2011/43894-812 Program JPD3 (Ateliér ALF)

Program JPD3 (Ateliér ALF)

2011/43894-812

Dotaz:

(ze dne 1. 6. 2011)

Vážená paní, vážený pane,
tímto Vás na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádám o poskytnutí následujících informací a podkladů v zákonné lhůtě:

Sdělte nám prosím informaci:

Otázka č. 1. Na základě jakých konkrétních podkladových materiálů odboru fondů EU MHMP k projektu CZ.04.3.07/2.1.01.2/2078, resp. realizátora projektu Art Language, o.s. rozhodoval v roce 2006, popř. 2007 Řídící výbor pro JPD3, opatření 2.1, o projektu CZ.04.3.07/2.1.01.2/2078 ve věc i stavebních prací a oprav při vybudování bezbariérové školy (učebny) Ateliér ALF na adrese Bořivojova 90 a s jakým výsledkem?

Kopie těchto podkladových materiálů a znění rozhodnutí/usnesení Řídícího výboru mi prosíme zašlete.

Otázka č. 2. Dle čl. 30, bodu 4, Nařízení Rady (ES) 1260/1999 a čl. 57 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 jsou prostředky EU chráněny principem udržitelnosti, zpravidla 5 let. V projektových formulářích pro program JPD3 byla rovněž určitelnost řešena a tuto předepsanou kolonku realizátor projektu vyplňoval a řešil. Podle kterého nařízení či právního předpisu byla řešena udržitelnost struktur a kapacit vybudovaných z projektu CZ.04.3.07/2.1.01.2/2078 a CZ.04.3.07/1.1.01.4/11177.

Odpověď ředitelky odboru řízení pomoci z Evropského sociálního fondu:

Vážený pane,
ve věci Vaší předmětné žádosti ze dne 29. května 2011, doručené Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR, v souladu s ustanoveními zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vám v příslušné zákonné lhůtě poskytujeme následující informace:

Vzhledem k veřejné dostupnosti Vámi požadovaných informací v otázce č. 1 a současně relativní rozsáhlosti příslušných podkladů, dovolujeme si Vám poskytnout řadu relevantních odkazů na příslušné programové dokumenty JPD 3, které zahrnují Vámi dotazované rozhodovací postupy včetně úpravy dotačních podmínek u stavebních úprav prostor realizace projektů v rámci programu JPD 3.

K Vašemu podání poskytují příslušné informace následující dokumenty, resp. podklady veřejně dostupné prostřednictvím webové aplikace ESF ČR:

Příloha k Operačnímu manuálu pro JPD 3: P7 Příručka pro příjemce finanční podpory projektů JPD 3; www.esfcr.cz/file/4458/

Informace o systému hodnocení a výběru žádostí v rámci grantových schémat JPD 3; www.esfcr.cz/file/4829/

Při hodnocení a výběru žádostí o finanční podporu grantových projektů předkládaných v rámci grantových schémat jsou dodržovány zásady transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace.

Vámi požadovaná informace je taktéž k dispozici na webových stránkách MHMP, a to konkrétně v souhrnné databázi dokumentů JPD 3, resp. v ustanoveních příslušné Příručky pro příjemce podpory projektů JPD 3; http://www.prahafondy.eu/cz/jpd3/dokumenty.html

V této souvislosti bychom zejména poukázali na řídící metodický podklad: Metodickou příručku „Způsobilé výdaje“, kterou vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj. Tato je pomůckou při oceňování a dokladování uznatelných výdajů (při předkládání žádosti o platbu společně s monitorovací zprávou), přičemž je nutné vycházet z pravidel pro uznatelnost výdajů nastavených v rámci JPD 3 (Příručka pro příjemce finanční podpory projektů JPD 3); http://www.esfcr.cz/file/4233/

Pro bližší podrobnosti ohledně vlastních postupů v souvislosti s administrací projektových žádostí, resp. formálního hodnocení, hodnocení přijatelnosti, věcného hodnocení, doporučení schvalovacím orgánům a schvalovacích procesů u projektů je nutno se obrátit na příslušné kompetentní útvary MHMP, případně si vyžádat dokument Operační směrnice MHMP pro JPD 3 (Směrnice MP D – 001), který byl vypracován odborným pracovníkem odboru OZF MHMP pro potřeby řízení opatření 2.1, 3.1, 3.2 a 4.3 JPD 3, pro která je MHMP v pozici Zprostředkujícího subjektu a pro potřeby detailní specifikace postupů stanovených v Operačním manuálu pro JPD 3.

Závěrem k Vaší již citované otázce č. 1 nutno podotknout jistou nejasnost ohledně Vámi zmiňovaného pojmu: „Řídící výbor pro JPD 3“, neboť takovýto subjekt v rámci implementační struktury JPD 3 nikdy nebyl ustanoven.

Dále k Vaší otázce č. 2 ohledně aplikace příslušného Nařízení Rady (ES) či právního předpisu v souvislosti s: „ …řešením udržitelnosti struktur a kapacit vybudovaných z… “ Vámi zmiňovaných projektů v rámci programu JPD 3, uvádíme následující:

Postup Řídícího orgánu JPD 3 a zúčastněných subjektů v rámci implementační struktury i v tomto případě, jakož i ve všech ostatních, byl veden striktně v souladu s Vámi citovanými Nařízeními Rady (ES), ve zkráceném programovém období 2004 - 2006 u operačních programů ESF, dle stanovených a schválených podmínek programových a metodických dokumentů JPD 3, jmenovitě výše zmiňované Přílohy k Operačnímu manuálu pro JPD 3: P7 Příručka pro příjemce finanční podpory projektů JPD 3.

Závěrem k této Vaší otázce nutno dodat, že skutečnost, že aktivity žadatele byly podpořeny v rámci grantového projektu spolufinancovaného z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR, případně rozpočtu HMP, neznamená, že závazek udržitelnosti aktivit přejde po ukončení projektu na poskytovatele (MPSV, MHMP).

Menu