Žádost o vydání zaměstnanecké karty

Upozornění

Informace uvedené v oblasti „zahraniční zaměstnanost“ nemusejí být aktuální.
Vyvěšení aktualizovaných informací, které budou zahrnovat změny v oblasti zahraniční zaměstnanosti, právě připravujeme.

 

Co k žádosti potřebuji?

 1. Platný cestovní doklad.
 2. Doklad o zajištění ubytování.
 3. 1 fotografie odpovídající aktuální podobě cizince.
 4. Pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti (nebo alespoň smlouva o smlouvě budoucí, v níž se strany zavazují v ujednané lhůtě uzavřít pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti). Uvedené doklady musejí obsahovat ujednání, ze kterého vyplývá, že bez ohledu na rozsah práce nebude sjednaná měsíční mzda nižší, než základní sazba měsíční minimální mzdy a týdenní pracovní doba bude činit nejméně 15 hodin.
 5. Doklady prokazující odbornou způsobilost pro výkon požadovaného zaměstnání, pokud tato podmínka vyplývá z charakteru zaměstnání nebo ji stanoví mezinárodní smlouva, zejména
  • doklad prokazující požadované vzdělání (např. diplom); v odůvodněných případech, zejména v případě důvodných pochybností, zda má žadatel požadované vzdělání nebo zda toto vzdělání odpovídá charakteru zaměstnání, je na žádost správního orgánu povinen prokázat a předložit doklad o tom, že jeho zahraniční vzdělání bylo uznáno příslušným orgánem ČR,
  • doklad prokazující požadovanou odbornou kvalifikaci, je-li podle jiných právních předpisů vyžadována (např. průkaz obsluhy vysokozdvižného vozíku nebo u řidičů tramvají / autobusů příslušné řidičské oprávnění apod.),
  • doklad prokazující, že žadatel splňuje podmínky pro výkon tzv. regulovaného povolání, jde-li o takové povolání; pokud již není držitelem takového dokladu, musí tedy navíc po podání žádosti o zaměstnaneckou kartu požádat příslušný uznávací orgán ČR o uznání odborné kvalifikace. Vydání zaměstnanecké karty je podmíněno tím, že žadatel doloží kladné rozhodnutí uznávacího orgánu.

K žádosti o zaměstnaneckou kartu je cizinec na požádání dále povinen předložit:

 1. doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů,
 2. doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění.

Formuláře PDF můžete vytisknout a vyplnit perem nebo strojem, formuláře DOC a XLS můžete vyplnit na počítači a vytisknout.