Veřejná služba

1. Životní událost

Jsem subjekt, který vykonává svou činnost ve veřejném zájmu a chci organizovat veřejnou službu (VS) pro klienty ÚP ČR zejména v oblastech zlepšování životního prostředí, udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, pomoci v oblasti kulturního a sportovního rozvoje a sociální péče.

2. Obecné informace

 1. Veřejná služba (VS) může být organizována
  1. zejména orgány státní správy a samosprávy, neziskovými organizacemi (jako jsou např. nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, příspěvkové organizace, školy, školská a předškolní zařízení, církevní organizace), organizacemi vedenými v registru poskytovatelů sociálních služeb (http://iregistr.mpsv.cz/socreg) nebo organizacemi mající uzavřenu Smlouvu o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu (předloží smlouvu s Krajem). VS může být dále organizována spolkem, který doloží (záznamem ve VŘ nebo ve stanovách), že byl založen k uspokojování a ochraně zájmů nejen svých členů, ale i široké veřejnosti. Tyto organizace nedokládají doklad podle bodu b),
  2. VS může být dále organizována organizacemi, které s obcí nebo krajem spolupracují na činnostech ve veřejném zájmu a předloží o tomto doklad nebo potvrzení, vystavené obcí nebo Krajem (příloha č. 2 žádosti o uzavření smlouvy s Úřadem práce ČR).
 2. Činnosti, ve kterých může být VS organizována:
 1. činnosti při zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství,
 2. pomocné činnosti při ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně,
 3. pomocné činnosti při zajištění podmínek pro řádný provoz a užívání zařízení organizací, které mohou organizovat VS, sloužících potřebám široké veřejnosti,
 4. pomocné činnosti při pořádání, průběhu a ukončení široké veřejnosti přístupných sportovních, kulturních a obdobných podniků,
 5. pomocné činnosti administrativního charakteru,
 6. pomocné činnosti při udržování veřejného pořádku,
 7. pomocné činnosti v oblasti poskytování zdravotní péče,
 8. pomocné činnosti v oblasti poskytování sociální péče (ambulantní a terénní sociální služby, poradenské, pečovatelské a podobné služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, oběti katastrof, uprchlíky, přistěhovalce, osoby závislé na návykových látkách, bezdomovce a jiné sociálně slabé skupiny či pro děti a mladistvé),
 9. pomocné činnosti pro organizace zajišťující péči o opuštěná a týraná zvířata.

V rámci VS může být organizátorovi poskytnut příspěvek na ochranné pomůcky a pracovní prostředky; na jednu osobu vykonávající VS však pouze jedenkrát a to v maximální výši 1 000,- Kč.

Organizátorovi jsou hrazeny náklady na pojistnou smlouvu kryjící odpovědnost za škodu na majetku nebo na zdraví, kterou osoba vykonávající VS způsobí nebo která jí bude způsobena.

3. Vznik nároku

Uzavření smlouvy není nárokové.

Projednání a případné uzavření písemné Smlouvy o organizování VS proběhne na základě písemné žádosti subjektu. Základní předpoklady:

 • žadatel je orgánem státní správy a samosprávy, neziskovou organizací (jako např. nadace, nadační fond, obecně prospěšná společnost, příspěvková organizace, škola, školské a předškolní zařízení, církevní organizace), organizací vedenou v registru poskytovatelů sociálních služeb (http://iregistr.mpsv.cz/socreg) nebo organizací mající uzavřenou Smlouvu o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu (předloží smlouvu s Krajem) nebo spolkem, který doloží (záznamem ve VŘ nebo ve stanovách), že byl založen k uspokojování a ochraně zájmů nejen svých členů, ale i široké veřejnosti, dále organizací, která s obcí nebo krajem spolupracuje na činnostech ve veřejném zájmu a předloží o tomto potvrzení vystavené obcí nebo krajem.
 • žadatel doloží:
  • doklad prokazující právní formu žadatele a doklad prokazující osobu statutárního zástupce a způsob zastupování, pokud toto není v rejstříku nebo jiném dokladu o právní formě uvedeno,
  • doklad o zřízení účtu u peněžního ústavu (smlouvu o zřízení účtu nebo potvrzení vystavené bankou),
  • uzavřenou pojistnou smlouvu nebo smlouvu o smlouvě budoucí, která obsahuje ujednání o pojištění v souladu se zákonem č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, § 18a odst. 2, kryjící odpovědnost za škodu na majetku nebo na zdraví, kterou osoba vykonávající veřejnou službu způsobí nebo která jí bude způsobena, včetně všech dodatků,
  • v případě, že plátcem pojistného není žadatel o organizování veřejné služby doklad o zřízení účtu u peněžního ústavu této třetí strany (smlouvu o zřízení účtu nebo potvrzení vystavené bankou),
  • nejpozději ke dni podpisu Smlouvy o organizování veřejné služby doklad o úhradě pojistného v přímé souvislosti s plánovaným zahájením organizování veřejné služby,

Projednání a případné poskytnutí příspěvku na náklady na pojištění související s organizací veřejné služby příspěvku a příspěvku na ochranné pomůcky a pracovní prostředky proběhne na základě písemné žádosti o příspěvek na ochranné pomůcky a pracovní prostředky. Žádost podává organizátor, se kterým Úřad práce ČR uzavřel Smlouvu o organizování veřejné služby.

4. Způsoby podání

Pro elektronické podání formulářů existují následující možnosti doručení:

 • prostřednictvím informačního systému datových schránek
 • zasláním e-mailové zprávy na adresu elektronické podatelny

Další variantou je podání vytištěného formuláře na příslušné pracoviště Úřadu práce ČR.

Odeslání datovou schránkou

Všechny formuláře je také možné odeslat na úřad pomocí systému datových schránek. Datová schránka je elektronické úložiště, s jehož pomocí můžete posílat úřední dokumenty v elektronické podobě orgánům veřejné moci. Tento způsob komunikace je v souladu se zákonem 300/2008 Sb. a plně nahrazuje klasický způsob doručování v listinné podobě.

Pro odesílání formulářů z datové schránky nepotřebujete jako fyzická osoba vlastnit kvalifikovaný certifikát, který je nutný pro elektronické podání – pouze je nutné zažádat o (bezplatné) založení datové schránky. Postup zřízení datové schránky a další informace o datových schránkách jsou na informačním webu o datových schránkách.

V tomto případě tedy formulář vyplníte, stáhnete si na lokální uložiště a po jeho vyplnění odešlete formou přílohy prostřednictvím Vaší datové schránky na příslušnou adresu krajské pobočky Úřadu práce České republiky, v jejímž obvodu má žadatel sídlo (bydliště), kterou najdete na stránce: Kontaktní informace.

Zasláním e-mailové zprávy na adresu elektronické podatelny

Formuláře je také možno zaslat prostřednictvím e-mailu. V takovém případě je formulář přiložen jako příloha a tento mail musí obsahovat platný elektronický podpis. E-mail bez elektronického podpisu (e-mail, ve kterém je uvedeno pouze jméno a příjmení a tedy neobsahuje data v elektronické podobě, která jsou připojena k jiným datům v elektronické podobě nebo jsou s nimi logicky spojena, a která podepisující osoba používá k podepsání) můžete poslat přímo na e-mailovou adresu zaměstnance ÚP ČR, který se danou agendou zabývá. E-mail nebude považován za elektronicky podaný dokument, avšak naši zaměstnanci se budou snažit na něj odpovědět.

Podání formuláře v listinné podobě na příslušnou pracoviště Úřadu práce ČR

Formulář je možné vyplnit přímo v elektronické podobě, následně vytisknout a po vytištění ho vlastnoručně podepsat.

Další variantou jak vyplnit formulář, je tisk prázdného formuláře a jeho následné vyplnění.

Kontakty na jednotlivá kontaktní pracoviště naleznete na stránce: Kontakty