2011/49647-41 Vyčíslení nákladů na zajištění provozu Úřadu práce ČR

Vyčíslení nákladů na zajištění provozu Úřadu práce ČR

2011/49647-41

Dotaz:

(ze dne 22. 6. 2011)

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vás žádám o vyčíslení nákladů na zajištění provozu Úřadu práce ČR, a to především

  • nákladů na provoz generálního ředitelství jako je plat ředitelky generálního ředitelství Úřadu práce ČR (vzhledem k aktuálnímu neobsazení této funkce tedy i plat zaměstnance vykonávajícího tuto funkci v současné době), plat náměstka, ostatních zaměstnanců zajišťujících chod generálního ředitelství Úřadu práce aj.,
  • nákladů na výrobu nových razítek v souvislosti se vznikem Úřadu práce ČR,
  • nákladů souvisejících s přepisem registračních značek vozidel, která byla používána jednotlivými úřady práce a po vzniku Úřadu práce ČR jsou také používána tímto orgánem.

Dále žádám o vyčíslení předpokládaných nákladů na zajištění, nákup výpočetní techniky pro zaměstnance Úřadu práce ČR.

Odpověď ředitele pověřeného řízením Úřadu práce ČR:

Vážená paní,
s odkazem na Vaši žádost přijatou 22.6.2011, týkající se podání informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, mi dovolte uvést následující.

K bodu 1 – s ohledem na ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně dalších zákonů uvádím, že celková částka nákladů na platy zaměstnanců ÚP GŘ ve 2. čtvrtletí 2011 je 3 725 289 Kč,-.

Pro úplnost dodávám, že základní zákonnou úpravou, podle níž se odměňování zaměstnanců ÚP ČR řídí, je zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Na tento zákon navazuje nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Platy na ÚP ČR jsou určovány v souladu s výše uvedenou právní úpravou, tj. zaměstnanec je zařazen na pracovní místo popsané platovou třídou a dle dosaženého počtu let praxe je mu stanoven platový tarif. Plat zaměstnance je zpravidla složen ze základního platového tarifu a osobního příplatku.

K bodu 2 - náklady, které vznikly MPSV a ÚP ČR na výrobu razítek jsou v celkové výši 2 895 014,- Kč.

K bodu 3 - náklady související s předpisem registračních značek, vozidel jsou celkem 30 000,- Kč (ekologická daň za převod, vozidla nesplňující emisní limity).

Předpokládané náklady na pořízení výpočetní techniky pro zaměstnance ÚP ČR v letošním roce budou činit maximálně 57 000 000,- Kč. Jedná se o tzv. malou techniku s cenou pořízení do 40,- tis. Kč/kus, jako jsou zejména pracovní stanice (PC), tiskárny, malá multifunkční zařízení a snímače čárových kódů.

S pozdravem

Menu