Společensky účelné pracovní místo (SÚPM) vyhrazené

1. Životní událost

Chci přijmout do pracovního poměru uchazeče o zaměstnání a vyhradil jsem pro něj pracovní místo, na které bych chtěl čerpat příspěvek na částečnou úhradu nákladů na mzdy nebo plat.

2. Způsoby podání

Způsob podání tiskopisů.

3. Obecné informace

Příspěvek na společensky účelné pracovní místo vyhrazené pro uchazeče o zaměstnání může být poskytnut v souladu s ustanovením § 113 zákona o zaměstnanosti na částečnou úhradu nákladů na mzdu nebo plat zaměstnance, kterého zaměstnavatel přijme z evidence uchazečů o zaměstnání ÚP ČR. Budoucí zaměstnanec musí být na trhu práce obtížně umístitelný a musí splňovat kritéria projektu, pokud bude příspěvek hrazen z projektu (informace sdělí pracoviště ÚP ČR, v jehož evidenci je budoucí zaměstnanec veden). Příspěvek je proplácen na základě písemné dohody, uzavřené s ÚP ČR. Při porušení podmínek, sjednaných v dohodě, nebude příspěvek vyplacen, případně vznikne žadateli povinnost vrácení příspěvku nebo jeho části. Nástup zaměstnance do pracovního poměru může být uskutečněn až po uzavření dohody s ÚP ČR.

4. Vznik nároku

Příspěvek není nárokový.

Projednání a případné uzavření písemné dohody o poskytnutí příspěvku proběhne na základě písemné žádosti žadatele-potencionálního zaměstnavatele. Základní předpoklady:

  • budoucí zaměstnanec je veden v evidenci ÚP ČR a je na lokálním trhu práce obtížně umístitelný (podrobnosti sdělí pracoviště, kde je žadatel veden v evidenci; pokud je financováno z projektu, závisí na nastavení konkrétních podmínek v jednotlivých projektech),
  • žadatel prokáže splnění zákonných podmínek podle § 118 zákona o zaměstnanosti doložením
    • dokladu o zřízení účtu u peněžního ústavu
    • potvrzení finančního úřadu a celního úřadu, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,
    • potvrzení zdravotních pojišťoven, kam má povinnost odvádět za své zaměstnance (a za sebe, je-li žadatelem fyzická osoba), že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění a
    • potvrzení Správy sociálního zabezpečení, že nemá nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Potvrzení si může vyžádat ÚP ČR, pokud k tomu dá žadatel souhlas. Pokud má žadatel nedoplatky, musí prokázat, že má sjednán splátkový kalendář a splátky řádně hradí.