Příspěvek na dojížďku

1. Životní událost

Jsem vedený v evidenci ÚP ČR a jednám o nástupu do nového zaměstnání dále od svého domova nebo už jsem do zaměstnání nastoupil a řeším, jak snížit náklady na pravidelné dojíždění.

2. Způsoby podání

Způsob podání tiskopisů.

3. Obecné informace

Příspěvek na dojížďku může být poskytován na základě písemné dohody uzavřené s ÚP ČR a to na náklady, které mohou vznikat v souvislosti s přijetím zaměstnání mimo obec, ve které má žadatel své bydliště. Příspěvek je proplácen měsíčně po sjednanou dobu v paušální částce sjednané v písemné dohodě, pokud žadatel prokáže potvrzením zaměstnavatele nebo jiným dokladem (např. výplatní páskou), že zaměstnání v daném kalendářním měsíci trvalo. Při porušení podmínek, sjednaných v dohodě, vzniká žadateli povinnost příspěvek nebo jeho část vrátit.

4. Vznik nároku

Příspěvek není nárokový.

Projednání a případné uzavření písemné dohody o poskytování příspěvku proběhne na základě písemné žádosti fyzické osoby. Písemnou dohodu o poskytnutí příspěvku nelze uzavřít se žadatelem v případě:

  • dojížďky do zaměstnání v zahraničí,
  • dojížďky do zaměstnání, které není pracovním nebo služebním poměrem,
  • že byl žadatel v období 24 měsíců před podáním žádosti v pracovněprávním vztahu nebo ve služebním poměru u zaměstnavatele, ke kterému se poskytování příspěvku vztahuje,
  • že se bydliště žadatele nachází ve stejné obci jako místo výkonu práce / místo výkonu služby nebo v případě, že vzdálenost mezi bydlištěm žadatele a místem výkonu práce / místem výkonu služby je menší než 5 km,
  • že poslední den vedení žadatele v evidenci uchazečů o zaměstnání nepředcházel bezprostředně dni nástupu do příspěvkem podpořeného zaměstnání,
  • že sjednaná, stanovená či určená mzda nebo plat v rámci pracovního či služebního poměru, který by měl být příspěvkem podpořen, přesahuje 1,2násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí předcházejícího roku (vyhlašuje MPSV ve Sbírce zákonů),
  • že pracovní nebo služební poměr, který by měl být příspěvkem podpořen nebude sjednán alespoň na dobu 6 měsíců,
  • že pracovní nebo služební poměr, který by měl být příspěvkem podpořen, nezakládá povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti podle zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,
  • že v rámci pracovního nebo služebního poměru, který by měl být příspěvkem podpořen, bude zaměstnavatel zajišťovat žadateli dopravu do zaměstnání nebo mu bude tuto dopravu proplácet.