Žádost o rodičovský příspěvek

Co k žádosti potřebuji?

Průkaz totožnosti pro všechny uvedené osoby, nebo rodný list u dětí do 15 let a v případě, kdy v průkazu totožnosti není uvedeno rodné příjmení.

Potvrzení o nároku na dávky (náhrady) ovlivňující nárok a výši rodičovského příspěvku pokud některý z rodičů má nárok na peněžitou pomoc v mateřství, nemocenské poskytované v souvislosti s porodem anebo náhradu mzdy podle § 192 zákoníku práce a chcete pobírat rodičovský příspěvek v souběhu s těmito dávkami (náhradami).

Potvrzení o nároku na dávky (náhrady) ovlivňující nárok a výši rodičovského příspěvku (dokládá rodič, který pobíral peněžitou pomoc v mateřství) nebo Potvrzení o denním vyměřovacím základu ovlivňujícím výši rodičovského příspěvku (dokládá rodič, který nepobíral peněžitou pomoc v mateřství, ale lze mu stanovit denní vyměřovací základ, který použije pro volbu výše rodičovského příspěvku), pokud chcete provést volbu výše dávky převyšující 7 600 Kč nebo převyšující 11 400 Kč v případě, že žádáte o rodičovský příspěvek na dvě nebo více současně narozené děti.

Potvrzení o návštěvě jeslí, mateřské školy nebo jiného obdobného zařízení pro děti předškolního věku pro dítě nebo současně narozené děti mladší dvou let, pokud takovéto zařízení navštěvují.

Doklad o nároku a výši dávky obdobné rodičovskému příspěvku pobíraném v jiném státě, pokud jste jej pobírali nebo pobíráte.

Doplňující údaje o společně posuzovaných osobách pro účely vyplácených dávek v rámci EU, pokud některá ze společně posuzovaných osob nemá bydliště v ČR, nebo má pracovní či jinou vazbu na jiný členský stát EU.