstupy projektu jiného subjektu, který žádá, nebo již obdržel podporu v rámci výzev na sociální ekonomiku, k realizaci svých projektových cílů (tzv. křížení příjemců a výstupů).

ŽÁDOST NEMOHOU PODÁVAT:

Žadatelé nejsou oprávněni se účastnit výzvy nebo získat dotaci pokud:

 • jsou v likvidaci, úpadku, hrozícím úpadku či je proti nim vedeno insolventní řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů;
 • se dopustili jednání závažným způsobem odporující profesní etice, které může poskytovatel dotace prokázat;
 • nesplnili závazky související s úhradou příspěvků zdravotního pojištění, sociálního zabezpečení nebo daňovými odvody vyplývajícími z právních předpisů.

Jestliže poskytovatel dotace v průběhu realizace projektu zjistí, že tyto skutečnosti nastaly k datu podání žádosti, může přidělení dotace danému subjektu zrušit.

ÚZEMNÍ ZAMĚŘENÍ PODPORY/MÍSTO REALIZACE PROJEKTŮ:

Území regionů soudržnosti (regiony NUTS 2), které spadají do cíle Konvergence, mimo region hl. m. Prahy. Sídlo žadatele může být v Praze, ale realizace projektu (provozovna sociální podniku) musí být mimo území hlavního města Prahy. Cílová skupina projektu musí pocházet z jiného regionu než z hlavního města Prahy. Za cílovou skupinu příslušného regionu se považují osoby, které mají místo trvalého pobytu na daném území nebo jsou v daném regionu zaměstnány nebo jsou v daném regionu uživateli sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

FINANCOVÁNÍ:

Dotaci lze získat do výše 80% způsobilých výdajů projektu, přičemž tyto prostředky budou hrazeny z 85% ze strukturálních fondů (ERDF – Evropský fond pro regionální rozvoj) a z 15% ze státního rozpočtu ČR. Příjemce bude zajišťovat minimálně 20%* způsobilých výdajů projektu z vlastních (jiných) zdrojů. Maximální výše podpory je vymezená limitem de minimis.
(*vlastní zdroje mohou být navýšeny o způsobilé výdaje, které překročí horní hranici výše podpory de minimis, nebo o vyčíslené nezpůsobilé výdaje projektu)

VEŘEJNÁ PODPORA, PODPORA V REŽIMU DE MINIMIS:

Podpora poskytovaná projektům je podporou malého rozsahu (tzv. de minimis), která se za veřejnou podporu nepovažuje, i když je svým charakterem veřejné podpoře podobná. Podpora je zaměřena na podnikatelské aktivity, ale nemá dopad na hospodářskou soutěž, ani neovlivňuje obchod mezi členskými státy EU.

Při uplatnění pravidla de minimis platí, že celková kumulovaná výše podpor de minimis poskytnutých jednomu příjemci nesmí v průběhu předchozích dvou fiskálních let a v běžném fiskálním roce přesáhnout ekvivalent 200 000 EUR. Příjemce tak může získat maximálně dotaci ve výši odpovídající částce 200 000 EUR.

Pokud bude příjemci na projekt poskytnuta podpora v režimu de minimis, nelze takový projekt považovat za projekt generující příjmy ve smyslu čl. 55 Nařízení Rady č. 1083/2006. V rámci IOP, oblasti intervence 3.1, aktivity c) se tedy dotace nesnižuje o příjmy z prodeje služeb a výrobků.

Z výzvy č. 8 nelze podpořit podnikání v zemědělské prvovýrobě (dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství).

V případě, že žadatel podává žádost se stejným podnikatelským záměrem nejen v rámci této výzvy, ale současně také do výzvy č. 30 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, součet požadovaných prostředků těchto 2 projektů nesmí překročit částku 200 000 EUR.

Tento finanční strop se uplatní bez ohledu na formu či účel podpory, pro přepočet se použije měnového kurzu Evropské centrální banky platného pro aktuální měsíc podle data vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (tj. kurz vyhlášený v části C Úředního věstníku ES v den před posledním pracovním dnem v předchozím měsíci).

V případě, že žadatel obdržel jakoukoliv podporu de minimis (v období předchozích 2 fiskálních let a v roce, kdy žádá podporu), uvede přesné údaje o této podpoře do projektové žádosti (záložka Podpora de-minimis, tato záložka bude aktivní pouze v případě, že žadatel vyplní pole týkající se podpory de-minimis na záložce Projekt).

Poskytovatel poskytne novou podporu de minimis až po přezkoumání, zda celková výše podpory de minimis, kterou žadatel obdržel v rozhodném období, nepřesáhne stanovený strop.

OMEZENÍ VÝŠE PODPORY

Minimální výše podpory na jeden projekt: 300 000,- Kč.
Maximální výše podpory na jeden projekt: 4 901 800,- Kč, resp. 200 000 € na jednoho příjemce.(pro přepočet byl použit kurz 24,509 Kč/EUR ECB).

Výší podpory se rozumí částka poskytnutá projektu z veřejných zdrojů (nikoli celkové náklady projektu, pokud je projekt financován také z jiných zdrojů).

DOBA TRVÁNÍ REALIZACE PROJEKTU

Schválené projekty musí být zrealizovány nejpozději do 30. 6. 2015. Činnosti související s projektem mohou být zahájeny před podáním žádosti, realizace projektu nesmí však být ukončena před schválením Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

FORMA PODPORY

Podpora je poskytována formou nevratné přímé pomoci (dotace) prostřednictvím principu financování ex-ante s využitím principu ex-post při proplácení finančních prostředků předem vynaložených z vlastních zdrojů příjemce, zejména při nákupu nemovitostí (při splnění podmínek výzvy, podrobněji viz Příručka pro žadatele a příjemce).

PRINCIP FINANCOVÁNÍ EX-ANTE:

Princip financování ex-ante spočívá v průběžném předkládání originálních faktur příjemcem zprostředkujícímu subjektu ke kontrole a průběžném hrazení vzniklých nákladů příjemce z tzv. rozpočtového limitu otevřeného u pověřené banky (podrobněji viz Příručka pro žadatele a příjemce).

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ

Z hlediska obecného vymezení způsobilosti musí výdaje být přiměřené (musí odpovídat cenám v místě a čase obvyklým) a být vynaloženy v souladu s následujícími principy:

 • hospodárnosti (minimalizace výdajů při respektování cílů projektu),
 • účelnosti (přímá vazba na projekt a nezbytnost pro realizaci projektu),
 • efektivnosti (maximalizace poměru mezi výstupy a vstupy projektu).

Dále musí způsobilé výdaje splňovat zejména následující podmínky:

 • musí být vynaloženy v souladu s cíli programu a příslušné oblasti intervence a musí bezprostředně souviset s realizací projektu,
 • musí být vynaloženy nejdříve v den registrace (podání) žádosti (s výjimkou výdajů na studii proveditelnosti, projektovou dokumentaci, správní poplatky hrazené ve stavebním řízení – tyto výdaje jsou způsobilé od 1. ledna 2008),
 • nesmí překračovat maximální limity uvedené v Příručce pro žadatele a příjemce,
 • musí být řádně doloženy průkaznými doklady.

Způsobilými výdaji v členění dle vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů jsou:

 • pořízení a technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku (položky rozpočtové skladby 6121, 6122, 6123, 6125, 6130)
 • pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (položky rozpočtové skladby 6111, 6113)
 • pořízení dlouhodobého drobného hmotného a nehmotného majetku (položky rozpočtové skladby 5137, 5172),
 • výdaje na nákup služeb souvisejících s pořízením dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, tedy služeb tvořících součást ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a nákladů na zaškolení pracovníků (položky rozpočtové skladby 5169, 6122, 6123, 6125, 6111),
 • výdaje na propagační opatření, které byly vynaloženy v přímé vazbě na projekt a v souvislosti s požadavky uvedenými v Pravidlech pro provádění informačních a propagačních opatření v maximální výši do 50 000,- Kč (položky rozpočtové skladby 5137, 5139, 5169, 6121),
 • daň z přidané hodnoty u neplátců DPH;
 • daň z přidané hodnoty plátců DPH, pokud neuplatňují nárok na odpočet daně na vstupu.

Limity výstavby a technického zhodnocení staveb a vybavení mobiliářem jsou uvedeny v příručce pro žadatele a příjemce.

Bližší vymezení způsobilosti výdajů, včetně nastavení maximálních stavebně-technických limitů, je uvedeno v Příručce pro žadatele a příjemce, která je přílohou této výzvy.

Způsobilé výdaje a jejich maximální limity jsou blíže specifikovány v Pravidlech způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007–2013 uveřejněných na internetových stránkách www.strukturalni-fondy.cz.

KRITÉRIA PRO POSKYTNUTÍ DOTACE

Poskytnutí dotace předchází proces hodnocení a výběru projektů. V tomto procesu budou všechny přijaté projektové žádosti posuzovány z hlediska: kritérií přijatelnosti, kontroly formálních náležitostí, hodnocení kvality a výběru projektů. Výsledkem hodnocení je doporučení ke schválení projektu nebo jeho vyřazení.

U projektů, které splní všechna kritéria přijatelnosti a všechny formální náležitosti, bude provedeno vlastní hodnocení kvality projektu externími hodnotiteli, prostřednictvím hodnotících kritérií. Systém hodnocení je založen na souboru otázek, které jsou bodově hodnoceny na základě informací uvedených v Žádosti o poskytnutí dotace, popř. v jejích povinných přílohách. Projekty úspěšně splní hodnocení kvality, jestliže budou ohodnoceny minimálním počtem bodů – minimální bodová hranice pro oblast intervence 3.1 c) je 65 bodů.

Hodnotící kritéria jsou uvedena v příloze č. 05 Příručky pro žadatele a příjemce.

Následuje projednání projektů Výběrovou komisí. Návrh konečného pořadí doporučených žádostí je omezen alokací pro výzvu. Podrobnější informace jsou uvedeny v Příručce pro žadatele a příjemce a jejích přílohách.

Pokud žadatel podává žádost zaměřenou na podporu sociálního podnikání jak v rámci OP LZZ tak IOP (tj. tyto žádosti tvoří jeden celek a aktivity/výdaje v rámci obou projektů jsou vzájemně propojeny či na sebe navazují), žadatel předkládá obě žádosti souběžně.

Žadatel není povinen připravit projekty do obou programů.

Povinné přílohy překládané společně se žádostí a následně před schválením Rozhodnutí o poskytnutí dotace jsou uvedeny v Příručce pro žadatele a příjemce.

POVINNOSTI PŘÍJEMCE

Příjemce je povinen řídit se Rozhodnutím o poskytnutí dotace a Podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace a pokyny stanovenými v Příručce pro žadatele a příjemce, která je přílohou této výzvy.

PRAVIDLA ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

Zadavatelé zakázek spolufinancovaných z prostředků IOP, kteří jsou zadavateli veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jsou povinni postupovat při zadávání veřejných zakázek v plném rozsahu podle tohoto zákona, s výjimkou případů, kdy zákon umožňuje zadavatelům některých veřejných zakázek podle zákona nepostupovat (výjimky jsou uvedeny v § 18–20 zákona). Zadavatelé jsou dále povinni postupovat podle pravidel pro výběrová řízení stanovených v Metodice zadávání zakázek Integrovaného operačního programu, oblast intervence 3.1 a 3.3 (příloha č. 9, 9.1 a 9.2 Příručky pro žadatele a příjemce). Metodika společně s přílohami je k dispozici na internetových stránkách MPSV v sekci: Evropská unie /IOP/Výběrová řízení.

PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ DOTACE

Formulář Žádosti o poskytnutí dotace je zveřejněn na webovém portálu www.eu-zadost.cz. Po vyplnění a finálním uložení této žádosti v internetové aplikaci Benefit7 ji žadatel doručí 1x v originále v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě (CD/DVD) s ohledem na místo realizace projektu na adresu místně příslušné pobočky Centra pro regionální rozvoj ČR, která je uvedena v Seznamu kontaktů, příloze č. 3 Příručky pro žadatele a příjemce.

Žadatel k Žádosti o poskytnutí dotace přikládá níže uvedené povinné přílohy, a to také 1x v originále v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě. Jejich výčet, bližší popis a podmínky jsou uvedeny v Příručce pro žadatele a příjemce.

TERMÍNY VÝZVY

Datum vyhlášení výzvy: 29. července 2011
Datum zahájení příjmu žádostí: od 29. července 2011
Příjem žádostí (průběžný): v pracovní dny od 9:00 do 14:30 hodin v sídlech poboček Centra pro regionální rozvoj ČR (Seznam poboček včetně kontaktů na CRR je přílohou Příručky pro žadatele a příjemce)
Ukončení příjmu žádostí: 6. května 2013
Datum konání první výběrové komise: 1. listopadu 2011

Kontaktní místo pro podávání informací pro zpracování žádostí:

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Odbor ostatních fondů EU, oddělení ERDF
Na Poříčním právu 1 (budova Podskalská 19)
128 01 Praha 2
e-mail: soc.integraceIOP@mpsv.cz.

Technické dotazy týkající se zpracování projektové žádosti v programu Benefit7 budou zodpovídat pracovníci poboček Centra pro regionální rozvoj ČR.

Kontaktní osoba pro danou výzvu:
Mgr. Veronika Pokorná, projektová manažerka
tel.: 221 923 926, e-mail: veronika.pokorna@mpsv.cz; soc.integraceIOP@mpsv.cz.

Další informace

Podrobné informace vztahující se k přípravě projektů v rámci výzvy jsou blíže uvedeny v dokumentu "Příručka pro žadatele a příjemce" a jejích přílohách, případně v Programovém dokumentu IOP. Tyto dokumenty jsou žadatelům k dispozici na internetových stránkách MPSV - www.mpsv.cz, podrobněji v sekci: Evropská unie/IOP/3.1 Služby v oblasti sociální integrace, na internetových stránkách www.strukturalni-fondy.cz/iop a dále na internetových stránkách Centra pro regionální rozvoj ČR: www.crr.cz.

Žadatel je při zpracování žádosti povinen postupovat podle Příručky pro žadatele a příjemce.

EVIDENCE VYDÁNÍ VÝZVY 3.1 C

VYDÁNÍ Č. PLATNÉ OD ZPRACOVAL: SCHVÁLIL:
JMÉNO PODPIS JMÉNO PODPIS
1.0 29.7.2011 Ing. Veronika Tůmová   PhDr. Karel Vít , Ph.D.  
Ing. Vendulka Zmeškalová  
1.1 29.10.2012 Mgr. Monika Žďánská   PhDr. Karel Vít , Ph.D.  
Bc. Blanka Bařtipánová   Ing. Vendulka Zmeškalová  
1.2 2.10.2013 Mgr. Monika Žďánská   PhDr. Karel Vít , Ph.D.  
Bc. Blanka Bařtipánová   Ing. Vendulka Zmeškalová  

EVIDENCE REVIZE VÝZVY 3.1 C

REVIZE Č. PŘEDMĚT REVIZE PLATNÉ OD
pokyn č. 1 Rozšíření personální i produkční kapacity, financování výzvy, podpora zemědělských podnikatelů, webový odkaz, kontaktní osoba 25.10.2011
pokyn č. 2 1. TERMÍNY VÝZVY
V odstavci Termíny výzvy došlo v souvislosti s prodloužením platnosti výzvy č. 8 Integrovaného operačního programu ke změně termínu ukončení příjmu žádostí.
Původní termín ukončení příjmu žádostí: 29. června 2012
Nový termín ukončení příjmu žádostí: 30. června 2013
28.6.2012
revize č. 1 Využití zisku sociálního podniku z účasti na trhu, rozšíření kapacity podniku, doba trvání realizace projektu, kontaktní údaje pro danou výzvu 29.10.2012
revize č. 2 Původní termín ukončení příjmu žádostí: 30. června 2013
Výzva k předkládání žádostí byla dne 6. května 2013 ukončena.
Kapitoly: Seznam použitých zkratek, Způsobilé výdaje, Finanční limity způsobilých výdajů, Povinné přílohy předkládané společně s žádostí o podporu, Povinné přílohy předkládané pro vydání Pokynu k nastavení rozpočtového limitu (limitky), Orientační harmonogram administrace projektů, Analýza rizik (ex-ante) a kontrola ex-ante, Projednání projektů výběrovou komisí, Výběrová a zadávací řízení, Postup při kontrole stavební části projektu, Vydání sloučeného řídícího dokumentu, Rozhodnutí o poskytnutí dotace, Změny v projektu, Odstoupení od projektu, Čerpání dotace
2.10.2013