2007/12260-224 Poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb v roce 2007

Poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb v roce 2007

2007/12260-224

Dotaz:

(ze dne 13.2.2007)

Organizace Transparenty International -Česká republika, o.p.s., se obrátila na MPSV se žádosti o informace, který se vztahují k poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb v roce 2007.

Odpověď ředitele odboru sociálních služeb:

Vážení,

na základě Vaší žádosti o informace ze dne 13. února 2007 Vám zasílám odpovědi na otázky vztahující se k poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb v roce 2007.

Odpověď na otázku č.1 a č. 2

Žádosti o dotaci pro rok 2007, podané poskytovateli sociálních služeb, byly posuzovány, jak po formální stránce, tak z věcného (obsahového) hlediska.

V rámci formálního hodnocení se kontrolují hlavní formální náležitosti, které musí každá žádost splňovat, aby mohla být dále hodnocena po obsahové a finanční strance.

Formální hodnocení přijatých žádostí bylo provedeno v případě programu podpory A – zaměstnanci příslušného krajského úřadu, v případě programu podpory B – zaměstnanci odboru sociálních služeb MPSV ČR.

Při provádění formální hodnocení se kontroluje, zda:

 • žádost byla podána v tištěné podobě na standardizovaném formuláři žádosti,
 • žádost byla dodána v elektronické podobě (verze elektronické a tištěné žádosti jsou (dle kontrolního znaku) shodné,
 • v žádosti jsou vyplněny všechny předepsané údaje,
 • jsou dodány všechny povinné přílohy k žádosti,
 • na žádosti nechybí podpis oprávněné osoby,
 • žádost je podána ve stanoveném termínu,
 • organizace k datu podání žádosti nemá dle prohlášení o bezdlužnosti žádné závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám.

Věcné hodnocení žádostí probíhalo v souladu se schválenými zásadami hodnocení, které stanovují jednotný postup pro hodnocení žádostí poskytovatelů sociálních služeb a kritéria hodnocení žádostí.

Za zajištění hodnocení podle zásad v případě programu podpory A odpovídal příslušný krajský úřad, který byl příjemcem jednotlivých žádostí o dotaci na podporu sociálních služeb s místní/regionální působností, a v případě programu podpory B hodnocení žádostí zajišťoval odbor sociálních služeb MPSV.

Při hodnocení žádostí se nejprve posoudilo, do jaké míry žádost (sociální služba) svým obsahem odpovídá zaměření programu podpory, dále při hodnocení byl kladen důraz na kvalitu, potřebnost a efektivnost poskytované sociální služby.

Od roku 2007 lze dotaci poskytnout pouze na dofinancování sociálních služeb stanovených zákonem. Jiné aktivity či služby žadatele nebylo možné v rámci dotačního řízení podporovat.

Každá sociální služba byla hodnocena na základě níže uvedených 5 hodnotících kritérií, na jejichž základě mohla získat až 100 bodů.

Věcná kritéria pro hodnocení jednotlivých sociálních služeb jsou následující (v závorce u každého kritéria je uveden maximální počet bodů kritéria):

 1. Popis cílové skupiny (15 bodů)
 2. Metody realizace poskytování sociální služby (25 bodů)
 3. Personální zabezpečení sociální služby (15 bodů)
 4. Zdůvodnění potřebnosti poskytované služby (25 bodů)
 5. Finanční přiměřenost (rozpočet), zajištění dalších zdrojů (20 bodů)
Odpověď na otázku č. 3 a č. 4

Dotace na jednotlivé sociální služby byla stanovena na základě následujících kritérií:

 1. schváleného objemu finančních prostředků ve státním rozpočtu (kapitole MPSV ČR) pro rok 2007 určených na podporu poskytování sociálních služeb
  Pro rok 2007 na dofinancování běžných výdajů poskytovaných sociálních služeb jsou ve státním rozpočtu (kapitole MPSV ČR) určeny finanční prostředky ve výši 6 986 mil. Kč.
  Celkový objem požadavků uplatněných ze strany žadatelů o dotaci pro rok 2007 byl ve výši 10 069 mil. Kč, tj. MPSV ČR může vzhledem ke schválenému rozpočtu na dotace vyhovět pouze 69 % požadavků poskytovatelů sociálních služeb.
  V tomto kontextu bylo nutné přistoupit ke krácení požadovaných finančních prostředků.
 2. věcného hodnocení žádostí/sociálních služeb ve vztahu k zákonu o sociálních službách
  Oproti dotačnímu řízení MPSV ČR pro rok 2006 dotační řízení pro rok 2007 je výhradně zaměřeno na financování sociálních služeb, tzn., již nejsou podporovány jiné aktivity zaměřené na vybrané cílové skupiny osob, které nespadají do systému sociálních služeb (např. aktivity, které spadají do oblasti zaměstnanosti. Dále například žádosti o dotaci zaměřené na vzdělávací programy, volnočasové aktivity, osvětové činnosti).
  Každá sociální služba byla hodnocena v kontextu zákona o sociálních službách. Při hodnocení bylo posuzováno, zda popis služby v žádosti odpovídá definici a vymezení sociální služby podle zákona.
  Bylo hodnoceno, zda služba obsahuje všechny základní činnosti podle zákona (pozn. poskytovatel je povinen základní činnosti pro příslušný druh služby zajistit, nemusí je však konkrétnímu uživateli poskytovat). Pokud organizace neuvedla úplný výčet základních činností pro příslušný druh služby, bylo posuzováno, zda si organizace uvědomila veškeré náležitosti služby stanovené zákonem a správně se zařadila pod daný druh služby nebo skutečně tyto činnosti není schopná zajistit, a pak neposkytuje příslušný druh sociální služby. V případě, že služba obsahovala i další fakultativní činnosti (tj. nad rámec základních), na tyto služby nebylo možné dotaci podle zákona poskytnout.
  Dále bylo posuzováno vymezení okruhu uživatelů služby v kontextu zákona, tj. pro koho je příslušná služba určena, zda z popisu cílové skupiny uživatelů služby je zřejmá znalost této cílové skupiny a zkušenosti s prací s touto cílovou skupinou.
  Z každé žádosti musel být zřejmý popis poskytování zejména základních činností každé služby, tj. bylo posuzováno, zda byly např. uvedeny cíle a zásady poskytování služby, jednání se zájemcem o službu, ochrana práv osob, smlouva s uživatelem, individuální plánování průběhu služby, vyřizování stížností, vedení dokumentace atd.
  Dále bylo hodnoceno personální zabezpečení poskytované sociální služby, tj. zda personální zabezpečení odpovídá druhu a charakteru poskytované služby (zda je popsáno složení a vedení pracovního týmu – pozice v týmu, odbornost pracovníků, jaký je počet odborných pracovníků v kontextu s charakterem služby, počtem a strukturou uživatelů, metodami realizace a podmínkami odborné způsobilosti dle zákona atd.).
 3. potřebnost sociální služby v regionu
  Při hodnocení potřebnosti sociální služby se vycházelo z plánů, tam kde byly zpracovány, z poptávky po službě, z kapacity služby a vytíženosti služby (i když se jednalo o odhad ze strany poskytovatele), z přínosu služby pro cílovou skupinu osob, z návaznosti služby na jiné služby/na jiné poskytovatele, ze skutečnosti, zda existují další poskytovatelé příslušné služby v místě.
 4. rozpočet poskytované sociální služby
  Byla hodnocena přiměřenost, hospodárnost a průhlednost rozpočtu služby (např. zda jsou obsaženy vysvětlující komentáře k položkám – zejména v případě „ostatních“ položek).
  Byla posuzována vazba mezi realizací služby, popisem činností, personálním zabezpečením a položkami rozpočtu.
  Bylo hodnoceno, zda v žádosti byl zřetelně zdůvodněn (vysoký) meziroční nárůstu celkových nákladů služby.
  Bylo hodnoceno, zda je zřejmá a stabilní struktura zdrojů (tj. zda jsou zajištěny další zdroje) s ohledem na právní formu poskytovatele a druh služby, počet uživatelů.
  Bylo hodnoceno, zda je předpokládaná výše úhrady ze strany uživatelů služby adekvátní v kontextu příslušného druhu sociální služby.
  Zároveň bylo zohledňováno, zda služba byla financována z veřejných rozpočtů v roce 2006 a v jakém rozsahu.
Odpověď na otázku č. 5

V případě, že nebyla žadateli poskytnuta dotace, může se žadatel obrátit jak přímo na MPSV, tak na příslušný krajský úřad a seznámit se s důvody neposkytnutí dotace.

Menu