Prokázání dob zaměstnání v jiném členském státě

1. Životní událost

Jsem občan členského státu EU/EHP či Švýcarska a jsem ekonomicky aktivní v jiném členském státě nebo jsem občan ČR ekonomicky aktivní v jiném členském státě a žádám o podporu v nezaměstnanosti.

2. Způsoby podání

Pro podání formulářů existují následující možnosti doručení:
  • na přenosném technickém nosiči
  • vytištěním formuláře a podáním na příslušnou podatelnu/příslušnému pracovníkovi 
Doručení na přenosném technickém nosiči.
Přípustným přenosným technickým nosičem dat (dále jen „nosič“) jsou externí pevné disky (HD), smart zařízení (telefon, tablet apod.), USB flash disky, CD, DVD a BRD disky, paměťové karty, pásková media a jiné typy paměťových médií, na kterých lze přenášet a uchovávat data. Předaný nosič se vrací pouze na výslovnou žádost uplatněnou při jeho podání podatelně.
Podání v elektronické formě lze také předat v pracovní době (viz Kontaktní pracoviště Úřadu práce České republiky) přímo na podatelnu příslušného pracoviště Úřadu práce ČR.
Podání formuláře v papírové podobě na příslušnou podatelnu.
Formulář je možné vyplnit přímo v elektronické podobě, následně vytisknout a po vytištění ho vlastnoručně podepsat.
Další variantou jak vyplnit formulář, je tisk prázdného formuláře a jeho následné vyplnění.
 

3. Obecné informace

Pro žádost o podporu v nezaměstnanosti je potřeba doložit informace týkající se odpracovaných dob v jiném členském státě, případně výdělek.

Nejedná se o žádost o dávku, slouží jako podklad pro řízení o dávce.

Pokud nezaměstnaní nezískají minimální stanovenou délku pojištění (zaměstnání) pro přiznání dávek v nezaměstnanosti podle právních předpisů státu, ve kterém žádají o dávky v nezaměstnanosti, může dotyčný úřad práce za stanovených podmínek uznat doby pojištění (zaměstnání) získané dle předpisů jiného státu EU, EHP a Švýcarska. Např. § 39 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů stanoví, že nárok na podporu v nezaměstnanosti v ČR má uchazeč o zaměstnání, který získal v posledních 2 letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců. Úřad práce ČR může za určitých podmínek uznat doby pojištění získané ve státech EU, EHP a Švýcarsku. Nemusí se jednat zároveň o doby důchodového pojištění - záleží na národní legislativě konkrétního státu. Tyto doby pojištění je nutné doložit na formuláři U1, E 301 nebo U002. Žádost o formulář U1 (E 301) může podat žadatel sám. Kompetentní instituce (úřad práce) nebo styčné místo žádá o formulář U002, popřípadě U004 (potvrzení o výdělku).

4. Vznik nároku

Nezaměstnaní občané v evidenci ÚP ČR na základě zaměstnání v zemích EU, EHP a Švýcarska mají nárok na podporu v nezaměstnanosti v ČR pouze v případě, kdy:

předloží formulář U1 (E 301) potvrzený příslušnou zahraniční institucí,
splňují zákonem stanovené podmínky pro zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání,
získali zaměstnáním, nebo jinou výdělečnou činností dobu pojištění alespoň 12 měsíců za poslední 2 roky před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání,
zachovali si během výdělečné činnosti v zahraničí tzv. centrum zájmu v ČR, které se vždy nemusí shodovat s trvalým či přechodným pobytem.

Rozhodnutí o zachování centra zájmu v ČR přísluší konkrétní pobočce ÚP ČR, u níž jsou občané zaregistrováni.