Čestné prohlášení o počátečním datu osobní péče o dítě (od 1.1.2022)

Informace o formuláři

Čestné prohlášení o počátečním datu péče o dítě vyplňujte v případě, kdy osobně pečujete o dítě v průběhu řízení o svěření dítěte do Vaší pěstounské péče nebo předpěstounské péče nebo o Vašem jmenování poručníkem dítěte, pokud bylo řízení zahájeno z moci úřední a v případě, kdy osobně pečujete o dítě, podal/a-li jste návrh na svěření dítěte do Vaší pěstounské péče nebo předpěstounské péče nebo návrh na Vaše jmenování poručníkem dítěte. 

K tomuto čestnému prohlášení je pro účely rozhodování krajské pobočky Úřadu práce o nároku na dávky pěstounské péče nutné doložit vyjádření, že o dítě osobně pečujete, pokud bylo řízení zahájeno z moci úřední, nebo že o dítě osobně pečujete a že Vaše péče o dítě je nebo není zjevně bezdůvodná, pokud jste podal/a návrh k soudu na svěření dítěte do Vaší pěstounské péče nebo předpěstounské péče nebo návrh na Vaše jmenování poručníkem dítěte. Toto vyjádření Vám na Vaši žádost vydá příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností.
 

On-line formulář

Názorná pomůcka, jak vyplnit formuláře

Ke stažení