Žádost o vydání modré karty

Co k žádosti potřebuji?

  1. Cestovní doklad (je nutno předložit originál cestovního dokladu).
  2. 1 fotografie.
  3. Doklad o zajištění ubytování.
  4. Pracovní smlouva pro výkon zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci na dobu nejméně jednoho roku na zákonem stanovenou týdenní pracovní dobu, která dále obsahuje výši sjednané hrubé měsíční nebo roční mzdy odpovídající alespoň výši 1,5násobku průměrné hrubé roční mzdy vyhlášené sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí.
  5. Doklady potvrzující vysokou kvalifikaci (doklad o dosaženém vzdělání) - v odůvodněných případech, zejména v případě důvodných pochybností, zda má žadatel požadované vzdělání nebo zda toto vzdělání odpovídá charakteru zaměstnání, správní orgán vyžádá předložení dokladu o tom, že zahraniční vzdělání žadatele bylo uznáno příslušným orgánem ČR.
  6. Jde-li o výkon regulovaného povolání, doklad o splnění podmínek pro výkon takového povolání (pozn.: MV ČR rozhodne o vydání modré karty po vyjádření příslušného uznávacího orgánu).
  7. V případě, že žadatel před podáním žádosti o vydání modré karty na území pobýval jako držitel modré karty v jiném členském státě Evropské unie, předloží doklad prokazující úhrnný měsíční příjem rodiny (v případě sloučení rodiny).
  8. Před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu (modrá karta) je žadatel povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění na dobu pobytu ode dne vstupu na území do doby, než se na cizince bude vztahovat veřejné zdravotní pojištění a současně na požádání předložit doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění. V případě podání žádosti na území tuto náležitost žadatel předkládá rovnou.

K žádosti o modrou kartu je cizinec na požádání dále povinen předložit:

  1. doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů,
  2. doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění.

On-line formulář