Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Co k žádosti potřebuji?

Pro identifikaci:

  • průkaz totožnosti,
  • rodný list − u dětí (do 18 let); pokud v průkazu totožnosti není uvedeno rodné příjmení,
  • povolení k pobytu − u cizinců.

Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků (pozn.: elektronický formulář je dostupný na portálu Ministerstva financí).

Doklady prokazující skutečnost uplatňovaných slev, např. průkaz ZTP/P, potvrzení o invaliditě, rozhodnutí o stupni závislosti na pomoci jiné fyzické osoby atd.

Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění (pozn.: elektronický formulář je dostupný na portálu Ministerstva financí).

Rozhodnutí krajského úřadu o zařazení do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu.

Rozhodnutí soudu o svěření uvedeného dítěte / dětí do pěstounské / předpěstounské péče nebo rozhodnutí soudu, kterým byl ustanoven poručník tomuto dítěti / dětem s doložkou vykonatelnosti.

Rozhodnutí soudu o dočasném svěření dítěte do péče zájemcům o pěstounskou péči s doložkou vykonatelnosti.

Návrh na svěření nezletilého dítěte / dětí do pěstounské péče.

Rozhodnutí příslušného soudu o svěření dítěte / dětí do pěstounské péče na přechodnou dobu s doložkou vykonatelnosti.

Doklad o zahájení řízení o ustanovení poručníka dítěti.

Rozhodnutí o přiznání starobního důchodu (rozhodnutí ČSSZ).

Průkaz zdravotní pojišťovny pěstouna / poručníka.

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení (EU); formulář je dostupný na webu ČSSZ.

Potvrzení o splnění podmínek pro uznání slev na dani a daňové zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků (potvrzení vydává FÚ).

Rozhodnutí o stupni závislosti na pomoci jiné fyzické osoby.

Případně další doklady.

Potvrzení o zdravotním stavu nezaopatřeného dítěte.

Potvrzení o nezaopatřenosti dítěte.

Potvrzení o neschopnosti soustavně se připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz.

Rozhodnutí o přerušení studia v souvislosti s těhotenstvím, porodem či rodičovstvím.