Prodloužení platnosti autorizace fyzické osobě

1. Životní událost

Jsem fyzická osoba a mám zájem o prodloužení platnosti autorizace.

2. Způsoby podání

Pro podání žádosti včetně jejich příloh existují následující možnosti:

  • prostřednictvím informačního systému datových schránek,
  • prostřednictvím podatelny Ministerstva práce a sociálních věcí.

Odeslání datovou schránkou

Žádost o prodloužení platnosti autorizace je možné odeslat pomocí systému datových schránek. V případě přiložení kolkové známky (správního poplatku) k žádosti, je žádost doručena v tištěné podobě.

Podání formuláře v papírové podobě na podatelnu Ministerstva práce a sociálních věcí

Žádost a přílohy k žádosti o autorizaci, pro něž je autorizujícím orgánem Ministerstvo práce a sociálních věcí je možné doručit přímo na podatelnu Ministerstva práce a sociálních věcí nebo zaslat na adresu:

Ministerstvo práce a sociálních věcí
oddělení 414
Na Poříčním právu 1/376
128 01 Praha 2

3. Obecné informace

Fyzická osoba může platnost autorizace opakovaně prodloužit vždy o dalších 5 let, a to na základě žádosti podané nejpozději 3 měsíce před uplynutím doby platnosti autorizace. Nepodá-li žadatel žádost o prodloužení platnosti autorizace ve stanovené lhůtě, nemůže být žádost posuzována.

Žádost o prodloužení platnosti autorizace podléhá správnímu poplatku. Pro prodloužení platnosti autorizace je poplatek stanoven částkou 500 Kč za každou profesní kvalifikaci. Správní poplatek je možné uhradit:

  • Bezhotovostní platbou – na bankovní účet Ministerstva práce a sociálních věcí – 19-2229001, kód banky – 0710. Jako přílohu žádosti přiloží žadatel kopii výpisu z bankovního účtu.
  • Kolkovou známkou – k zakoupení na pobočkách České pošty, s.p. Kolková známka nesmí být přetržená, popsaná, orazítkovaná. Lepí se na vyznačené místo na první stranu žádosti pouze spodním dílem bez oddělení horního dílu. Podle ustanovení § 6 odst. 8 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů lze platit správní poplatek kolkovými známkami, pouze jestliže poplatek nepřevyšuje 5 000 Kč.