2011/40266-33 Vnitřní předpis povinného subjektu upravující odesílání písemností datovou schránkou povinného subjektu

Vnitřní předpis povinného subjektu upravující odesílání písemností datovou schránkou povinného subjektu

2011/40266-33

Dotaz(ze dne 17.5.2011):

Žádám o informaci zasláním kopie (elektronicky) vnitřního předpisu povinného subjektu upravujícího odesílání písemností datovou schránkou povinného subjektu ve smyslu ust. § 19 zák. č. 500/2004 Sb., z něhož by vyplývalo mj. i to, kdy se DS nedoručuje, i když účastník datovou schránku má, a doručuje se „poštou“ s vynaložením „zbytečných“ nákladů na poštovné.

Odpověď odboru informačních a komunikačních technologií:

Ve spisovém řádu MPSV máme v bodě 10 stanoven popis práce s dokumenty přicházejícími a odcházejícími systémem datových schránek:
10. Popis práce s dokumenty přicházejícími a odcházejícími systémem datových schránek. Jakékoli dokumenty odesílané z MPSV:

  1. orgánu veřejné moci musí být pouze v elektronické formě přes datovou schránku
  2. právnické osobě zřízené ze zákona nebo zapsané v obchodním rejstříku musí být pouze v elektronické formě přes datovou schránku
  3. fyzické osobě a právnické osobě nezřízené zákonem a nezapsané v obchodním rejstříku, pokud má datovou schránku zřízenu a aktivní, musí být v elektronické formě přes datovou schránku
  4. pokud to povaha dokumentu neumožňuje, např. dokumentace posudkových komisí, zdravotní dokumentace, korespondence se zahraničními institucemi, dávkový spis, spisová dokumentace zapůjčená pro účely správního řízení, odesílaná písemnost je vždy v písemné podobě
  5. doručování prostřednictvím datových schránek se nevztahuje na dokumenty, které obsahují utajované informace, osobní, personální a platové údaje zaměstnanců. Rovněž se dále nevztahuje na problematiku příjmu žádostí od příjemců a žadatelů o pomoc z ESF v rámci OP LZZ (jež probíhá v elektronické podobě přes systém Benefit 7+) a korespondenci ve věci hodnocení projektů.
Menu