2011/47146-104 Vyplacené mzdy jednotlivým ministrům, poradcům ministra, náměstkům ministra a ředitelům odborů MPSV v roce 2010

Vyplacené mzdy jednotlivým ministrům, poradcům ministra, náměstkům ministra a ředitelům odborů MPSV v roce 2010

2011/47146-104

Dotaz:

(ze dne 13. 6. 2011)

Vážení,

na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, si Vás dovolujeme požádat o poskytnutí těchto informací:

Jaká výše mezd byla v roce 2010 vyplacena jednotlivým ministrům, poradcům ministra, náměstkům ministra a ředitelům odborů Vašeho ministerstva?

Dovolujeme si Vás požádat o uvedení veškerých složek mzdy, tzn. odměny, mimořádné odměny, akciový program, pojištění atp. vyplacených v roce 2010.

Částky prosíme uvést vždy za daný rok u jednotlivých osob.

Odpověď vedoucí tiskového oddělení:

Vážený pane ,

bylo mi postoupeno Vaše podání, ve kterém s odvoláním na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, požadujete informace týkající se konkrétní výše jednotlivých složek platu zaměstnanců ministerstva.

S ohledem na nepravomocnost rozsudku NSS č. j. 5 As 57 / 2010 - 79 a vyjádření Úřadu na ochranu osobních údajů ze dne 3. a 6. června 2011 nelze Vaší žádosti vyhovět.

Nejvyšší správní soud svým rozhodnutím ze dne 27. května 2011 ruší rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 11. 2. 2010 a věc vrací tomuto soudu k dalšímu projednání. Z tohoto důvodu nelze v tuto chvíli předjímat konkrétní závěry budoucího rozhodnutí soudu. Krajský soud by se měl sice právními závěry NSS řídit, není to však bezvýjimečným pravidlem.

V této chvíli není věc pravomocně rozhodnuta a je proto nutné vyčkat nového konečného rozhodnutí Krajského soudu v Brně, případně Nejvyššího správního soudu, pokud některá ze stran sporu (fyzická osoba nebo Krajský úřad Zlínského kraje) opět podá kasační stížnost.

Z výše uvedených důvodů se ministerstvo striktně řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně dalších zákonů a souvisejícím stanoviskem ÚOOÚ, který považuje poslední rozhodnutí NSS za protizákonné a současně prohlašuje, že je připraven zveřejňování platů zaměstnanců veřejné sféry po zhodnocení právní situace sankcionovat. Ministerstvo v tomto případě plně respektuje právo zaměstnance na ochranu soukromí.

Pro úplnost uvádím, že výpočet platu ministra se řídí zákonem č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů.

S pozdravem

Menu