Výběrové řízení

Ministerstvo práce a sociálních věcí

vypisuje

výběrové řízení k poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok 2004 pro občanská sdružení, církevní právnické osoby, obecně prospěšné společnosti a fyzické osoby, které vyvíjejí veřejně prospěšnou činnost na úseku sociálních služeb. Účelem tohoto řízení je zajistit podporu státu u projektů zaměřených na poskytování sociálních služeb ve prospěch osob, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci.

Vyhlášený program pro rok 2004

Program pilotních, inovativních projektů

Struktura programu:

  1. Podpora procesu zavádění a rozvoje nových forem sociálních služeb umožňující život v přirozeném prostředí
  2. Podpora procesu zavádění komunitního plánování a pokračování již zahájeného komunitního plánování
  3. Podpora procesu zavádění standardů kvality v sociálních službách
Podmínky výběrového řízení

Projekt musí být realizován v roce 2004, musí být předložen na předepsaném formuláři "Žádost o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu nestátnímu neziskovému subjektu na sociální služby v roce 2004 - Program pilotních, inovativních projektů" s respektováním "Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým subjektům na sociální služby pro rok 2004 pro Program pilotních, inovativních projektů" a "Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy" schválených usnesením vlády ČR č. 114 ze dne 7. února 2001. Formulář žádosti a metodika jsou k dispozici ve vrátnici Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a na internetové adrese MPSV.

Žádosti je nutno podat ve třech písemných vyhotoveních včetně příloh (1 originál + 2 kopie) nejpozději do 5. března 2004 na adresu:

Odbor sociálních služeb
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1 
128 01 Praha 2