Vyhlášení dotačního řízení MPSV pro kraje a Hlavní město Prahu pro rok 2016 v oblasti poskytování sociálních služeb

Ministerstvo práce a sociálních věcí
odbor sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení

vyhlašuje pro rok 2016

dotační řízení k poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok 2016 pro kraje a hlavní město Prahu. Dotační řízení MPSV je vyhlášeno v návaznosti na § 101a zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“), na nařízení vlády č. 98/2015 Sb., o provedení § 101a zákona o sociálních službách, na zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

I. Účel dotace

Dotace ze státního rozpočtu se poskytuje k plnění povinností příjemce dotace uvedených v §95 písm. g) a h) zákona o sociálních službách na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb. Jejich výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona o sociálních službách.

Dotace ze státního rozpočtu (kapitoly 313 – MPSV) se poskytuje kraji/hlavnímu městu Praze k financování běžných výdajů, které souvisejí s poskytováním sociálních služeb v souladu se zpracovaným střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb kraje (viz § 95, písm. d) zákona o sociálních službách), tj. bude podporováno poskytování sociálních služeb, které jsou součástí sítě sociálních služeb uvedené ve střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb kraje. Finanční prostředky budou použity na podporu poskytování sociálních služeb, které mají místní či regionální charakter (dále jen „podpora sociálních služeb“) a jsou uživatelům sociálních služeb poskytovány v souladu s místními či regionálními potřebami (podpora sociálních služeb podle § 101a zákona o sociálních službách). Dále se podpora sociálních služeb řídí prioritami dotačního řízení pro rok 2016, vyhlášenými současně s touto výzvou v dokumentu s názvem „Priority dotačního řízení na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2016“ a musí být v souladu se zásadami „3E“, tj. – efektivnost, účelnost, hospodárnost.

Sociální služby takto financované, jsou považovány za „služby v obecném hospodářském zájmu“ (z anglického Social services of general economic interest), coby pojmu evropského práva. Finanční podpora na sociální služby z dotace ze státního rozpočtu poskytnuté kraji/hlavnímu městu Praze musí být poskytnuta v souladu Rozhodnutím Evropské komise ze dne 20. prosince 2011, č. 2012/21/EU, o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (dále jen „Rozhodnutí 2012/21/EU“).

Dotaci lze poskytnout pouze kraji či hlavnímu městu Praze.

Dotaci ze státního rozpočtu kraji či hlavnímu městu Praze lze poskytnout pouze na úhradu nákladů na poskytovávání základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi při poskytování sociálních služeb pro příslušný druh sociální služby, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona o sociálních službách.

Dotace ze státního rozpočtu se neposkytuje na zajištění fakultativních činností (§35 odst. 4 zákona o sociálních službách).

Blíže viz dokument Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpory poskytování sociálních služeb (dále jen „metodika“).

II. Způsob poskytnutí dotace a žádost o poskytnutí dotace

Pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace, postup pro podání žádosti, postup pro posouzení žádosti a stanovení výše dotace, pravidla a podmínky pro čerpání, kontrolu a finanční vypořádání dotace jsou uvedeny v metodice.

Dotace je poskytována žadatelům na základě žádosti kraje a hlavního města Prahy o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu. Tato žádost pro rok 2016 musí být zpracována a podána výlučně prostřednictvím internetové aplikace OK služby – Poskytovatel v části žádost o dotaci.

V případě, že dojde k naplnění USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. července 2014 č. 619, o posílení prostředků na financování sociálních služeb v roce 2016 navýšením závazného ukazatele státního rozpočtu o 750 000 tis. Kč, je třeba, aby kraj/hlavní město Praha tuto skutečnost promítl ve smlouvách/rozhodnutích o poskytnutí dotace s poskytovateli sociálních služeb. Výše uvedené prostředky jsou tímto usnesením určeny na navýšení alokace na odměňování zaměstnanců v sociálních službách, v tomto smyslu pak bude v rámci smluv/rozhodnutí alikvotní částka vždy účelově určena na úhradu osobních nákladů.

K internetové aplikaci OK služby – Poskytovatel v části žádost o dotaci:

Každý kraj/hlavní město Praha vyplňuje a podává pouze jednu žádost o dotaci. Tato žádost bude obsahovat veškeré požadované údaje a povinné přílohy (střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, popř. i jeho akční plán; popis způsobu rozdělení a čerpání dotace, více viz část V. metodiky). Podrobné informace o aplikaci, informace o zřízení uživatelských účtů, přístupové adresy k aplikaci aj. jsou zveřejněny na portále MPSV /web/cz/pro-ku.

Technická podpora k aplikaci – Hotline bude dostupná: Po - Pá od 8 do 16 hodin: tel. 236 072 280, e-mail: hotline.oknouze@oksystem.cz

III. Termíny pro podávání žádostí

Žádost o dotaci pro rok 2016 je možné zpracovat a podat v termínu:

od 22. června 2015 do 31. července 2015.

Jiný termín není v současné době vyhlašován, v případě potřeby může ministryně práce a sociálních věcí s ohledem na disponibilní finanční prostředky navýšit alokaci finančních prostředků určených na základě zákona o státním rozpočtu a zákona o sociálních službách pro jednotlivé kraje/hlavní město Prahu.

IV. Posuzování žádostí

Posouzení žádosti je věnována část VI metodiky.

V. Dodatečné informace

Informace týkající se obsahu žádosti lze v průběhu zpracování žádosti získat prostřednictvím e-mailové adresy MPSV podporadotace@mpsv.cz.

V případě MPSV je kontaktním místem odbor sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení (22), oddělení koncepce financování sociálních služeb (221), Podskalská 19, Praha 2.