2011/81-811 Účast organizace Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín v projektech ESF

Účast organizace Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín v projektech ESF

2011/81-811

Dotaz:

(ze dne 10. 5. 2011)

Žádost o podání informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o poskytnutí informací:

  • kdy a jaké finanční prostředky, eventuálně věcné dary, byly poskytnuty Evropským sociálním fondem v ČR organizaci Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín, Potoky 3314, 760 01 Zlín, IČ 004 26 326,
  • k jakým účelům byly tyto finanční prostředky poskytnuty a jaké jsou/byly podmínky pro čerpání těchto prostředků a podmínky pro využití těchto prostředků,
  • jaké jsou/byly mezi Evropským sociálním fondem v ČR a organizací Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín, Potoky 3314, 760 01 Zlín, IČ 004 26 326 uzavřeny smlouvy a jaký je jejich obsah

To vše za období od roku 2005 dosud.

Odpověď oddělení koordinace a svodných agend ESF:

Dobrý den,
dne 10.5. 2011 jste požádala o poskytnutí informací týkajících se organizace Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín a její účasti v projektech Evropského sociálního fondu.

K Vašim dotazům Vám sdělujeme:
Uvedená organizace nebyla ve Vámi stanoveném období příjemcem finančních prostředků ani věcných darů z Evropského sociálního fondu, ani neměla uzavřeny žádné smlouvy o poskytnutí finančních prostředků a věcných darů z Evropského sociálního fondu.

OS ČSČK Zlín figuruje v několika projektech financovaných z Evropského sociálního fondu jako partner příjemce (v takovém případě má s příjemcem uzavřenu dohodu o partnerství), popřípadě jako dodavatel, vybraný ve veřejném výběrovém řízení (opět v rámci smlouvy s příjemcem).

V příloze zasíláme informace, kterých projektů se to týká, co je obsahem těchto projektů, včetně kontaktních adres na realizátory projektů.

Menu