Udělení autorizace právnické osobě

1. Životní událost

Jsem právnická osoba a mám zájem podat žádost o udělení autorizace.

V rámci životní události je nutné odlišit autorizace, rekvalifikace a akreditace.

2. Způsoby podání

Pro podání žádosti včetně jejich příloh existují následující možnosti:

  • prostřednictvím informačního systému datových schránek,
  • prostřednictvím podatelny Ministerstva práce a sociálních věcí.

Odeslání datovou schránkou

Žádost o udělení autorizace je možné odeslat pomocí systému datových schránek. V případě přiložení kolkové známky (správního poplatku) k žádosti, je žádost doručena v tištěné podobě.

Podání formuláře v papírové podobě na podatelnu Ministerstva práce a sociálních věcí

Žádost a přílohy k žádosti o autorizaci, pro něž je autorizujícím orgánem Ministerstvo práce a sociálních věcí je možné doručit přímo na podatelnu Ministerstva práce a sociálních věcí nebo zaslat na adresu:

Ministerstvo práce a sociálních věcí
oddělení 414
Na Poříčním právu 1/376
128 01 Praha 2

3. Obecné informace

Právnická osoba podává žádost o udělení autorizace, aby mohla provádět zkoušky pro danou profesní kvalifikaci.

Podání žádosti o autorizaci podléhá správnímu poplatku. Pro udělení jedné autorizace je poplatek stanoven částkou 1 500 Kč za každou profesní kvalifikaci. Správní poplatek je možné uhradit:

  • Bezhotovostní platbou – na bankovní účet Ministerstva práce a sociálních věcí – 19-2229001, kód banky – 0710. Jako přílohu žádosti přiloží žadatel kopii výpisu z bankovního účtu.
  • Kolkovou známkou – k zakoupení na pobočkách České pošty, s.p. Kolková známka nesmí být přetržená, popsaná, orazítkovaná. Lepí se na vyznačené místo na první stranu žádosti pouze spodním dílem bez oddělení horního dílu. Podle ustanovení § 6 odst. 8 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů lze platit správní poplatek kolkovými známkami, pouze jestliže poplatek nepřevyšuje 5 000 Kč.