Vyúčtování dotací za rok 2005

Finanční prostředky poskytnuté od MPSV na rok 2005 na projekty v oblasti:

 • poskytování sociálních služeb,
 • podpora rodiny,
 • rovnosti žen a mužů,
 • podpory integrace cizinců žijících v České republice

a v rámci programu Předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků je možné používat do 31. prosince 2005 a k tomuto datu musí nestátní nezisková organizace uzavřít čerpání dotace a vyhotovit vyúčtování dotace.

V souladu s Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím pro rok 2005 musí být přidělená neinvestiční dotace za rok 2005 řádně vyúčtována a předložena MPSV na předepsaném formuláři nejpozději do 31. ledna 2006. Rozhodující je datum razítka podatelny MPSV, kterým je doloženo doručení zásilky na MPSV!

Pokud nebyly poskytnuté finanční prostředky čerpány v souladu s vydaným Rozhodnutím, musí být nevyčerpatelné prostředky vráceny na depozitní účet MPSV nejpozději k datu předložení vyúčtování, tj. 31. ledna 2006 (číslo účtu je 6015-2229-001/0710 u ČNB - variabilním symbolem je evidenční číslo projektu, které je uvedené v Rozhodnutí o přidělení dotace).

Nestátní nezisková organizace zpracuje vyúčtování dotace za příslušný projekt na předepsaném formuláři MPSV. Podrobné pokyny pro instalaci programu a vyplnění formuláře pomocí aplikace 602XML Filler naleznete v souboru s názvem "Průvodce při vyplňování formulářů pomocí aplikace 602XML Filler".

Formulář vyúčtování se skládá ze čtyř povinných částí (část A až D). K formuláři mohou být přiloženy další dokumenty, které svým obsahem doplňují či objasňují údaje uvedené ve formuláři (nepřikládejte však originály ani kopie účetních dokladů!).

Vyplněný formulář je nutné předložit MPSV současně v listinné (1 originální výtisk s podpisem) a elektronické podobě (na CD). V případě, že k formuláři přikládáte další nepovinné přílohy, předložte je taktéž v elektronické podobě na CD (pokud jsou tyto přílohy v podobě, která to umožňuje).

V elektronické podobě na CD musí být příslušný formulář uložen ve formátech .fo, .xml a .pdf - tj. 1 formulář bude uložen na CD celkem 3x (pozn. bližší informace k uložení formuláře naleznete v Průvodci při vyplňování formulářů pomocí aplikace 602XML Filler).

Před odevzdáním formuláře vyúčtování si zkontrolujte zejména následující:

 1. na přední straně formuláře je uveden kód projektu z Rozhodnutí MPSV na rok 2005,
 2. jsou vyplněny všechny předepsané části formuláře (část A až D),
 3. ve formuláři nechybí podpis a razítko organizace - část A (str.2)
 4. v případě, kdy v rámci projektu byla využívána i práce dobrovolníků, je vyplněna "Tabulka - údaje o dobrovolnících v rámci projektu",
 5. část C - jsou uvedeny všechny zdroje financování projektu a je specifikována položka "jiné" v posledním řádku tabulky (v případě jiných než v tabulce uvedených zdrojů na projekt),
 6. část D:
  • je v posledním řádku tabulky uveden podíl poskytnuté dotace (%) od MPSV z celkového neinvestičního rozpočtu projektu dle posledního Rozhodnutí MPSV na rok 2005,
  • náklady v řádcích jsou náležitě specifikovány - zejména položka "jiné" v rámci příslušné kapitoly nákladů,
  • ke každé částce uvedené v příslušném řádku tabulky je uvedeno číslo účtu,
 7. souhlasí údaj o výši poskytnutých finančních prostředků od MPSV uvedený v tabulce v Části C s údajem o výši poskytnuté dotace na základě posledního vystaveného Rozhodnutí (sloupec I řádek 1) v tabulce v Části D.

V rámci vyúčtování dotací za rok 2005 nebudou umožněny dodatečné opravy v odevzdaném formuláři. V případě neodevzdání formuláře vyúčtování v řádném termínu a v předepsané podobě a v případě nevrácení nevyčerpaných prostředků dotace v řádném termínu bude postupováno okamžitě v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., v platném znění.

Obor sociálních služeb pořádá informativní semináře zaměřené na správné vyplňování formulářů vyúčtování. Semináře se uskuteční na Ministerstvu práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, Praha 2, v zasedací místnosti "Skleník" ve 2. patře.

Termíny seminářů:

 • 8.12.2005 v 10 hodin
 • 8.12.2005 v 14 hodin
 • 14.12.2005 v 14 hodin
 • 3.1.2006 v 10 hodin
 • 3.1.2006 v 14 hodin
 • 5.1.2006 v 10 hodin
 • 5.1.2006 v 14 hodin
 • 10.1. 2006 v 10 hodin
 • 10.1.2006 v 14 hodin.

Doba trvání semináře: cca 2,5 hodiny.

Program semináře:

 1. seznámení s elektronickým formulářem a jeho vyplněním (cca 1 hod.)
 2. prostor pro dotazy ze strany příjemců dotace (cca 1 hod.).

Maximální účast je jedna osoba za jeden subjekt. V případě požadavku na účast více osob za Váš subjekt, Vám možnost účasti dalších osob bude potvrzena s hledem na kapacitní možnosti po uzávěrce přihlášek.

Na seminář se můžete přihlásit prostřednictvím přihlášky, kterou zasílejte elektronicky na e-mail: eva.horcikova@mpsv.cz do 5. prosince 2005.

UPOZORNĚNÍ:

Upozorňujeme ty příjemce dotací pro rok 2005, kteří doposud písemně nenahlásili v souladu s článkem 19 „Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok 2005“ jména osob, které mají hmotnou odpovědnost podle § 176 a § 177 zákona č. 65/1965 Sb., Zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, aby tak učinili nejpozději spolu s předložením vyúčtování dotací za rok 2005.