Koncepce vzdělávání pracovníků v sociálních službách

Dokument Koncepce obsahuje komplexní řešení, které reaguje na problémy zjištěné v oblasti kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách a v oblasti dalšího vzdělávání, s přesahem k systémové podpoře prestiže povolání pracovníka v sociálních službách. Navazuje na projektový dokument z roku 2019 s názvem Analýza stávající situace v oblasti vzdělávání pracovníků v sociálních službách v ČR, který obsahuje přehledné shrnutí definovaného stavu a jednou z příloh dokumentu je Návrh systému vzdělávání pracovníků v sociálních službách, jenž obsahuje variantní řešení (varianty 0, 1, 2 a 3) s opatřeními legislativní a metodické povahy, finanční a administrativní nároky s informačně propagačním doplněním. Koncepce pak detailně rozpracovává opatření varianty 2, která je variantou inkrementální, tj. komplexním návrhem řešení pro dosažení ideálního stavu. Navržené změny, včetně jednotlivých opatření jsou rozděleny do 3 základních oblastí – návrhy k povolání pracovníka v sociálních službách, návrhy týkající se kvalifikačního kurzu a návrhy týkající se dalšího vzdělávání. Každá část popisuje návrhy konkrétních opatření, které je možné v rámci daného tématu realizovat pro dosažení požadované změny.

Metodika vzdělávání pracovníků v sociálních službách aneb průvodce pro aktéry kvalifikačního kurzu a dalšího vzdělávání pracovníků v sociálních službách

Je dokument, který doprovází Koncepci vzdělávání pracovníků v sociálních službách, a jeho cílem je podpořit budoucí hladký průběh implementace navrhovaných změn do praxe. Předkládá poskytovatelům sociálních služeb, vzdělavatelům i samotným pracovníkům praktický návod, jak uchopit navrhované změny týkající se kvalifikačního kurzu a dalšího vzdělávání do praxe, včetně popisu konkrétních metodických nastavení jednotlivých částí vzdělávání.

Poslední aktualizace: 8. 11. 2021

Manuál pro lektory aneb jak vzdělávat pracovníky působící v sociální oblasti

Manuál je podpůrným materiálem pro lektory vzdělávacích programů pro pracovníky v sociálních službách a další pracovníky působící v sociální sféře, které spadají do gesce MPSV a je zaměřen na podporu využívání praktických výukových metod a vzdělávání pracovníků s ohledem na stěžejní aspekty andragogiky tak, aby v praxi bylo maximálně podpořeno naplnění cílových kompetencí účastníků kurzů. Shrnuje doporučení, která lze do praxe aplikovat při realizaci kurzů dalšího vzdělávání, při realizaci kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách a lze jej využít nezávisle na ostatních projektových výstupech či implementaci návrhu na změnu vzdělávání pracovníků v sociálních službách, která z projektu vzešla.

Příručka Povolání pracovník v sociálních službách

Příručka je určena široké laické, ale i odborné veřejnosti. Popisuje, představuje a stručně vysvětluje, co je povolání Pracovník v sociálních službách. Na konkrétních příkladech z praxe definuje vybrané činnosti pracovníků a tím přibližuje odborný profil pracovníka. Kromě toho také identifikuje zdroje, které se podílí na nízké prestiži tohoto povolání, a proto jsou do příručky zařazeny také návrhy konkrétních doporučení, opatření (meziresortního i multioborového charakteru) směřující k podpoře prestiže povolání Pracovníků v sociálních službách. Příručka je v elektronické formě a je volně k distribuci…

Návrh na změny kvalifikačního kurzu

Návrh je řešením reagujícím na problémy zjištěné v oblasti kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách. Po sérii rozsáhlých výzkumných šetření je navrhováno rozdělení kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách do dvou částí. První, zaměřené na informační znalosti, absolvované před nástupem do zaměstnání. A druhé, zaměřené na praktické dovednosti, které si účastník kurzu osvojuje při zaměstnání u konkrétního poskytovatele sociální služby. Úspěšné absolvování první části umožní nástup do zaměstnání na pozici pracovníka v sociálních službách, a úspěšné absolvování druhé části pak umožní setrvání na pozici po stanovené lhůtě. Pro získání osvědčení z kvalifikačního kurzu je nutné absolvovat obě části.

Novinkou oproti stávajícímu obsahu kvalifikačního kurzu je definování profilu povolání pracovníka v sociálních službách prostřednictvím cílových kompetencí. Nově je také přidán kompetenční okruh zaměřený na osobnost pracovníka a důležitost jeho osobnostního nastavení pro toto povolání.

Tabulka kompetencí a sylabus k Základnímu kvalifikačnímu kurzu

Tabulky kompetencí a textové opory vzdělávacích modulů ke Specializačnímu kvalifikačnímu kurzu

Závěrečná zpráva z pilotního ověření vybrané části modulů SKK pro PSS

Tato zpráva souhrnně reflektuje výsledky evaluace pilotního ověření připravených modulů specializačního kvalifikačního kurzu. Pilotní ověřování probíhalo celkem ve třech vlnách od března 2020 do června 2021 a součástí celého procesu bylo několik průběžných evaluačních aktivit. Pilotován byl jeden den specializačního kvalifikačního kurzu ve všech čtyřech navrhovaných modulech. Tematicky byl vybrán jeden ze šesti okruhů kompetencí, konkrétně okruh „Poznání způsobů komunikace s cílovými skupinami“.

Poslední aktualizace: 8. 11. 2021

Metodika k povolání pracovník/pracovnice v sociálních službách pro potřeby Úřadu práce ČR

Tato metodika se zaměřuje na rozšířenou metodickou podporu určenou zaměstnancům a zaměstnankyním Úřadu práce ČR pro výběr vhodných uchazečů a uchazeček o zaměstnání na pozici Pracovník v sociálních službách. Samostatnou přílohou metodiky je pomocné schéma, které usnadní výběr vhodného uchazeče. Využitelná je však také pro zájemce či uchazeče o práci pracovníka v sociálních službách, protože obsahuje informace o sociálních službách, o klientech sociálních služeb, o pracovní náplni pracovníků a pracovnic, ale také informace o tom, jak moc je pro práci v sociálních službách důležitá osobnost pracovníka či pracovnice. Dále se čtenář dozví důležité informace o zákonných předpokladech pro práci pracovníka v sociálních službách, informace o kvalifikačním kurzu, o odměňování nebo také informace o povoláních, která jsou s pracovníkem v sociálních službách často zaměňována.

Analýza stávající situace v oblasti vzdělávání pracovníků v sociálních službách ČR

Analytická zpráva se detailně, a v ČR doposud nejsystematičtěji, zabývá situací ve vzdělávání pracovníků v sociálních službách do roku 2019. Vzdělávání všech pracovníků, kteří působí v sociálních službách, je upraveno v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

K podrobné analýze daného problému byl zvolen rozsáhlý sběr a analýza jak primárních, tak sekundárních dat. Nejprve proběhl sběr sekundárních dat formou desk research z českých a zahraničních zdrojů; následně navazoval sběr dat formou kvalitativního a kvantitativního výzkumu. Pro kvalitativní výzkum byla zvolena metoda fokusních skupin, které probíhaly napříč celou ČR se zástupci z řad pracovníků v sociálních službách, poskytovatelů sociálních služeb a vzdělavatelů v sociálních službách. Pro kvantitativní výzkum bylo zvoleno dotazníkové šetření k ověření základních hypotéz, které vyplynuly jak z realizovaného studia dat sekundárních, tak z již zmiňovaných fokusních skupin. Šetření proběhlo elektronickou formou a svým tématem a rozsahem bylo v podstatě unikátním v oboru.

Z realizovaných šetření a z rozsáhlého desk research vyplynulo, že je třeba pozvednout společenské postavení samotného povolání pracovníka v sociálních službách. Dále je třeba stabilizovat situaci pracovníků v sociálních službách na trhu práce, aby bylo toto povolání atraktivní pro širší okruh uchazečů o práci a nedocházelo k masivní fluktuaci z oboru. Rovněž se ukázalo, že kvalifikační vzdělávání tak, jak je nastaveno, nevyhovuje dostatečně potřebám nových pracovníků v oboru. Je třeba, aby si každý nový pracovník odnesl z kvalifikačního vzdělávání maximum informací, dovedností a znalostí pro výkon praxe. Také další vzdělávání vyžaduje drobné úpravy, především v oblasti rozšíření o další formy, díky nimž by si mohli především pracovníci, kteří jsou v oboru již několik let, vhodněji rozšiřovat své znalosti a dovednosti v oboru.

Poslední aktualizace: 1. 4. 2021

Závěrečná zpráva z dotazníkového šetření pracovníků v sociálních službách, poskytovatelů sociálních služeb a vzdělávacích subjektů

Dotazníkové šetření projektu se primárně zaměřuje na dosavadní zkušenosti a znalosti pracovníků z oblasti dalšího vzdělávání, na pracovní nároky povolání pracovníka v sociálních službách, na průběh vzdělávacího procesu nebo na přání týkající se podoby vzdělávání v budoucnu. Dotazník obsahoval dotazy také na subjektivní vnímání vzdělávacích potřeb, společenské postavení pracovníků v sociálních službách.

Poslední aktualizace: 22. 2. 2021

Závěrečná zpráva z fokusních skupin s pracovníky v sociálních službách, poskytovateli sociálních služeb a vzdělávacími subjekty

Cílem kvalitativního výzkumu realizovaného v rámci projektu bylo porozumět aspektům spojeným se vznikem a uspokojováním vzdělávacích potřeb pracovníků v sociálních službách, dále popsat vzájemné souvislosti a získat podklady k interpretaci kvantitativních dat získaných z dotazníkového šetření. Za tímto účelem bylo v období od února do června 2018 realizováno dvanáct fokusních skupin (České Budějovice, Plzeň, Ostrava, Praha, Hradec Králové, Ústí nad Labem, Olomouc, Brno), kterých se zúčastnilo celkem 116 účastníků z řad pracovníků v sociálních službách, zástupců poskytovatelů sociálních služeb a vzdělavatelů poskytujících kvalifikační kurzy a kurzy dalšího vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách.

Poslední aktualizace: 22. 2. 2021

Zahraniční spolupráce

Všechny studie stručně popisují systém sociálních služeb v jednotlivých státech, respektive konkrétních spolkových zemích (v případě Rakouska a Německa). Studie nabízí přehled pracovních pozic v sociálních službách, přibližují jejich pracovní náplň, kvalifikační požadavky a zmiňují i postavení těchto pracovníků na trhu práce. Jádrem studií je pak podrobný popis dalšího vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách, včetně konkrétních příkladů řešení dalšího vzdělávání ve vybraných organizacích sociálních služeb.

Poslední aktualizace: 22. 2. 2021