Příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa (SÚPM) pro výkon SVČ

1. Životní událost

Jsem uchazečem o zaměstnání, chci začít vykonávat samostatnou výdělečnou činnost a potřebuji vybavit pracoviště.

2. Způsoby podání

Způsob podání tiskopisů.

3. Obecné informace

Příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa za účelem zahájení výkonu samostatné výdělečné činnosti (SVČ) uchazečem o zaměstnání může být poskytnut v souladu s ustanovením § 113 zákona o zaměstnanosti a to na pořízení nezbytného vybavení pracovního místa. Žádost může podat každý uchazeč o zaměstnání, který je veden v evidenci ÚP ČR a rozhodne se pro takové řešení svého návratu na trh práce.

U žadatele se například prověřuje, zda je na trhu práce obtížně umístitelný; zda má zmapovanou poptávku po zboží či službě, které budou předmětem SVČ; zda má podnikatelský záměr předpoklady k udržitelnosti v lokalitě zamýšleného výkonu; zda má žadatel zdravotní předpoklady pro výkon SVČ. Příspěvek lze použít pouze na nezbytně nutné vybavení, které žadatel zakoupí až po případném uzavření dohody o poskytnutí příspěvku a ve svém majetku ho prokazatelně bude mít po celou dobu účinnosti dohody, která bývá uzavírána na 365 až 730 dní. Příspěvek je proplácen na základě písemné dohody uzavřené s ÚP ČR. Při porušení podmínek sjednaných v dohodě může vzniknout žadateli povinnost vrácení příspěvku nebo jeho části. Vrácení příspěvku nelze požadovat, pokud žadatel přestane vykonávat samostatnou výdělečnou činnost ze zdravotních důvodů, nebo v případě jeho úmrtí.

Pokud dojde k uzavření písemné dohody o poskytnutí příspěvku na vybavení pro SVČ, může si do 30 dnů ode dne jejího uzavření požádat žadatel o Překlenovací příspěvek, který je určen na úhradu některých provozních nákladů, které vzniknou a budou uhrazeny v období, na které je překlenovací příspěvek poskytnut. Za uznatelné provozní náklady, na které lze poskytnout překlenovací příspěvek, se považují

 1. nájemné a služby s ním spojené, s výjimkou nájemného za bytovou jednotku a služeb s ním spojených,
 2. náklady na dopravu materiálu a hotových výrobků,
 3. náklady na opravu a údržbu objektu, ve kterém je provozována SVČ, pokud je tento objekt ve vlastnictví žadatele a náklady souvisí s provozováním SVČ.

4. Vznik nároku

Příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa za účelem zahájení výkonu SVČ a překlenovací příspěvek nejsou nárokové.

Projednání a případné uzavření písemné dohody o poskytnutí příspěvku proběhne na základě písemné žádosti žadatele.

Základní předpoklady:

 • žadatel bude vykonávat SVČ minimálně po dobu sjednanou v dohodě
 • žadatel prokáže splnění zákonných podmínek podle § 118 zákona o zaměstnanosti doložením
  • dokladu o zřízení účtu u peněžního ústavu
  • potvrzení finančního úřadu a celního úřadu, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,
  • potvrzení své zdravotní pojišťovny, že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění a
  • potvrzení Správy sociálního zabezpečení, že nemá nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Potvrzení si může vyžádat ÚP ČR, pokud k tomu dá žadatel souhlas. Pokud má žadatel nedoplatky, musí prokázat, že má sjednán splátkový kalendář a splátky řádně hradí nebo že má povoleno posečkání daně.