Uznávání odborné kvalifikace

1. Životní událost

Uznání vzdělání a praxe z jiného členského státu Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarska pro výkon činnosti „zprostředkovatel práce“ na území České republiky.

2. Způsoby podání

Pro elektronické podání formulářů existují dvě základní cesty, a to formou odeslání s elektronickým podpisem nebo odeslání přes datovou schránku. Obě tyto varianty se uživateli nabídnou na konci formuláře, pokud je vyplněn validními daty.

Další variantou je podání vytištěného formuláře na Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Odeslání dokumentu s kvalifikovaným elektronickým podpisem

Pro elektronické podání je nutné mít kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis, který je dostupný pro webový prohlížeč, v němž žádost vyplňuje. Privátní klíč příslušný k certifikátu je možné mít uložený v souboru na disku (obvykle s příponou pfx) nebo na kvalifikovaném prostředku (např. čipová karta nebo token). Elektronické podání vyžaduje zapnutou podporu JavaScriptu ve webovém prohlížeči, v případě využití kvalifikovaného prostředku je nutné mít správně nastavenou bezpečnostní politiku v rámci operačního systému, aby se elektronický podpis zpřístupnil v prohlížeči. Při této formě podání je nutné mít také nainstalovaný plugin pro podepisování elektronických dokumentů.

Elektronické podání je nutné podepsat uznávaným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, a dle nařízení EU č. 910/2014 (eIDAS). Aby byla zaručena identita podepisující osoby, měl by být kvalifikovaný certifikát vybaven Identifikátorem klienta MPSV (IK MPSV). V současné době poskytují příslušný kvalifikovaný certifikát s IK MPSV tyto společnosti:

  • První certifikační autorita, a.s. (I.CA) – informace o získání IK MPSV
  • PostSignum QCA – informace o získání IK MPSV
Odeslání prostřednictvím datové schránky

Formulář je také možné odeslat na Ministerstvo práce a sociálních věcí pomocí systému datových schránek. Datová schránka je elektronické úložiště, s jehož pomocí můžete posílat úřední dokumenty v elektronické podobě orgánům veřejné moci. Tento způsob komunikace je v souladu se zákonem 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů a plně nahrazuje klasický způsob doručování v listinné podobě.

Pro odesílání formulářů z datové schránky nepotřebujete jako fyzická osoba vlastnit kvalifikovaný certifikát, který je nutný pro elektronické podání – pouze je nutné zažádat o (bezplatné) založení datové schránky. Postup zřízení datové schránky a další informace o datových schránkách jsou na informačním webu o datových schránkách.

Podání formuláře v listinné podobě na Ministerstvo práce a sociálních věcí

Formulář je možné vyplnit přímo v elektronické podobě, následně vytisknout a po vytištění ho vlastnoručně podepsat.

Další variantou jak vyplnit formulář, je tisk prázdného formuláře a jeho následné vyplnění.

Kontakt na Ministerstvo práce a sociálních věcí naleznete na adrese: /web/cz/kontakty

3. Obecné informace

Portálová služba je určena pouze pro uznání odborné kvalifikace pro výkon regulované činnosti zprostředkovatel práce na území České republiky.

O uznání odborné kvalifikace pro výkon regulované činnosti zprostředkovatel práce žádá fyzická osoba, která má být ustanovena do funkce odpovědného zástupce agentury práce (právnické osoby) nebo fyzická osoba, která bude podávat žádost o vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání podle § 14 odst. 1 písm. a), b), c) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a která zároveň získala kvalifikaci (vzdělání a praxi) v jiném nebo jiných členských státech Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarska.