2011/57316-41 Program Návrat

Program Návrat

2011/57316-41

Dotaz:

(ze dne 3. 8. 2011)

Žádost o informace podle zákona č. 106 / 1999 Sb.

V souvislosti s monitorováním dodržování sociálních práv institucemi v rezortu práce a sociálních věcí vyšlo v lednu 2011 najevo, že MPSV podněcuje úřady práce k perzekuci uchazečů o zaměstnání podezřelých z nelegální práce, a to prostřednictvím tzv. programu Návrat.

Program Návrat v plánované podobě zjevně směřoval k zneužívání pravomocí úřadů práce a poškozování práv vytipovaných uchazečů o zaměstnání. Vzhledem k vysoké společenské nebezpečnosti takového jednání je nutné zjistit, zda tato činnost pokročila z fáze podněcování, plánování a přípravy do fáze uskutečnění a jakého rozsahu nabyla.

Proto žádám o poskytnutí následujících informací:

  1. Je program Návrat provozován, a to případně i pod jiným jménem?
  2. Kolik osob bylo celkově postiženo programem Návrat od jeho zavedení?
  3. Kolik osob je v programu zařazeno nyní?
  4. Kolik osob odešlo z evidence uchazečů o zaměstnání v době, kdy byly zařazeny do programu Návrat, aniž nastoupily do zaměstnání? Kolik z nich bylo vyřazeno z evidence kvůli neplnění požadavků programu?
  5. Jak ÚP hradí občanům vzniklé náklady?
  6. Na základě jakých kritérií jsou osoby „vytipovány“ pro zařazení do programu? Zejména jakým způsobem je zajištěno, aby při „tipování“ občanů nedocházelo k libovůli, případně zneužívání pravomocí?
  7. Podle odpovědí z ledna měly úřady postupovat ve věci tohoto projektu podle vlastního uvážení. Vydalo MPSV nebo ÚP ČR mezitím nějaký pokyn, který tuto činnost upravuje? Jsou jednotlivé krajské pobočky a kontaktní pracoviště ÚP ČR nějak úkolovány, pokud jde o počet občanů, které mají do projektu zařadit? Podle jakých kritérií je projekt monitorován a hodnocen?
  8. Z jakých zdrojů je projekt financován? Kolik veřejných prostředků bylo vynaloženo na toto šikanování občanů?
  9. U kolika osob z projektu návrat byla prokazatelně zjištěna ilegální práce? U kolika osob z projektu návrat došlo prokazatelně k ukončení výkonu ilegální práce?

Odpověď náměstka ministra pro politiku zaměstnanosti a trh práce:

Vážený pane,
dne 27. 7. 2011 byla na Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (dále jen „MPSV“) doručena Vaše žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., týkající se programu Návrat. MPSV, jakožto povinný subjekt v souladu s § 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), Vám sděluje následující:

K žádosti o informaci pod bodem 1):
Program Návrat je jedním z projektů, které napomáhají přípravě a motivaci uchazečů k návratu na trh práce. Úřadem práce ČR, resp. kontaktními pracovišti Úřadu práce je projekt využíván zejména pro uchazeče o zaměstnání, kteří jsou v evidenci déle než 5 měsíců a je jim věnována zvýšená péče dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti“).

K žádosti o informaci pod body 2 a 3):
Projekt předpokládá, že každé kontaktní pracoviště Úřadu práce na okresní úrovni (dříve okresní úřad práce) zařadí podle své velikosti 20 – 50 klientů měsíčně.

K žádosti o informaci pod bodem 4):
Před zařazením do projektu Návrat je se souhlasem klienta uzavřen Individuální akční plán. Jeho obsahem je stanovení postupu a časového harmonogramu plnění dohodnutých opatření ke zvýšení možnosti jeho uplatnění na trhu práce. Individuální akční plán vypracuje kontaktní pracoviště Úřadu práce vždy, pokud je uchazeč o zaměstnání veden v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 5 měsíců. Uchazeč zaměstnání poskytuje součinnost kontaktnímu pracovišti Úřadu práce při vypracování tohoto plánu, jeho aktualizaci a vyhodnocování, a to v termínech stanovených kontaktním pracovištěm Úřadu práce. Následně je povinen plnit podmínky v něm stanovené.

K žádosti o informaci pod bodem 5):
Z dotazu není zřejmé, o jaké náklady se jedná. Pokud je uchazeč o zaměstnání v rámci projektu zařazen do některé z dalších aktivit (poradenská činnost, případně rekvalifikace) a má s Úřadem práce uzavřenu Dohodu o zařazení na rekvalifikaci, případně Nabídku k zařazení do poradenské činnosti, může mu být uhrazeno jízdné do místa konání aktivity.

K žádosti o informaci pod bodem 6):
Jak bylo výše uvedeno, projekt je určen zejména pro uchazeče o zaměstnání, kteří jsou v evidenci nepřetržitě déle než 5 měsíců a je jim dle zákona o zaměstnanosti věnována zvýšená péče. Zařazení konkrétního uchazeče do konkrétní aktivity je zpravidla na posouzení příslušného zaměstnance Úřadu práce, který s uchazečem dlouhodobě pracuje a zná jeho potřeby a možnosti.

K žádosti o informaci pod bodem 7):
Jak bylo uvedeno v odpovědi na Vaši první žádost o informace v lednu letošního roku (č. j.: 2011/431-415), konkrétní realizace projektu Návrat je v kompetenci každého kontaktního pracoviště Úřadu práce.

K žádosti o informaci pod bodem 8):
Na projekt Návrat nebyly vyčleněny žádné zvláštní finanční prostředky, jeho náplň je pokryta v rámci běžné činnosti poradenských pracovníků na příslušných pracovištích Úřadu práce ČR.

K žádosti o informaci pod bodem 9):
Cílem projektu Návrat není zjišťovat, zda je uchazeč o zaměstnání nelegálně zaměstnán, ale snížit počet uchazečů o zaměstnání, kteří souběžně s evidencí mohou nezákonně pracovat. Uchazeč o zaměstnání je povinen poskytovat kontaktnímu pracovišti Úřadu práce součinnost, tj. dostavit se na kontaktní pracoviště Úřadu práce ve stanoveném termínu, nebrání-li mu v tom vážné důvody. Předpokládá se, že se uchazeč o zaměstnání vždy, když je kontaktním pracovištěm Úřadu práce vyzván, dostaví ke kontaktní návštěvě nebo k plnění úkolů individuálního akčního plánu.

Menu