Usnesení Vlády České republiky ze dne 22. března 2006 č. 288 o zřízení Rady vlády pro seniory a stárnutí populace

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

znak České republiky

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 22. března 2006 č. 288

o zřízení Rady vlády pro seniory a stárnutí populace

Vláda

 1. z ř i z u j e   Radu vlády pro seniory a stárnutí populace (dále jen „Rada“);
 2. s c h v a l u j e   Statut Rady, uvedený v příloze tohoto usnesení;
 3. j m e n u j e
  1. předsedou Rady Ing. Zdeňka Š k r o m a c h a , místopředsedu vlády a ministra práce a sociálních věcí,
  2. místopředsedou Rady MUDr. Mariána H o š k a , náměstka ministra práce a sociálních věcí;
 4. u k l á d á
  1. 1. místopředsedovi vlády a ministru financí, místopředsedovi vlády pro ekonomiku, ministrům vnitra, zdravotnictví, pro místní rozvoj, ministryni školství, mládeže a tělovýchovy a předsedovi Českého statistického úřadu předložit do 31. března 2006 předsedovi Rady návrhy na členy Rady,
  2. místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí a předsedovi Rady
   1. zřídit do 28. dubna 2006 sekretariát Rady,
   2. jmenovat do 28. dubna 2006 členy Rady,
   3. zajistit v rozpočtové kapitole Ministerstva práce a sociálních věcí finanční prostředky na zajištění činnosti sekretariátu Rady;
 5. d o p o r u č u j e   představitelům subjektů uvedených v článku 3 odst. 4 písm. i) až q) Statutu Rady, aby do 31. března 2006 zaslali předsedovi Rady návrhy na nominace zástupců jimi reprezentovaných subjektů v Radě.

Provedou:
1. místopředseda vlády a
ministr financí,
místopředseda vlády a
ministr práce a sociálních věcí a
předseda Rady vlády pro
seniory a stárnutí populace,
místopředseda vlády pro ekonomiku,
ministři vnitra, zdravotnictví,
pro místní rozvoj,
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy,
předseda Českého statistického úřadu

Na vědomí:
hejtmani,
primátoři měst Brna, Ostravy a Plzně

Předseda vlády
Ing. Jiří P a r o u b e k , v. r.