Pohřebné (EU)

1. Životní událost

Zařizuji pohřeb občana ČR, který byl pojištěn z důvodu výkonu výdělečné činnosti v jiném členském státě EU či pobíral dávky soc. zabezpečení (důchodové, dávky nezaměstnanosti) z jiného členského státu EU.

Zařizuji pohřeb občana jiného členského státu EU, který byl na území ČR pojištěn z důvodu výkonu výdělečné činnosti či pobíral důchodové či jiné dávky sociálního zabezpečení z českého systému.

2. Obecné informace

Podklad pro řízení o nároku na pohřebné:

 • průkaz totožnosti žadatele,
 • pokud v průkazu totožnosti není uvedeno rodné příjmení, doložte rodný list,
 • rodný list dítěte, případně další doklady prokazující skutečnost, že zesnulá osoba byla rodičem nezaopatřeného dítěte,
 • pro nezaopatřené dítě od školního roku začínajícího v kalendářním roce, v němž dítě dovršilo 15 let: Potvrzení o studiu nebo Rozhodnutí o přerušení studia na VŠ v souvislosti s těhotenstvím, porodem či rodičovstvím nebo Potvrzení o zdravotním stavu nebo Potvrzení o neschopnosti soustavně se připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz nebo Potvrzení o vedení v evidenci úřadu práce pro uchazeče o zaměstnání po skončení povinné školní docházky do 18. roku věku,
 • úmrtní list zesnulé osoby, nebo záznam z matriky o úmrtí osoby,
 • fakturu za vypravení pohřbu,
 • doklad o dnu, měsíci a roce pohřbení, tj. doklad o zpopelnění nebo doklad o pohřbení do hrobu,
 • v případě, že zesnulá osoba byla občanem ČR a ke dni úmrtí v jiném státě EU:
  • vykonávala výdělečnou činnost, nebo
  • pobírala dávky v nezaměstnanosti, nebo
  • starobní důchod, nebo
  • byla zdravotně pojištěná,
   pracovní smlouvu nebo živnostenský list nebo potvrzení o nároku na dávky v nezaměstnanosti nebo rozhodnutí o přiznání důchodu nebo Evropský průkaz zdravotního pojištění (platný ke dni úmrtí), v jiném státě EU
 • v případě, že zesnulá osoba byla občanem jiného státu EU a ke dni úmrtí v ČR:
  • vykonávala výdělečnou činnost, nebo
  • pobírala dávky v nezaměstnanosti, nebo
  • starobní důchod, nebo
  • byla zdravotně pojištěná,
   pracovní smlouvu nebo živnostenský list nebo potvrzení o nároku na dávky v nezaměstnanosti nebo rozhodnutí o přiznání důchodu nebo Evropský průkaz zdravotního pojištění (platný ke dni úmrtí), v ČR
 • pokud osoba uvedená v části D Žádosti o pohřebné ke dni vypravení pohřbu vykonávala výdělečnou činnost nebo pobírala dávky v nezaměstnanosti nebo starobní důchod nebo byla zdravotně pojištěná v ČR, její pracovní smlouvu nebo živnostenský list nebo potvrzení o nároku na dávky v nezaměstnanosti nebo rozhodnutí o přiznání důchodu nebo Evropský průkaz zdravotního pojištění platný ke dni vypravení pohřbu.

3. Vznik nároku

Zemřelá osoba byla ke dni smrti rodičem nezaopatřeného dítěte nebo byla ke dni smrti nezaopatřeným dítětem a zároveň podléhala právním předpisům CŘ.

4. Způsoby podání

Pro elektronické podání formulářů existují následující možnosti doručení:

 • prostřednictvím informačního systému datových schránek
 • zasláním e-mailové zprávy na adresu elektronické podatelny

Další variantou je podání vytištěného formuláře na příslušné pracoviště Úřadu práce ČR.

Odeslání datovou schránkou

Všechny formuláře je také možné odeslat na úřad pomocí systému datových schránek. Datová schránka je elektronické úložiště, s jehož pomocí můžete posílat úřední dokumenty v elektronické podobě orgánům veřejné moci. Tento způsob komunikace je v souladu se zákonem 300/2008 Sb. a plně nahrazuje klasický způsob doručování v listinné podobě.

Pro odesílání formulářů z datové schránky nepotřebujete jako fyzická osoba vlastnit kvalifikovaný certifikát, který je nutný pro elektronické podání – pouze je nutné zažádat o (bezplatné) založení datové schránky. Postup zřízení datové schránky a další informace o datových schránkách jsou na informačním webu o datových schránkách.

V tomto případě tedy formulář vyplníte, stáhnete si na lokální uložiště a po jeho vyplnění odešlete formou přílohy prostřednictvím Vaší datové schránky na příslušnou adresu krajské pobočky Úřadu práce České republiky, v jejímž obvodu má žadatel sídlo (bydliště), kterou najdete na stránce: Kontaktní informace.

Zasláním e-mailové zprávy na adresu elektronické podatelny

Formuláře je také možno zaslat prostřednictvím e-mailu. V takovém případě je formulář přiložen jako příloha a tento mail musí obsahovat platný elektronický podpis. E-mail bez elektronického podpisu (e-mail, ve kterém je uvedeno pouze jméno a příjmení a tedy neobsahuje data v elektronické podobě, která jsou připojena k jiným datům v elektronické podobě nebo jsou s nimi logicky spojena, a která podepisující osoba používá k podepsání) můžete poslat přímo na e-mailovou adresu zaměstnance ÚP ČR, který se danou agendou zabývá. E-mail nebude považován za elektronicky podaný dokument, avšak naši zaměstnanci se budou snažit na něj odpovědět.

Podání formuláře v listinné podobě na příslušnou pracoviště Úřadu práce ČR

Formulář je možné vyplnit přímo v elektronické podobě, následně vytisknout a po vytištění ho vlastnoručně podepsat.

Další variantou jak vyplnit formulář, je tisk prázdného formuláře a jeho následné vyplnění.

Kontakty na jednotlivá kontaktní pracoviště naleznete na stránce: Kontakty