Změna průkazu OZP

1. Životní událost

Jsem občan se zdravotním postižením (pohyblivosti, orientace nebo poruchou autistického spektra), který má již přiznaný nárok na průkaz OZP.

2. Způsoby podání

Pro elektronické podání formulářů existují dvě základní cesty, a to formou odeslání s elektronickým podpisem nebo odeslání přes datovou schránku. Obě tyto varianty se uživateli nabídnou na konci formuláře, pokud je vyplněn validními daty.

Další variantou je podání vytištěného formuláře na příslušné pracoviště Úřadu práce ČR.

Odeslání dokumentu s kvalifikovaným elektronickým podpisem

Pro elektronické podání je nutné mít kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis, který je dostupný pro webový prohlížeč, v němž žádost vyplňuje. Privátní klíč příslušný k certifikátu je možné mít uložený v souboru na disku (obvykle s příponou pfx) nebo na kvalifikovaném prostředku (např. čipová karta nebo token). Elektronické podání vyžaduje zapnutou podporu JavaScriptu ve webovém prohlížeči, v případě využití kvalifikovaného prostředku je nutné mít správně nastavenou bezpečnostní politiku v rámci operačního systému, aby se elektronický podpis zpřístupnil v prohlížeči. Při této formě podání je nutné mít také nainstalovaný plugin pro podepisování elektronických dokumentů.

Elektronické podání je nutné podepsat uznávaným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, a dle nařízení EU č. 910/2014 (eIDAS). Aby byla zaručena identita podepisující osoby, měl by být kvalifikovaný certifikát vybaven Identifikátorem klienta MPSV (IK MPSV). V současné době poskytují příslušný kvalifikovaný certifikát s IK MPSV tyto společnosti:

  • První certifikační autorita, a.s. (I.CA) – informace o získání IK MPSV
  • PostSignum QCA – informace o získání IK MPSV
Odeslání prostřednictvím datové schránky

Všechny formuláře je také možné odeslat na Úřad práce České republiky pomocí systému datových schránek. Datová schránka je elektronické úložiště, s jehož pomocí můžete posílat úřední dokumenty v elektronické podobě orgánům veřejné moci. Tento způsob komunikace je v souladu se zákonem 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů a plně nahrazuje klasický způsob doručování v listinné podobě.

Pro odesílání formulářů z datové schránky nepotřebujete jako fyzická osoba vlastnit kvalifikovaný certifikát, který je nutný pro elektronické podání – pouze je nutné zažádat o (bezplatné) založení datové schránky. Postup zřízení datové schránky a další informace o datových schránkách jsou na informačním webu o datových schránkách.

Podání formuláře v listinné podobě na příslušné pracoviště Úřadu práce ČR

Formulář je možné vyplnit přímo v elektronické podobě, následně vytisknout a po vytištění ho vlastnoručně podepsat.

Další variantou jak vyplnit formulář, je tisk prázdného formuláře a jeho následné vyplnění.

Elektronické formuláře naleznete: /web/cz/-/zadost-o-zmenu-naroku-na-prukaz-osoby-se-zdravotnim-postizenim

Kontakty na jednotlivá kontaktní pracoviště naleznete na adrese: https://www.uradprace.cz/web/cz/krajske-pobocky

3. Obecné informace

Žádost o změnu nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením slouží k podání žádosti o zahájení řízení o změně nároku již přiznaného průkazu osoby se zdravotním postižením.

Řízení o změně nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením se zahajuje podáním žádosti na předepsaném formuláři, případně též z moci úřední; podnět k řízení z moci úřední může podat také okresní správa sociálního zabezpečení, pokud na základě výsledku posouzení zdravotního stavu zjistí posudkově významné skutečnosti, které jsou rozhodné pro nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením.

(Zdroj: Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, část první hlava V § 35 odst. 1).

4. Vznik nároku

O změnu průkazu osoby se zdravotním postižením se žádá nejčastěji z důvodu zhoršení zdravotního stavu osoby, která již má některý z typů průkazu přiznaný.

Řízení o změně průkazu osoby se zdravotním postižením se zahajuje na základě písemné žádosti podané na tiskopisu předepsaném ministerstvem (žádosti jsou k dispozici na kontaktních pracovištích krajských poboček Úřadu práce nebo na Portálu v sekci Formuláře), nebo z moci úřední. Žádost se podává na kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce v místě trvalého pobytu žadatele o příspěvek.

Po podání žádosti zašle krajská pobočka Úřadu práce Institutu posuzování zdravotního stavu žádost o posouzení zdravotního stavu osoby. Na základě tohoto posudku pak krajská pobočka Úřadu práce vydá rozhodnutí o tom, zda ke změně průkazu dochází či nikoliv. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat. Odvolání se podává prostřednictvím úřadu, který napadené rozhodnutí vydal, o odvolání pak rozhoduje MPSV.

Formuláře