Společensky účelné pracovní místo (SÚPM) zřízené

1. Životní událost

Chci přijmout do pracovního poměru uchazeče o zaměstnání a potřebuji pro něj vybavit pracoviště.

2. Způsoby podání

Způsob podání tiskopisů.

3. Obecné informace

Příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání může být poskytnut v souladu s ustanovením § 113 zákona o zaměstnanosti na pořízení nezbytného vybavení pracovního místa zaměstnance, kterého zaměstnavatel přijme z evidence uchazečů o zaměstnání ÚP ČR. Budoucí zaměstnanec musí být na trhu práce obtížně umístitelný a jeho nástup musí být předem odsouhlasen ÚP ČR. Příspěvek je proplácen na základě písemné dohody uzavřené s ÚP ČR. Při porušení podmínek sjednaných v dohodě může vzniknout žadateli povinnost vrácení příspěvku nebo jeho části. Vybavení může být pořízeno nejdříve po uzavření písemné dohody s ÚP ČR a také nástup zaměstnance do pracovního poměru může být uskutečněn až po uzavření dohody.

4. Vznik nároku

Příspěvek není nárokový.

Projednání a případné uzavření písemné dohody o poskytnutí příspěvku proběhne na základě písemné žádosti žadatele-potencionálního zaměstnavatele. Základní předpoklady:

 • žadatel zřizuje nová pracovní místa, která bude obsazovat výhradně z řad uchazečů o zaměstnání vedených v evidenci ÚP ČR; nástup těchto uchazečů o zaměstnání musí být předem schválen ÚP ČR, budoucí zaměstnanec je veden v evidenci ÚP ČR a je na lokálním trhu práce obtížně umístitelný (podrobnosti sdělí pracoviště, kde je žadatel veden v evidenci; pokud je financováno z projektu, závisí na nastavení konkrétních podmínek v jednotlivých projektech),
 • žadatel doloží doklad o vztahu k provozovně, ve které budou místa zřizována,
 • žadatel prokáže splnění zákonných podmínek podle § 118 zákona o zaměstnanosti doložením
  • dokladu o zřízení účtu u peněžního ústavu
  • potvrzení finančního úřadu a celního úřadu, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,
  • potvrzení zdravotních pojišťoven, kam má povinnost odvádět za své zaměstnance (a za sebe, je-li žadatelem fyzická osoba), že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění a
  • potvrzení Správy sociálního zabezpečení, že nemá nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Potvrzení si může vyžádat ÚP ČR, pokud k tomu dá žadatel souhlas. Pokud má žadatel nedoplatky, musí prokázat, že má sjednán splátkový kalendář a splátky řádně hradí.