Žádost o zprostředkování zaměstnání (evidence uchazeče o zaměstnání)

Chystáte se vyplnit formulář a podat žádost? Šetřete svůj čas a "úřadujte" elektronicky z domova. Zašlete nám žádost prostřednictvím IDENTITY OBČANA. Vyberte si hned z několika nástrojů jako je Bankovní identita, eObčanka, NIA ID nebo třeba mobilní klíč eGovernmentu. Využít můžete i datovou schránku či e-mail s uznávaným elektronickým podpisem.

Co k žádosti potřebuji?

Chystáte se vyplnit formulář a podat žádost? Podívejte se na praktické rady a jak komunikovat elektronicky.

Při osobním podání Žádosti o zprostředkování zaměstnání se na Úřadu práce České republiky předkládá:

  • doklad k ověření totožnosti, státního občanství a místa trvalého pobytu (občanský průkaz),
  • doklad o ukončení zaměstnání (zápočtový list), o ukončení samostatné výdělečné činnosti nebo o ukončení soustavné přípravy na budoucí povolání (např. maturitní vysvědčení, diplom atd.),
  • potvrzení o výši průměrného měsíčního čistého výdělku, u osoby samostatně výdělečně činné potvrzení o vyměřovacím základu,
  • doklad o zdravotním omezení (lékařský posudek),
  • pokud vykonáváte pracovní činnost, která nebrání zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, tzv. nekolidující zaměstnání (výkon činnosti na základě pracovního nebo služebního poměru, pokud měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy, nebo výkon činnosti na základě dohody o pracovní činnosti, pokud měsíční odměna nebo odměna připadající na 1 měsíc za období, za které přísluší, nepřesáhne polovinu minimální mzdy), je povinností Úřadu práce ČR ohlásit a doložit výkon této činnosti a výši odměny.