Vyúčtování dotací za rok 2006

V souladu s Metodikou MPSV pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům pro rok 2006 musí být přidělená neinvestiční dotace za rok 2006 řádně vyúčtována a předložena na standardizovaném formuláři MPSV nejpozději do 31. ledna 2007 (rozhodující je datum razítka podatelny MPSV, kterým je doloženo doručení zásilky na MPSV).

Formulář se podává současně v papírové a elektronické podobě (na CD) na adresu: Odbor sociálních služeb, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Na Poříčním právu 1, 128 01, Praha 2.

Pokud nebyly poskytnuté finanční prostředky čerpány v souladu s vydaným Rozhodnutím, musí být nevyčerpatelné prostředky vráceny na depozitní účet MPSV.