Žádost o rodičovský příspěvek

Chystáte se vyplnit formulář a podat žádost? Šetřete svůj čas a "úřadujte" elektronicky z domova. Zašlete nám žádost prostřednictvím Klientské zóny Jenda. Pro přihlášení si vyberte hned z několika nástrojů Identity občana jako je Bankovní identita, eObčanka, NIA ID nebo třeba mobilní klíč eGovernmentu.

 

Žádost o rodičovský příspěvek můžete na místně příslušném kontaktní pracovišti ÚP ČR podle místa skutečného pobytu oprávněné osoby podat několika způsoby:

  1. podáním ON-LINE žádosti prostřednictvím Klientské zóny Jenda,
  2. osobně nebo na podatelnu příslušného kontaktního pracoviště,
  3. poštou na adresu příslušného kontaktního pracoviště,
  4. emailem podepsaným zaručeným elektronickým podpisem na emailovou adresu příslušného kontaktního pracoviště,
  5. datovou schránkou do datové schránky příslušného kontaktního pracoviště

V případě podání prostřednictvím vyplnění PRÁZDNÉHO FORMULÁŘE PRO TISK (způsoby podání 2. -5.) potřebujete následující:

Průkaz totožnosti pro všechny uvedené osoby, nebo rodný list u dětí do 15 let a v případě, kdy v průkazu totožnosti není uvedeno rodné příjmení.

Potvrzení o nároku na dávky (náhrady) ovlivňující nárok a výši rodičovského příspěvku

Potvrzení nemusí dokládat rodič, který pobíral peněžitou pomoc v mateřství od OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno a ke stanovení měsíční výše a ke stanovení měsíční výše rodičovského příspěvku chce využít svůj denní vyměřovací základ (DVZ). Denní vyměřovací základ bude sehrán automaticky.

Potvrzení dokládá pouze,

  • rodič, který pobíral nemocenské v souvislosti s porodem poskytované od OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno (tedy rodič, který neměl nárok na PPM, ale pouze na nemocenské)
  • rodič, kterému PPM byla poskytována jiným příslušným orgánem nemocenského pojištění, než je OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno.

nebo Potvrzení o denním vyměřovacím základu ovlivňujícím výši rodičovského příspěvku dokládá

  • rodič, který nepobíral peněžitou pomoc v mateřství, ale lze mu stanovit denní vyměřovací základ, který použije pro volbu výše rodičovského příspěvku, pokud chcete provést volbu výše dávky převyšující 13 000 Kč nebo převyšující 19 500 Kč v případě, že žádáte o rodičovský příspěvek na dvě nebo více současně narozené děti.
  • rodič, kterému ke dni narození dalšího nejmladšího dítěte do rodiny lze stanovit denní vyměřovací základ, který chce využít pro účely jednorázové výplaty částky, která nebyla vyčerpána z celkové částky rodičovského příspěvku na dítě, které přestalo být nejmladším dítětem v rodině

Potvrzení o návštěvě jeslí, mateřské školy nebo jiného obdobného zařízení pro děti předškolního věku pro dítě nebo současně narozené děti mladší dvou let, pokud takovéto zařízení navštěvují.

Doklad o nároku a výši dávky obdobné rodičovskému příspěvku pobíraném v jiném státě, pokud jste jej pobírali nebo pobíráte.

Doplňující údaje o společně posuzovaných osobách pro účely vyplácených dávek v rámci EU, pokud některá ze společně posuzovaných osob nemá bydliště v ČR, nebo má pracovní či jinou vazbu na jiný členský stát EU.

Formuláře PDF můžete vytisknout a vyplnit perem nebo strojem, formuláře DOC a XLS můžete vyplnit na počítači a vytisknout.