2007/36970-52 Podmínky pro uzavírání dohod mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací

Podmínky pro uzavírání dohod mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací

2007/36970-52

Dotaz:

(ze dne 24.5.2007)

Věc: Žádost o poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce upravuje v ust. § 39 odst. 4 podmínky pro uzavírání dohod mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací, v níž jsou specifikovány vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele nebo důvody spočívající ve zvláštní povaze práce, kterou má zaměstnanec vykonávat, přičemž tyto představují výjimku z ust. § 39 odst. 2 zák. práce, obsahujícího omezení pracovního poměru na dobu určitou.

Žádám Vás o poskytnutí informace, jestli byl ve věci shora uvedených dohod vydán pokyn, v případě, že ano, jaký.

Odpověď ředitelky odboru pracovněprávní legislativy a kolektivního vyjednávání:

Vážená paní,
v souvislosti s Vaší žádostí o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, sdělujeme toto:

Ustanovení § 39 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce rozlišuje více případů, kdy se může zaměstnavatel se zaměstnancem od § 39 odst. 2 odchýlit a sjednat pracovní poměr na dobu určitou mezi týmiž účastníky na dobu jinou.

Jde o případy, kdy podle zvláštního právního předpisu nebo kdy zvláštní právní předpis stanoví pracovní poměr na dobu určitou jako podmínku pro vznik dalších práv, t.j. např. podle zákona o důchodovém pojištění a dále případy, kdy je nutno nahradit dočasně nepřítomného zaměstnance na dobu překážek v práci na straně zaměstnance, tj. např. v případě dlouhodobé nemoci nebo mateřské či rodičovské dovolené (§ 39 odst. 3).

Nelze však vyloučit, že mohou nastat situace, umožňující další odůvodněné odchylky. Jde o důvody dané zvláštní povahou práce, kterou má zaměstnanec vykonávat nebo vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele.

S ohledem na rozmanitost pracovních činností je však téměř nemožné tyto pojmy v právním předpise blíže specifikovat a bude záležet na okolnostech situace, zda půjde o postup v souladu se zákonem.

Smyslem § 39 odst. 2 je totiž zejména zamezit tomu, aby docházelo k řetězení pracovních poměrů na dobu určitou, neboť zákoník práce, jak vyplývá z odstavce 1 tohoto paragrafu, dává přednost pracovnímu poměru na dobu neurčitou.

Z těchto důvodů proto také zákon v § 39 odst. 4 váže postup odchylný od pravidla, obsaženého v odstavci 2, na písemnou dohodu zaměstnavatele s odborovou organizací, kde budou důvody blíže vymezeny nebo, za určitých okolností, na vnitřní předpis, který takovou dohodu nahradí.

Ministerstvo práce a sociálních věcí žádný pokyn v tomto smyslu nevydalo a vydat nemůže, neboť k tomu nemá oprávnění.

Závěrem poznamenáváme, že podle našeho názoru Váš dotaz nespadá do rámce zákona o svobodném přístupu k informacím.

Menu