Potvrzení o výkonu civilní služby

1. Životní událost

Civilní službou byla služba, kterou byl občan povinen vykonat, jestliže z důvodů svědomí nebo náboženského vyznání odmítl vykonávat vojenskou základní (náhradní) službu nebo vojenská cvičení.

2. Způsoby podání

Pro elektronické podání formulářů existují následující možnosti doručení:

  • prostřednictvím informačního systému datových schránek
  • zasláním e-mailové zprávy na adresu elektronické podatelny
  • vytištěním formuláře a podáním na příslušnou podatelnu
Datová schránka:

sc9aavg

Elektronicky na adresu:

posta@mpsv.cz

Listinná podoba:

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Odbor 45
Na Poříčním právu 376/1
128 01 Praha 2

Odeslání datovou schránkou

Všechny formuláře je také možné odeslat na úřad pomocí systému datových schránek. Datová schránka je elektronické úložiště, s jehož pomocí můžete posílat úřední dokumenty v elektronické podobě orgánům veřejné moci. Tento způsob komunikace je v souladu se zákonem 300/2008 Sb. a plně nahrazuje klasický způsob doručování v listinné podobě.

Pro odesílání formulářů z datové schránky nepotřebujete jako fyzická osoba vlastnit kvalifikovaný certifikát, který je nutný pro elektronické podání – pouze je nutné zažádat o (bezplatné) založení datové schránky. Postup zřízení datové schránky a další informace o datových schránkách jsou na informačním webu o datových schránkách.

Zasláním e-mailové zprávy na adresu elektronické podatelny

Formuláře je také možno zaslat prostřednictvím e-mailu. V takovém případě je formulář přiložen jako příloha a tento mail musí obsahovat platný elektronický podpis.

Elektronickým podpisem se rozumí údaje v elektronické podobě, které jsou připojené k datové zprávě nebo jsou s ní logicky spojené, a které slouží jako metoda k jednoznačnému ověření identity podepsané osoby ve vztahu k datové zprávě.

Podání formuláře v papírové podobě podatelnu MPSV

Formulář je možné vyplnit přímo v elektronické podobě, následně vytisknout a po vytištění ho vlastnoručně podepsat.

Další variantou jak vyplnit formulář, je tisk prázdného formuláře a jeho následné vyplnění.

V případě potřeby telefonické konzultace využijte telefonní číslo: 221 923 268

3. Obecné informace

Ministerstvo práce a sociálních věcí podle zákona č. 587/2004 Sb., o zrušení civilní služby a o změně a zrušení některých souvisejících zákonů, uchovává do konce kalendářního roku, v němž občan dovrší nebo by dovršil 80 let věku, spisy občanů, kteří v letech 1990 – 2004 vykonávali civilní službu, jakožto alternativu vojenské základní služby nebo vojenského cvičení, podle zákona č. 73/1990 Sb., o civilní službě či dle zákona č. 18/1992 Sb., o civilní službě.

Údaje vedené ve spisech o občanech konající civilní službu je Ministerstvo práce a sociálních věcí oprávněno poskytnout jen tomu, kdo prokáže právní zájem.

Potvrzení je vydáváno zejména pro potřeby doložení dob důchodového pojištění České správě sociálního zabezpečení, a pro potřeby zaměstnavatelů - prokázání dob výkonu civilní služby. Spolu s potvrzení o dobách výkonu civilní služby je možné požádat o vydání kopie prohlášení o odepření výkonu vojenské služby, která je vyžadována zaměstnavateli pro prokázání důvodu odmítnutí výkonu vojenské základní služby nebo vojenského cvičení.

4. Vznik nároku

Potvrzení o dobách výkonu civilní služby a kopie prohlášení o odepření výkonu vojenské služby je vydáváno na základě žádosti podané občanem, který civilní službu vykonával, či osobou, která prokáže právní zájem (např. v souvislosti s vdovským či sirotčím důchodem).

V případě, že potvrzení o výkonu civilní služby je potřebné pro přiznání vdovského či sirotčího důchodu, je nutné prokázat právní zájem, tj. podat žádost o vydání potvrzení o vykonání civilní služby osoby, která civilní službu vykonávala (jméno, příjmení, rodné číslo), a dále rovněž uvést jméno, příjmení a adresu žadatele, přiložit kopii úmrtního listu osoby konající civilní službu, oddací list (jedná-li se o vdovský důchod), rodný list dítěte (jedná-li se o sirotčí důchod).