Příspěvek na zřízení pracovního místa pro OZP - OSVČ

1. Životní událost

Jsem osoba se zdravotním postižením (definice OZP: https://www.uradprace.cz/web/cz/definice-ozp), chci vykonávat samostatnou výdělečnou činnost (SVČ) a potřebuji vybavit pracoviště.

2. Způsoby podání

Způsob podání tiskopisů.

3. Obecné informace

Pracovním místem zřízeným pro osobu se zdravotním postižením se rozumí pracovní místo, které pro sebe zřídí osoba se zdravotním postižením nejméně na dobu tří let na základě písemné dohody uzavřené s ÚP ČR dle ustanovení § 75 zákona o zaměstnanosti. Na vybavení takového pracovního místa může poskytnout ÚP ČR žadateli příspěvek. Příspěvek lze použít pouze na nezbytně nutné vybavení, které žadatel zakoupí až po případném uzavření dohody o poskytnutí příspěvku a ve svém majetku ho prokazatelně bude mít po celou dobu účinnosti dohody.

Příspěvek může být poskytnut ve výši maximálně osminásobku a pro osobu s těžším zdravotním postižením maximálně dvanáctinásobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku. Při porušení podmínek, sjednaných v dohodě, vznikne žadateli povinnost vrácení příspěvku nebo jeho části. Vrácení příspěvku nelze požadovat, pokud OZP přestane vykonávat samostatnou výdělečnou činnost ze zdravotních důvodů, nebo v případě jejího úmrtí.

4. Vznik nároku

Příspěvek není nárokový.

Projednání a případné uzavření písemné dohody o poskytnutí příspěvku proběhne na základě písemné žádosti žadatele.

Základní předpoklady:

  • žadatel bude vykonávat SVČ minimálně po dobu 3 let
  • žadatel prokáže splnění zákonných podmínek podle § 75 zákona o zaměstnanosti doložením
    • dokladu o zřízení účtu u peněžního ústavu
    • potvrzení finančního úřadu a celního úřadu, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,
    • potvrzení zdravotní pojišťovny, že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění a
    • potvrzení Správy sociálního zabezpečení, že nemá nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Potvrzení si může vyžádat ÚP ČR, pokud k tomu dá žadatel souhlas. Pokud má žadatel nedoplatky, musí prokázat, že má sjednán splátkový kalendář a splátky řádně hradí nebo že má povoleno posečkání daně.