Mimořádná okamžitá pomoc

1. Životní událost

Potřebuji jednorázovou pomoc při nenadálé životní události:

 1. hrozí vážná újma na zdraví (mám nižší příjmy, než je částka existenčního minima, tj. 3 130 Kč),
 2. vážná mimořádná událost a) živelní pohroma, požár nebo jiná destruktivní událost, ekologická nebo průmyslová havárie, b) jiná událost, kterou nebylo možné s ohledem na její rozsah předvídat ani jí předejít, v jejímž důsledku je osoba z důvodu nedostatku finančních prostředků ohrožena zejména ztrátou bydlení nebo nezajištěním základních životních potřeb,
 3. nezbytný jednorázový výdaj např. na správní poplatky, na jistotu (kauci), na nocleh,
 4. na vzdělání nebo zájmovou činnost nezaopatřeného dítěte,
 5. na pořízení nebo opravu nezbytného základního vybavení domácnosti (např. pračka, lednice),
 6. hrozí sociální vyloučení (např. při propuštění z výkonu trestu odnětí svobody).

2. Způsoby podání

Chystáte se vyplnit formulář a podat žádost? Šetřete svůj čas a "úřadujte" elektronicky z domova. Zašlete nám žádost prostřednictvím IDENTITY OBČANA. Vyberte si hned z několika nástrojů jako je Bankovní identita, eObčanka, NIA ID nebo třeba mobilní klíč eGovernmentu.

3. Obecné informace

Mimořádná okamžitá pomoc je dávkou jednorázovou, až na výjimku a nenárokovou, na kterou vzniká nárok v okamžiku, kdy je osoba příslušným pracovištěm Úřadu práce ČR uznána za osobu v hmotné nouzi, protože se dostala do některé ze sociálních situací uvedených v zákoně. V odůvodněných případech lze dávku poskytnout opakovaně.

Mimořádná okamžitá pomoc náleží v kalendářním měsíci, ve kterém byla uplatněna písemná žádost a zároveň nastala situace, pro kterou je pomoc žádána. Písemná žádost se podává na kontaktním pracovišti v rámci krajské pobočky Úřadu práce ČR, kde žadatel bydlí nebo se skutečně zdržuje. Pokud však k situaci, která vyžaduje poskytnutí mimořádné okamžité pomoci, došlo mimo správní obvod krajské pobočky Úřadu práce ČR, v němž žadatel bydlí nebo se skutečně zdržuje, může být uplatněna písemná žádost i mimo tento správní obvod, tzn. na kontaktním pracovišti v rámci krajské pobočky Úřadu práce ČR, v jejímž správním obvodu k situaci došlo.

Mimořádná okamžitá pomoc se vždy váže ke konkrétní situaci spojené s výdajem, na který osoba (u některých situací společně posuzované osoby) nemá dostatek prostředků. Výdaj musí být v žádosti specifikován.

Mimořádná okamžitá pomoc se neposkytuje paušálně všem, kteří o ni požádají. Dávka se poskytuje na základě celkového zhodnocení individuální a příjmové, sociální a majetkové situace žadatele (u některých situací společně posuzované osoby) a odůvodněnosti konkrétního výdaje. Mimořádnou okamžitou pomoc lze přiznat i osobě (společně posuzovaným osobám), která nemá nárok na opakující se dávky (tj. příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení).

Mimořádná okamžitá pomoc by se neměla poskytovat na již uhrazený náklad, protože osoba již prostředky k úhradě nákladu nepotřebuje. Zcela výjimečně lze mimořádnou okamžitou pomoc poskytnout i v situacích, kdy osoba musela (byla nucena) již určitý náklad uhradit před podáním žádosti či před jejím vyhodnocením. Mimořádná okamžitá pomoc se také neposkytuje na účel, ke kterému už byla v daném měsíci poskytnuta jiná sociální dávka (např. dávka na bydlení). Mimořádná okamžitá pomoc se neposkytuje na léky, na zdravotnické zákroky, na kompenzační pomůcky a jejich opravu nebo úhradu náhradních dílů.

Příjemce mimořádné okamžité pomoci může být vyzván, aby prokázal využití této dávky na účel, na který mu byla poskytnuta. Příjemci mimořádné okamžité pomoci může vzniknout přeplatek na dávce právě v případě, nevyužije-li mimořádnou okamžitou pomoc k účelu, na který byla určena, popř. využije-li pouze její část.

4. Vznik nároku

Zákon uvádí situace, v nichž lze mimořádnou okamžitou pomoc poskytnout.

1. Osoba neplní podmínky hmotné nouze pro opakující se dávky (tj. příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení), ale kvůli nedostatku finančních prostředků jí hrozí vážná újma na zdraví.

Dávku lze poskytnout pouze v částce, která doplní příjem osoby do existenčního minima (tj. do částky 3 130 Kč), v případě nezaopatřeného dítěte do jeho životního minima (tj. u dětí do 6 let 2 480 Kč, u dětí od 6 do 15 let 3 050 Kč, u dětí od 15 do 26 let 3 490 Kč).

V této situaci uplatňuje písemnou žádost pouze jednotlivec (za nezletilé dítě jeho zákonný zástupce).

2. Mimořádná okamžitá pomoc může být poskytnuta osobě (osobám společně posuzovaným), kterou postihne vážná mimořádná událost a celkové sociální a majetkové poměry této osoby (osob společně posuzovaných) jí neumožňují překonat událost vlastními silami. Takovou událostí je např. živelní pohroma (povodeň, vichřice a vyšší stupně větrné pohromy, zemětřesení apod.), požár nebo jiná destruktivní událost, ekologická nebo průmyslová havárie.

Smyslem této mimořádné okamžité pomoci je zabezpečit osobu na přechodnou dobu, zaopatřit její základní životní potřeby a zajistit první pomoc k odstranění důsledků katastrofy do doby, než bude možné poskytnout pomoc z jiných zdrojů (např. z pojišťovny, od obce v rámci její samostatné působnosti). Jde např. o úhradu oblečení, bylo-li v rámci živelní pohromy zničeno, nebo na úhradu dezinfekčních prostředků či jiných chemických prostředků k odstranění prvotních škod apod.

Maximální výše dávky může činit 15násobek částky životního minima jednotlivce, tj. až do výše 72 900 Kč.

Mimořádná okamžitá pomoc může být dále poskytnuta osobě, kterou postihne jiná událost, kterou nebylo možné s ohledem na její rozsah předvídat ani jí předejít, v jejímž důsledku je osoba z důvodu nedostatku finančních prostředků ohrožena zejména ztrátou bydlení nebo nezajištěním základních životních potřeb.

Dávku lze poskytnout až do výše 20násobku částky životního minima jednotlivce, tj. až do výše 97 200 Kč, v rámci 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích s přihlédnutím majetkovým poměrům a příjmové situaci osoby (osobám společně posuzovaným).

3. Mimořádná okamžitá pomoc může být poskytnuta osobě, která nemá vzhledem k příjmům a celkovým sociálním a majetkovým poměrům dostatečné prostředky k úhradě nezbytného jednorázového výdaje, spojeného zejména se zaplacením správního poplatku při prokázané ztrátě osobních dokladů, při vydání duplikátu rodného listu nebo dokladů potřebných k přijetí do zaměstnání, s úhradou jízdného v případě ztráty peněžních prostředků, a v případě nezbytné potřeby s úhradou noclehu.

Jde např. o možnost uhradit správní poplatek v situaci, kdy osoba musí vyměnit své osobní doklady za nové, nebo o možnost uhrazení poplatku za vstupní lékařskou prohlídku při nástupu do zaměstnání (za předpokladu, že je prokázáno, že ji zaměstnavatel neuhrazuje). Může se jednat i o situaci, kdy je osoba okradena o svůj jediný příjem v daném měsíci, přičemž tuto skutečnost prokáže a nezůstanou jí žádné finanční prostředky např. na úhradu nákladů spojených s bydlením. Tuto mimořádnou okamžitou pomoc je možné poskytnout i osobám bezpřístřeší např. v zimním období na úhradu noclehu. V odůvodněných případech lze tuto dávku přiznat i na úhradu kauce (jistoty), pokud osoba přechází z nepřiměřeného bydlení do bydlení přiměřeného, u kterého si buďto vlastními příjmy nebo s podporou opakujících se dávek na bydlení dokáže hradit celkové náklady na bydlení.

V této situaci lze posuzovat osobu bez společně posuzovaných osob pouze na základě správního uvážení.

Výše dávky se stanoví až do výše jednorázového výdaje, s přihlédnutím k majetkovým poměrům a příjmové situaci osoby.

4. Mimořádná okamžitá pomoc může být poskytnuta osobě (osobám společně posuzovaným), která nemá vzhledem k příjmům a celkovým sociálním a majetkovým poměrům dostatečné prostředky na úhradu nákladů spojených s pořízením nebo opravou nezbytných základních předmětů dlouhodobé potřeby.

Jde o situace, kdy se v domácnosti porouchá nebo schází předmět, který je nezbytný pro zajištění základních životních potřeb (např. lednička, pračka, postel) a není tak nadále únosné v domácnosti fungovat bez konkrétního předmětu. V této situaci se také hodnotí, zda původní předmět nelze opravit, zda nový předmět není příliš nákladný (dávka se poskytuje na nejlevnější předmět), zda je nepostradatelný a jeho pořízením nedojde ke zhodnocení majetku třetí osoby (bude i nadále majetkem žadatele a nehrozí, že zůstane jinému jedinci). Při hodnocení nároku na tuto dávku se posuzuje každá žádost individuálně s přihlédnutím ke specifikům jednotlivých osob a potřebám rodiny. Dále se zkoumá při hodnocení nároku na tuto dávku, zda nelze požadovaný předmět zajistit jiným způsobem (např. prostřednictvím charity, neziskových organizací).

Výše dávky se stanoví až do výše konkrétního nákladu, ale součet poskytnutých dávek nesmí překročit v kalendářním roce 10násobek částky životního minima jednotlivce, tj. 48 600 Kč.

5. Mimořádná okamžitá pomoc může být poskytnuta osobě (osobám společně posuzovaným), která nemá vzhledem k příjmům a celkovým sociálním a majetkovým poměrům dostatečné prostředky k uhrazení odůvodněných nákladů vzniklých v souvislosti se vzděláním nebo se zájmovou činností nezaopatřených dětí a na zajištění nezbytných činností souvisejících se sociálně-právní ochranou dětí.

Jde např. o situace, kdy rodina nemá dostatečné prostředky na úhradu školních pomůcek, nákladů spojených s účastí dítěte na škole v přírodě, při sportovní činnosti, kroužcích. Při nároku na tuto dávku se hodnotí, zda je účast dítěte v zájmových kroužcích nebo na výjezdních zájmových akcích nezbytná a zda není zvolena zájmová činnost příliš nedůvodně finančně náročná či zda neexistuje obdobná zájmová činnost méně finančně náročná. V těchto případech se také hodnotí, zda škola či výcvikové středisko nemá vyčleněny fondy pro úhradu, třeba i částečnou, takového kurzu nebo činnosti, či zda existuje možnost úhrady např. z preventivních fondů zdravotních nebo jiných pojišťoven, fondu kulturních a sociálních služeb zaměstnavatele rodičů, nebo fondů od městských úřadů či z neziskového sektoru.

Výše dávky se stanoví až do výše konkrétního nákladu, ale součet poskytnutých dávek nesmí překročit v kalendářním roce 10násobek částky životního minima jednotlivce, tj. 48 600 Kč.

6. Mimořádná okamžitá pomoc může být poskytnuta osobě, která nemůže v daném čase, s ohledem na neuspokojivé sociální zázemí a nedostatek finančních prostředků, úspěšně řešit svoji situaci a je ohrožena sociálním vyloučením.

Sociální vyloučení může hrozit zejména osobě, která:

 1. je propuštěna z výkonu vazby nebo z výkonu trestu odnětí svobody, nebo
 2. je po ukončení léčby chorobných závislostí propuštěna ze zdravotnického zařízení, psychiatrické léčebny nebo léčebného zařízení pro chorobné závislosti, nebo
 3. je propuštěna ze školského zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy nebo z pěstounské péče po dosažení zletilosti, respektive v 19 letech nebo
 4. nemá uspokojivě naplněny životně důležité potřeby vzhledem k tomu, že je osobou bez přístřeší, nebo
 5. je osobou, jejíž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby.

V tomto případě lze poskytnout dávku až do výše 1 000 Kč. Součet dávek poskytnutých v kalendářním roce nesmí přesáhnout 4násobek částky životního minima jednotlivce, tj. 19 440 Kč. Tuto dávku je možné přiznat s ohledem na konkrétní situaci osoby opakovaně i v jednom měsíci.