Příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa (SÚPM) pro výkon SVČ

1. Životní událost

Jsem uchazečem o zaměstnání, chci začít vykonávat samostatnou výdělečnou činnost a potřebuji vybavit pracoviště.

2. Obecné informace

Příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa za účelem zahájení výkonu samostatné výdělečné činnosti (SVČ) uchazečem o zaměstnání může být poskytnut v souladu s ustanovením § 113 zákona o zaměstnanosti a to na pořízení nezbytného vybavení pracovního místa. Žádost může podat každý uchazeč o zaměstnání, který je veden v evidenci ÚP ČR a rozhodne se pro takové řešení svého návratu na trh práce.

U žadatele se například prověřuje, zda je na trhu práce obtížně umístitelný; zda má zmapovanou poptávku po zboží či službě, které budou předmětem SVČ; zda má podnikatelský záměr předpoklady k udržitelnosti v lokalitě zamýšleného výkonu; zda má žadatel zdravotní předpoklady pro výkon SVČ. Příspěvek lze použít pouze na nezbytně nutné vybavení, které žadatel zakoupí až po případném uzavření dohody o poskytnutí příspěvku a ve svém majetku ho prokazatelně bude mít po celou dobu účinnosti dohody, která bývá uzavírána na 365 až 730 dní. Příspěvek je proplácen na základě písemné dohody uzavřené s ÚP ČR. Při porušení podmínek sjednaných v dohodě může vzniknout žadateli povinnost vrácení příspěvku nebo jeho části. Vrácení příspěvku nelze požadovat, pokud žadatel přestane vykonávat samostatnou výdělečnou činnost ze zdravotních důvodů, nebo v případě jeho úmrtí.

Pokud dojde k uzavření písemné dohody o poskytnutí příspěvku na vybavení pro SVČ, může si do 30 dnů ode dne jejího uzavření požádat žadatel o Překlenovací příspěvek, který je určen na úhradu některých provozních nákladů, které vzniknou a budou uhrazeny v období, na které je překlenovací příspěvek poskytnut. Za uznatelné provozní náklady, na které lze poskytnout překlenovací příspěvek, se považují

 1. nájemné a služby s ním spojené, s výjimkou nájemného za bytovou jednotku a služeb s ním spojených,
 2. náklady na dopravu materiálu a hotových výrobků,
 3. náklady na opravu a údržbu objektu, ve kterém je provozována SVČ, pokud je tento objekt ve vlastnictví žadatele a náklady souvisí s provozováním SVČ.

3. Vznik nároku

Příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa za účelem zahájení výkonu SVČ a překlenovací příspěvek nejsou nárokové.

Projednání a případné uzavření písemné dohody o poskytnutí příspěvku proběhne na základě písemné žádosti žadatele.

Základní předpoklady:

 • žadatel bude vykonávat SVČ minimálně po dobu sjednanou v dohodě
 • žadatel prokáže splnění zákonných podmínek podle § 118 zákona o zaměstnanosti doložením
  • dokladu o zřízení účtu u peněžního ústavu
  • potvrzení finančního úřadu a celního úřadu, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,
  • potvrzení své zdravotní pojišťovny, že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění a
  • potvrzení Správy sociálního zabezpečení, že nemá nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Potvrzení si může vyžádat ÚP ČR, pokud k tomu dá žadatel souhlas. Pokud má žadatel nedoplatky, musí prokázat, že má sjednán splátkový kalendář a splátky řádně hradí nebo že má povoleno posečkání daně.

4. Způsoby podání

Pro elektronické podání formulářů existují následující možnosti doručení:

 • prostřednictvím informačního systému datových schránek
 • zasláním e-mailové zprávy na adresu elektronické podatelny

Další variantou je podání vytištěného formuláře na příslušné pracoviště Úřadu práce ČR.

Odeslání datovou schránkou

Všechny formuláře je také možné odeslat na úřad pomocí systému datových schránek. Datová schránka je elektronické úložiště, s jehož pomocí můžete posílat úřední dokumenty v elektronické podobě orgánům veřejné moci. Tento způsob komunikace je v souladu se zákonem 300/2008 Sb. a plně nahrazuje klasický způsob doručování v listinné podobě.

Pro odesílání formulářů z datové schránky nepotřebujete jako fyzická osoba vlastnit kvalifikovaný certifikát, který je nutný pro elektronické podání – pouze je nutné zažádat o (bezplatné) založení datové schránky. Postup zřízení datové schránky a další informace o datových schránkách jsou na informačním webu o datových schránkách.

V tomto případě tedy formulář vyplníte, stáhnete si na lokální uložiště a po jeho vyplnění odešlete formou přílohy prostřednictvím Vaší datové schránky na příslušnou adresu krajské pobočky Úřadu práce České republiky, v jejímž obvodu má žadatel sídlo (bydliště), kterou najdete na stránce: Kontaktní informace.

Zasláním e-mailové zprávy na adresu elektronické podatelny

Formuláře je také možno zaslat prostřednictvím e-mailu. V takovém případě je formulář přiložen jako příloha a tento mail musí obsahovat platný elektronický podpis. E-mail bez elektronického podpisu (e-mail, ve kterém je uvedeno pouze jméno a příjmení a tedy neobsahuje data v elektronické podobě, která jsou připojena k jiným datům v elektronické podobě nebo jsou s nimi logicky spojena, a která podepisující osoba používá k podepsání) můžete poslat přímo na e-mailovou adresu zaměstnance ÚP ČR, který se danou agendou zabývá. E-mail nebude považován za elektronicky podaný dokument, avšak naši zaměstnanci se budou snažit na něj odpovědět.

Podání formuláře v listinné podobě na příslušnou pracoviště Úřadu práce ČR

Formulář je možné vyplnit přímo v elektronické podobě, následně vytisknout a po vytištění ho vlastnoručně podepsat.

Další variantou jak vyplnit formulář, je tisk prázdného formuláře a jeho následné vyplnění.

Kontakty na jednotlivá kontaktní pracoviště naleznete na stránce: Kontakty