2011/86997-31 Využívání age managementu na MPSV

Využívání age managementu na MPSV

2011/86997-31

Dotaz:

(ze dne 28. 11. 2011)

Žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Ve smyslu výše uvedeného zákona žádám o poskytnutí informace o využívání age managementu ve vašem orgánu státní správy.

Jedná se mi především o to získat informaci, zda age management pro zaměstnance vašeho úřadu využíváte (prosím o odpověď „Ano“ nebo „NE“).

V případě, že age management využíváte, dovoluji si poprosit o zaslání informace, jakým věkovým úrovním zaměstnanců jsou určeny a kolika zaměstnanců v každé věkové úrovni se týká (prosím počet a procentuální vyjádření z celkového počtu zaměstnanců).

Vzhledem k tomu, že v různých orgánech, institucích a organizacích existuje rozdílné využívání age managementu, dovoluji si požádat taktéž o zaslání dokumentů upravujících využití age managementu ve vašem orgánu (s ohledem na dříve uvedené nedokážu určit konkrétní materiály/dokumenty).

Děkuji mnohokrát a zůstávám s pozdravem.

Odpověď oddělení vzdělávání a podpory výzkumu:

Vážený pane,

K Vaší žádosti podané Ministerstvu práce a sociálních věcí dne 28. 11. 2011, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve věci využívání age managementu v našem orgánu státní správy sděluji, že odbor personální, který podle organizačního řádu zabezpečuje a plní úkoly v oblasti vzdělávání zaměstnanců ministerstva, využívání age managementu neorganizuje.

Menu