Vzor smlouvy

VZOR

PODLICENČNÍ SMLOUVA
§ 57 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)

Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2
IČO: 00551023
jednající
(dále jen poskytovatel)

          a

Firma … se sídlem ….
IČO:
zastoupená
(dále jen nabyvatel)

          uzavírají tuto

podlicenční smlouvu o užití díla:

  1. Poskytovatel má výhradní licenci k užití díla ………………..
  2. Tato licence je poskytnuta na dobu …….
  3. Poskytovatel na základě výše uvedených skutečností poskytuje nabyvateli oprávnění (podlicenci) ……. k užití díla uvedené v bodě 1 za níže uvedených podmínek. Podlicence se poskytuje jako nevýhradní.
  4. K užití díla se stanovují následující podmínky: ………………..
  5. Smluvní strany si výslovně ujednaly, že podlicence je poskytnuta bezúplatně.
  6. Nabyvatel nesmí upravit či jinak obsahově měnit dílo, jeho název nebo označení autora.
  7. Nabyvatel je povinen vykonávat práva z poskytnuté podlicence řádně, v souladu s touto smlouvou a s platnými právními předpisy.
  8. Není-li uvedeno jinak, platí ustanovení autorského zákona č. 121/2000 Sb., příp. zákona č.513/1991 Sb. (obchodní zákoník)

V ………….. dne

Podpisy smluvních stran