11. Opravné prostředky

Odvolání (rozklad)

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ( rozklad (10.77 kB)) do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, a to k subjektu, který rozhodnutí vydal.

Povinný subjekt předloží odvolání (rozklad) spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání. Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu povinným subjektem. Lhůtu nelze prodloužit.

Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informací poskytnout.

Stížnost

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen „stížnost“) může podat žadatel:

  1. který nesouhlasí s vyřízení žádosti způsobem odkazu na zveřejněnou informaci,
  2. kterému po uplynutí lhůty 15 dnů nebo prodloužené lhůty ze závažných důvodů o 10 dnů nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí,
  4. který nesouhlasí s výší úhrady, která mu byla písemně oznámena nebo s výší odměny za oprávnění informaci užít, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

Stížnost lze podat písemně nebo ústně u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne doručení sdělení o způsobu vyřízení žádosti nebo ode dne uplynutí nebo prodloužení lhůty pro poskytnutí informace. Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.