2011/54891-104 Periodické tituly vydávané MPSV a podřízenými organizacemi

Periodické tituly vydávané MPSV a podřízenými organizacemi

2011/54891-104

Dotaz:

(ze dne 18. 7. 2011)

Žadatel ve svém podání žádá o poskytnutí následujících informací:

  • název periodických titulů vydávaných MPSV a všemi podřízenými organizacemi v působnosti MPSV
  • náklad těchto titulů
  • způsob distribuce
  • výši nákladů na vydávání jednotlivých titulů
  • způsob vydávání (vlastním nákladem x zajištění externí firmou - jakou)

V odpovědi je žadateli poskytnuta informace za samotné MPSV, s tím, že informace za jednotlivé podřízené organizace nemá MPSV k dispozici a žádost v této části je odložena ve smyslu § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. (podle tohoto ustanovení povinný subjekt žádost posoudí a v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli).

Odpověď ředitele kabinetu ministra:

Vážený pane,

k Vaší žádosti o poskytnutí informací o periodických titulech vydávaných Ministerstvem práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) a jemu podřízenými organizacemi, podané ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, sděluji následující:

MPSV vydává resortní měsíčník s názvem „Práce a sociální politika“ (dále jen „Noviny“). Podle uzavřené smlouvy zajišťuje redakční přípravu, grafické úpravy, výrobu a distribuci Novin společnost Press Publishing Group, s. r. o. Za náklad Novin v rozpětí 20 000 ks - 35 000 ks/měsíc (dle instrukce MPSV) garantuje zhotovitel cenu ve výši 149 000 Kč bez DPH (výše DPH se řídí příslušným zákonem).

Požadované informace za jednotlivé podřízené organizace nemá MPSV k dispozici. Jedná se o organizace, které mají právní subjektivitu a z pohledu zákona o svobodném přístupu k informacím jsou samy povinnými subjekty. Se žádostí o informace se tedy musíte obrátit na každou z těchto organizací zvlášť a Vaši žádost v této části odkládáme ve smyslu § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Seznam podřízených organizací v působnosti MPSV najdete na webové stránce http://www.mpsv.cz/cs/3383.

Menu